1Ki 1.6: He da nex boy dat was born afta Absalom.
head: From Absalom Time
1Ki 2.7: an bring me food, da time I wen run away from yoa brudda Absalom.
1Ki 2.28: Joab wen push Adonijah fo come King, but he neva push Absalom.
1Ki 15.2: His mudda name Maacah, Absalom girl.
1Ki 15.10: His granmudda, Maacah, her fadda Absalom.