Lev 11.19: da pueo, da barn owl, da pelican, da fish eagle, da stork, any kine heron, da hoopoe bird, an da bat.
Deu 14.18: da pelican, da odda kine scavenja bird, da cormorant, da stork, any kine heron, da hoopoe bird, an da bat.