Exo 2.3: She put sticky kine black stuff all ova da basket so da watta no can come
Exo 30.23: Weigh da sap da way da pries guys weigh um: Myrrh perfume, sticky kine, 12 an a half poun, Cinnamon, 6 an a quarta poun,