head: Da Watta Tank
head: Da Bronze Watta Tank
Lev 7.12: “If da guy give dat kine sacrifice cuz he like tank me, Yahweh, fo someting, den wit da sacrifice he goin give
Lev 7.13: dat me, Yahweh, an da guy stay tight wit each odda, fo tank me fo someting, he suppose to give bread dat get yeast
Lev 7.15: fo show dat me an da guy stay tight wit each odda, fo tank me, dey gotta eat um da same day dey make da sacrifice.
Lev 22.29: “Wen you make da kine sacrifice fo tank me, Yahweh, make um da right way so I goin take um an make
Dan 6.10: day inside dat room, Daniel go down on top his knees fo tank God cuz he do good tings.
Mat 15.36: An he take da seven bread an da fish, an tank God fo um.”
Mrk 8.6: An he take da seven breads, an tank God fo um.”
Luk 2.38: Dat time she wen come an tank God, an tell everybody bout da boy.
Luk 6.35: All Da Odda Gods, he everytime do good to da peopo dat no tank him an da peopo dat do real bad kine stuff.
Luk 17.9: You tink he goin tank da worka guy cuz he wen do wat da boss tell um fo do?’
Luk 18.11: Da Pharisee guy stand up an pray by himself lidis, ‘God, tank you dat I no stay like da odda guys, da guys dat steal, no
Luk 18.43: Wen all da peopo see dat, dey wen tank God an talk good bout him.”
Act 2.47: Dey wen tank God an tell how good he stay.
Act 12.23: So right den an dea, cuz Herod neva talk good bout God an tank him, one angel guy from da Boss Up Dea wen wack him, an da
Act 24.3: We tank you everytime all ova da place fo all dis stuff.
Act 27.35: Wen he wen say dat, he wen take some bread an wen tank God in front all dem.
Act 28.15: Wen Paul wen spock dem, dat wen kokua him, an he wen tank God.
1Co 1.14: I tank God dat I neva baptize nobody ova dea by you guys.
1Co 14.18: diffren kine language mo plenny den all you guys, an I tank God fo dat.
2Co 4.15: do plenny good kine stuff fo mo an mo peopo, an dey goin tank him plenny, an tell how awesome he stay.
2Co 8.16: But I tank God, cuz he wen make Titus like go all out fo help you
head: Paul Tank God Fo Da Colosse Peopo
Col 1.3: Everytime we pray fo you guys, we tank God.
Col 1.13: Den you guys can tank da Fadda, an feel real good inside.
Col 2.7: Everytime tank Christ plenny.
Col 3.15: An tank God everytime fo everyting.
Col 3.16: Sing an tank God plenny inside yoa heart, wit all kine songs, I mean,
Col 4.2: An everytime you pray, tank God fo everyting.
1Ti 4.3: us guys dat trus him an know wass true, we can eat um an tank him fo da food.
1Ti 4.4: suppose to no like take um, but we suppose to take um an tank God fo um.
1Ti 4.5: Da food stay spesho fo God, cuz God wen say dat, an cuz we tank him fo um.
Phm 1.4: Brudda Filemon, every time I pray, I no foget fo tank my God fo you.