1Ki 21.19: too: ‘Dis, wat Yahweh tell: Da same place wea da dogs wen suck up Nabot blood, dey goin suck up yoa blood too!
1Ki 21.19: same place wea da dogs wen suck up Nabot blood, dey goin suck up yoa blood too!
1Ki 22.38: Da guys wash down da war wagon dea, an da dogs suck up da king's blood, jalike da message from Yahweh wen tell
Isa 45.8: tings, Jalike da clouds send down da rain, An da earth suck um up, So dat plenny plants grow all ova da place.
Jhn 19.30: Wen Jesus wen suck da cheap wine he say, “Everyting pau awready!
Gal 2.13: An even Barnabas wen get suck in, an do da same ting, jalike dem.