Isa 27.4: Now, da ony ting I like fight Is da thorns an stickas Dat come up inside da grape farm.
Isa 34.13: An dea towns wit strong walls goin get stickas an kukus all ova.