Gen 31.28: Stupid, make lidat!
Deu 32.6: You guys, stupid!
Deu 32.15: Da One get you guys outa trouble, But you guys tink he stupid, an bag from him.
Isa 19.11: Fo shua, da leada guys fo Zoan town, Egypt side, Dey stupid kine peopo wit attitude!
Isa 19.11: da Pharaoh guy, dea king, Wat fo do, But dey ony tell um stupid kine stuff fo do.
Isa 19.13: Da leada guys fo Zoan town, Dey go do stupid kine tings cuz dey no undastan.
Isa 29.20: Da stupid head kine peopo wit attitude goin go too.
Isa 32.5: Dat time, da stupid kine guys Dat ack like God no matta, Nobody goin say dey
Isa 32.6: Cuz da stupid kine guys Dat ack like God no matta, Dey talk stupid kine
Isa 32.6: da stupid kine guys Dat ack like God no matta, Dey talk stupid kine stuff.
Isa 44.25: find out Wat goin happen bumbye, I show da peopo dat dey stupid.
Mat 5.22: But whoeva tell, ‘You stupid an good fo notting!’
Mrk 7.22: talk stink bout da odda peopo; dey get big head; dey ack stupid cuz dey no like tink.
Act 19.36: Dass why you guys betta shut yoa mouts an no do someting stupid.
Rom 1.22: Dey ony tink dat, but you know, dey still yet stupid.
Rom 10.19: An I goin do someting fo peopo dat you guys tink stupid, An dat goin make you guys come huhu.”
1Co 1.18: bout how Christ wen mahke on top da cross, dat stuff sound stupid to da peopo dat stay going wipe out fo real kine.
1Co 1.20: God wen make all dem guys look stupid!
1Co 1.23: An da Greek peopo, wen dey hear um, dey tink, “Dass stupid!
1Co 1.25: Cuz no matta da peopo tink God stupid, he still mo smart den dem.
1Co 3.19: way da peopo inside da world tink, God say dat stuff stay stupid.
1Co 4.10: Peopo tink we stupid cuz we Christ's guys, but dey tink you guys mo smart cuz
2Co 12.6: Even wen I like talk big, dat not stupid you know, cuz I ony tell da trut.
Eph 5.4: No go talk pilau kine o stupid kine.
1Ti 6.9: Dey goin like do plenny stupid an bad kine tings dat goin hurt um.
2Ti 2.23: But no get mix up wit all da kine stupid talk from da guys dat donno notting.
Tit 3.3: You know, befo time us guys was stupid too.
Tit 3.9: But stay away from stupid kine stuff.
3Jn 1.10: He talk stupid an bad kine bout us.