Ezr 2.42: Guys who watch da temple gates from da Shallum, Ater, Talmon, Akkub, Hatita, an Shobai ohanas, 139.
Neh 7.45: dat guard da Temple gates, dey come from Shallum, Ater, Talmon, Akkub, Hatita, an Shobai ohana, 138.
Neh 11.19: Da guys dat watch da gates fo da Temple, Akkub an Talmon an dea helpas, 172 guys dat stay watch da gates.
Neh 12.25: Mattaniah, Bakbukiah, Obadiah, Meshullam, Talmon, an Akkub, dey da guys in charge a da security.