Gen 3.19: You gotta work hard an sweat Fo get nuff food outa da groun, An afta, you goin go back
Luk 22.44: He sweat jalike big drops blood dat falling down on top da groun.
1Co 15.58: you guys stay tight wit da Boss, no matta you work hard an sweat plenny, no goin be wase time!