1Ki 18.19: An bring da 450 talkas fo da Ba`al god, an da 400 talkas fo da Asherah god, dat
1Ki 18.19: An bring da 450 talkas fo da Ba`al god, an da 400 talkas fo da Asherah god, dat Jezebel stay give food from her
1Ki 18.29: Dey making like da talkas fo Ba`al suppose to make, spazzing out, till evening time,
1Ki 20.35: One a da guys dat hang out wit da talkas fo God tell anodda talka, “God wen give me one spesho
1Ki 20.41: He one a da talkas for God.
1Ki 22.11: Had one a da talkas fo dea gods name Zedekiah, Kena`anah boy, wen make tings
1Ki 22.12: All da odda talkas fo dea gods, dey stay tell same ting too.
Neh 9.30: You send yoa Spirit fo tell da talkas fo God Fo tell da peopo, ‘Wise up!
Neh 9.32: fo oua king guys an ali`i guys, Oua pries guys an da talkas fo God, Oua ancesta guys, an all yoa peopo.
Mat 7.12: dat God's Rules say in da Bible, an everyting dat God's talkas wen teach.
2Co 11.13: Dey try make demself look like talkas fo Christ, jalike dey his guys, but dey still fake.
1Jn 4.1: Dey say dey talkas fo God, but dey not.