Mat 10.3: money fo tax fo da govermen; James, dass Alfeus boy, an Taddeus; da odda guy name Simon, he from da Jewish sovereignty
Mrk 3.18: Philip, Bartolomew, Matthew, Thomas, Alfeus's boy James, Taddeus, Simon da Jewish Sovereignty guy, an Judas Iscariot.