Gen 41.2: Dey go by da tall grass by da Riva, an dey was eating um.
Gen 41.18: Dey go inside da tall grass dea by da Riva, an start fo eat.
Exo 2.3: She get one basket, made from da tall papyrus plants dat grow inside da riva nex to da land.
Lev 21.20: any kine, o get crooked back, o one guy dat no can grow tall, o dat get someting wrong wit dea eye, o dat get da kine
Deu 1.28: Dey tell, ‘Da peopo mo big an mo tall den us.
Deu 2.10: Dey strong an dey plenny peopo, an dey tall jalike da Anak giants.’
Deu 2.21: Dey tall jalike da Anak giants.
Deu 3.5: All dose big towns get tall walls dat nobody can broke down, an gates wit bars on top
Deu 9.2: Da peopo dea stay strong an tall.
Deu 28.52: yoa land, so nobody can go inside o come outside, till da tall strong walls aroun da towns fall down, da ones you guys
2Ki 19.23: An I wen cut down da tall cedar trees, An da bestes pine trees!
Isa 2.13: No matta da peopo tink dey importan Jalike da tall cedar trees inside Lebanon An da oak trees inside Bashan,
Isa 2.14: If dey tink dey tall Jalike da tall mountains an hills, An da tall towers, An
Isa 2.14: If dey tink dey tall Jalike da tall mountains an hills, An da tall towers, An da strong walls
Isa 2.15: dey tink dey tall Jalike da tall mountains an hills, An da tall towers, An da strong walls nobody can bus up, Yahweh can
Isa 18.2: To da peopo ova dea, Da tall guys wit smooth skin, Erybody scared dem.
Isa 18.7: Fo shua, dose same peopo from far place, Da tall guys dat get smooth skin, Dat erybody scared dem.
Isa 37.24: da mos far part a da Lebanon mountains, Fo cut down da mos tall cedar trees An da bestes pine trees!
Isa 41.19: Inside da Arabah Valley I goin put Tall pine tree, an short pine tree, An da cypress tree, all
Isa 45.14: Yahweh: Da stuff dey make inside Egypt an Sudan, An da tall Yemen peopo, Dey goin come ova yoa side, An goin come yoa
Isa 60.13: Wood from da tall pine tree, Da short pine tree, da cypress tree, All dis
Dan 3.1: tell his guys fo make one gold kine statue, ninety feet tall an nine feet wide.
Amo 2.9: Da Amor peopo was tall, jalike da cedar tree, Strong, jalike da oak tree.
Jon 4.6: God Yahweh, he wen make one tall plant come up dea an make leaf go all ova Jonah's head fo
Luk 2.52: An Jesus wen grow an come mo akamai an mo tall.
Luk 21.28: Wen all dat stuff start fo happen, stand up tall an look up, cuz da time stay near fo God cut you guys