Isa 16.9: Befo time, wen da Moab peopo bring dea summer fruit An cut da wheat, Erybody yell plenny, Cuz dey feel
Dan 2.35: da groun wea dey split da wheat from da junk kine stuff summer time.