Exo 7.12: But Aaron walking stick, wen swallow all da odda walking sticks.
Exo 15.12: You wen hold out yoa right hand, An jalike da eart wen swallow dose guys, An dey gone awready!
Deu 11.6: wen open up in da middle a da Israel peopo an da hole swallow dem an all dea ohanas, dea tents, an all dea worka guys an
head: Da Big Fish Swallow Jonah
Jon 1.17: Yahweh, he wen make ready one mangus fish fo swallow Jonah.
Mat 23.24: you guys let one big camel stay inside da soup, an you swallow da whole ting!
Rev 10.10: taste sweet jalike da honey inside my mout, but wen I wen swallow, wen come sour inside my stomach.”
Rev 12.16: Da groun wen open up one crack, an swallow up da water dat da Dragon wen blow outa his mout.