Gen 6.14: Make rooms inside, an put tar from da groun all ova da inside an da outside.
Gen 11.3: Ova dea, dey use brick cuz no mo rock, an dey ony get da tar dat come outa da groun fo make da brick stuck togedda, cuz
Gen 14.10: All ova inside da Siddim Valley, had plenny puka wea da tar come outa da groun.
Gen 14.10: an Gomorrah guys dat fall down inside da pukas wea da tar come out, an dey mahke dea.
Isa 34.9: Da watta inside streams, Edom side, Goin come jalike tar.
Isa 34.9: Da whole land goin come jalike burning tar.
Isa 34.10: Da fire goin go day time an nite time, Da smoke from da tar going up foeva.