Isa 6.13: But, jalike da terebint tree an da oak tree still ony get stump Wen somebody cut um down, Da peopo dat still stay dea,
Isa 6.13: dea, Goin come jalike one spesho seed fo God, Jalike da stump dat goin grow one mo time.
Isa 11.1: from da Jesse ohana Jalike one shoot grow up from one tree stump.
Dan 4.15: But let da stump an da roots Stay dea inside da groun!
Dan 4.15: Put heavy iron an bronze strap fo tie down da stump, An let um stay inside da grass inside da field.
Dan 4.23: Leave da stump an da roots inside da groun.
Dan 4.23: Tie um wit iron an bronze strap on top da stump, an let um stay dea inside da grass inside da field.
Dan 4.26: Inside yoa dream, somebody wen tell fo leave da stump an da roots a da tree, inside da groun.