Neh 3.31: to wea da worka guys fo da Temple an da guys dat own da stores live, across da Gate Wea Da Army Guys Make Ready Fo Fight,
Neh 3.32: da guys dat make da gold jewelry an da guys dat own da stores fix da wall.
Mat 22.5: Some guys go back to dea farms, an odda guys go back dea stores fo do dea own business.”’