Lev 11.9: “From all da animals dat live inside da sea an da streams, you guys can eat wateva get fins an scales.
Lev 11.10: But all da animals inside da sea an da streams dat no mo fins o scales, no matta dey all swim togedda, o
Deu 8.7: Yahweh stay bring you guys inside one good land, wea get streams an watta place, an watta come from undaneat da valleys an
2Ki 19.24: I wen make supa plenny army guys walk ova da streams Egypt side An dey dry up all da streams ova dea!”
2Ki 19.24: guys walk ova da streams Egypt side An dey dry up all da streams ova dea!”
Isa 19.6: Da streams wea da Nile Riva split up goin come mo an mo dry.
Isa 33.21: strong, Jalike some big towns Dat get wide rivers an streams aroun um Too strong even fo awesome navy kine boats Go
Isa 34.9: Da watta inside streams, Edom side, Goin come jalike tar.
Isa 35.6: goin start fo come Outa da pukas all ova da boonies, An streams goin come All ova da up country boonies.
Isa 37.25: Wen I go thru da streams Wea da Nile Riva split up, Egypt makai side, I make um all
Isa 43.19: I stay making one road inside da boonies, An I stay put streams wea nobody stay!
Isa 43.20: bird, Cuz I give dem watta fo drink inside da boonies, An streams wea nobody live, Fo give watta fo drink to my peopo, Da
Isa 57.5: You guys kill yoa own kids fo da god Molek Down by da streams dat no mo watta, Fo make sacrifice unda da cracks in da