Gen 30.33: da animals I wen get, if get one goat ova dea dat no mo spots on top, o if get one sheep dat not brown color, den you
Gen 30.35: tail o stripe on top, an all da girl kine goats dat get spots on top wit litto bit white, an all da brown color sheeps.
Gen 30.39: an goats born wit twist kine tail, an wit stripes an spots all ova.
Gen 31.8: sheeps an goats dat wen born bebe sheeps an goats, all get spots all ova dem.