Exo 28.4: Da robe, Da shirt fo undaneat da robe, made wit small kine squares all ova, Da pries kine hat, Da sash.
Exo 28.39: da long shirt outa fancy kine linen cloth, wit small squares all ova.