Luk 24.1: Sunday, da first day in da week, befo da sun come up, da wahines
Jhn 20.19: Was da same day Sunday, da first day in da week, an da sun wen go down.
1Co 16.2: Every Sunday, everybody suppose to stash some money fo dis, from wateva
Rev 1.10: One Sunday, da Boss's day, God's Spirit wen take ova me.