Gen 14.7: Same ting fo da Amor peopo dat stay Hazazon Tamar side.
Gen 38.6: Her name, Tamar.
Gen 38.9: But Onan, he figga dat if he make Tamar hapai, da kid no goin be fo him, goin be fo his mahke
Gen 38.9: Dass how come, erytime him an Tamar make sex, Onan pull out quick make shua her no come hapai
head: Judah No Like Do Da Right Ting Fo Tamar
Gen 38.11: Judah tell his daughta in law Tamar, “Go back to yoa fadda place.
Gen 38.11: But Judah stay tinking lidis: “No good Shelah marry Tamar an bumbye he mahke jalike his two brudda guys.
Gen 38.11: So, Tamar wen go home by her fadda guy, and she live dea.”
head: Tamar Bulai Judah
Gen 38.13: Somebody tell Tamar, “Eh!
Gen 38.14: Den Tamar change her clotheses.
Gen 38.14: Tamar do dat cuz she know dat Shelah big awready, but Judah neva
Gen 38.15: Judah, he see Tamar sitting dea.
Gen 38.16: Tamar tell, “So!”
Gen 38.18: Tamar tell, “Da ring dat you use fo put yoa mark on top stuff,
Gen 38.18: So Jacob give Tamar da tings.”
Gen 38.19: Den Tamar go home from dea.
head: Tamar Make Judah Tell He Neva Do Da Right Ting Fo Her
Gen 38.24: You know yoa daughta in law, Tamar?
Gen 38.26: Dis Tamar, she wen do da right ting mo den me.
Gen 38.26: Afta dat, Judah neva touch Tamar again.
head: Tamar Get Twins
Gen 38.28: Afta Tamar start fo born da bebes, one a dem put his hand outside.
Gen 38.28: Da wahine dat helping Tamar, she grab da hand an tie one piece red string on top, fo
Gen 38.29: Tamar say, “Wot!
Rut 4.12: line dat wen come From oua ancesta guy Perez, Da one dat Tamar wen born Fo oua ancesta Judah!
Mat 1.3: Judah, he Perez an Zerah fadda, an Tamar, she dea mudda.