Lev 11.10: an da streams dat no mo fins o scales, no matta dey all swim togedda, o da odda animals inside da watta, you guys gotta
Isa 25.11: Fo stay on top da kukae, Jalike one guy push da watta fo swim.
Jhn 21.7: take off befo fo work, an den he go jump outa da boat fo swim quick to da beach, cuz da boat ony stay bout hundred yards
Act 27.42: army guys wen like kill da prisona guys so dat dey no can swim away an escape.
Act 27.43: He wen tell da guys dat can swim fo jump ova inside da ocean first an swim to da land.
Act 27.43: da guys dat can swim fo jump ova inside da ocean first an swim to da land.