1Ki 6.6: Outside da Temple wall, da two side an da back, he make storage rooms.
1Ki 6.8: Fo go inside da storage rooms, get one door on da sout side a da Temple, den you
1Ki 6.10: Da small wall fo carry da beams fo da storage rooms, dey wen build um agains da Temple wall, wit ery
1Ki 9.19: Solomon build all his storage towns too, an da towns fo da army guys wit war wagons, an
1Ki 15.18: King Asa take out all da silva an gold dat stay inside da storage rooms fo da Temple Fo Yahweh, an fo da king palace.
2Ki 12.18: make spesho fo Yahweh, an all da gold he find inside da storage places inside da Temple Fo Yahweh an da palace, an he send
2Ki 20.13: tings dey use fo fight -- eryting Hezekiah get inside his storage places.
Ezr 8.29: guys, an da leadas fo da Israel ohanas, right dea by da storage places fo da Temple Fo Yahweh, ova dea inside Jerusalem.
Neh 12.25: Dey stay nea da Temple gates an da storage rooms.
Neh 12.44: Some take care da rooms an da storage places, some take da gifs dat peopo bring, oddas take da
Neh 12.47: Dey wen put inside one storage place, all da stuff dass spesho fo God, fo da Levi ohana
Neh 12.47: guys, an den da Levi ohana guys wen put inside anodda storage place, da part a dat stuff dass fo da pries guys dat get
Neh 13.4: Eliashib, dat da main pries guys wen put in charge a da storage rooms inside da Temple Fo Oua God.
Neh 13.9: Den I tell da pries guys fo make sacrifice, so can use da storage rooms fo God one mo time.
Neh 13.12: Dey put um all inside da storage places inside da Temple.
Neh 13.13: I wen make guys stay in charge a da money an da storage places.
Mal 3.10: “Go bring all da ten percent you owe me Inside da temple storage place.
Mat 3.12: from da wheat, an den he goin put dat wheat inside da storage place.
Mat 13.30: Den cut da wheat, an put um inside da storage place.
Luk 3.17: kine stuff from da grain, den he put da wheat inside da storage place.