2Ki 21.5: aroun da Temple Fo Yahweh, he go build altars fo all da star kine gods an da sun an da moon.
2Ki 23.4: da stuff da peopo wen make fo Ba`al, an Asherah, an all da star kine gods inside da sky.
2Ki 23.5: da gods dey see in da stars inside da sky, an all da odda star kine gods.
Est 2.7: Her Persia name Esther, dat mean “Star.
Isa 14.12: kings, ery one a you, You guys wen shine jalike da morning star, Shining plenny even wen da sun start fo come up.
Isa 40.26: Cuz God stay strong an get plenny power, Ery star stay dea.
Isa 47.14: Dose star watcha guys, Dey jalike da dry wheat stalk.
Isa 47.15: Dass all da star watcha guys goin do fo you.
Isa 47.15: Babylon guys gotta work hard, Cuz from small kid time Da star watcha guys make you pay.
Amo 5.26: You neva carry da Kiyyun statue wit you, da star god -- But dass wat you guys doing now.
Mat 2.2: We wen spock one star come up da east side dat show dat he born awready, an we
Mat 2.7: He find out from dem wat time da star wen show up inside da sky.
Mat 2.9: Dat same star, da one dey wen see befo, wen dey wen stay east side, dat
Mat 2.9: da one dey wen see befo, wen dey wen stay east side, dat star go in front dem, an stop right ova da place wea da boy
Mat 2.10: Dey wen spock da star, an eh!
Mat 2.16: who know plenny bout da stars wen tell him wat time da star wen show up first time.”
Act 7.43: one tent fo da idol kine god Molok, An fo da idol kine star god Refan.
1Co 15.41: An da way one star shine, one nodda star shine diffren, but all stay awesome
1Co 15.41: An da way one star shine, one nodda star shine diffren, but all stay awesome still yet, yeah?
2Pe 1.19: Goin be jalike wen da light from da morning star come up, an den da sun come up!
Rev 2.28: kine stuff, dey goin be awesome, jalike da early morning star.”
Rev 8.10: An one big star dat stay burning jalike one torch, wen fall down from da
Rev 8.11: Da star, dey call um ‘Bitta Taste.
Rev 9.1: da numba five angel guy blow his trumpet, an I wen see one star fall down from da sky to da earth.
Rev 9.1: Den somebody wen give da star one key fo open da Deep Dark Hole.
Rev 9.2: Da star wen open da Deep Dark Hole wit da key, an da smoke wen
Rev 12.4: a da stars outa da sky, an throw um down to da groun: one star from every three stars.
Rev 22.16: I jalike da bright Morning Star.