Mat 20.18: One guy goin turn me ova to da main pries guys an da teachas who teach God's Rules.
Mat 21.15: But da main pries guys an da teachas who teach God's Rules wen see all da awesome stuff Jesus
Mat 23.2: dat Jesus tell all da peopo an da guys he teaching, “Da teachas who teach God's Rules, an da Pharisee guys, dey get da
Mrk 11.18: But da main pries guys an da teachas who teach God's Rules hear dat.’
Mrk 11.27: He walk inside da temple yard, an da main pries guys, da teachas who teach God's Rules, an da older leada guys wen go by
Mrk 12.35: He say, “How come da teachas dat teach God's Rules say, ‘Da Spesho Guy God Goin Send,
head: Da Teachas Dat Teach God's Rules
Mrk 12.38: Wen he was teaching, he say, “Watch out fo da teachas who teach God's Rules!
Mrk 14.1: religious time an da Passova, da main pries guys an da teachas who teach God's Rules, dey trying fo find one way fo trick
Mrk 14.43: Da main pries guys, da teachas who teach God's Rules, an da older leadas, dey da guys who
Mrk 15.1: all da main pries guys, da older leadas fo da peopo, da teachas who teach God's Rules, an all da main leadas, wen go figga
Mrk 15.31: Jalike da odda guys, da main pries guys an da teachas dat teach God's Rules wen make fun a him too.
Luk 2.46: Jesus inside da temple yard, sitting dea wit da Jewish teachas, listening to dem an aksing dem stuff.
Luk 5.17: Had Pharisee guys an teachas dat teach God's Rules sitting ova dea.
Luk 5.21: Da Pharisee guys an da teachas dat teach God's Rules, dey tinking, “Eh, dis guy ack an
Luk 5.30: But da Pharisee guys an da teachas dat teach God's Rules an stick wit da Pharisee guys, dey
Luk 6.7: Some teachas dat teach God's Rules an some Pharisee guys wen like bus
Luk 7.30: But da Pharisee guys an da teachas dat teach God's Rules, dey neva do wat God like dem fo do,
Luk 9.22: Da older leadas, an da main pries guys, an da teachas dat teach God's Rules, dey goin figga I not Da Guy Dass Fo
head: Jesus Scold Da Pharisee Guys An Da Teachas Dat Teach God's Rules
Luk 11.52: “Auwe, you teachas dat teach God's Rules!
Luk 11.53: Wen Jesus go way from dat place, da teachas dat teach God's Rules an da Pharisee guys wen start fo
Luk 15.2: But da Pharisee guys an da teachas dat teach God's Rules wen squawk.
Luk 19.47: Da main pries guys, da teachas dat teach God's Rules, an da leadas fo da peopo wen like
Luk 20.1: Da main pries guys, da teachas dat teach God's Rules, an da older leadas fo da peopo go
Luk 20.19: Da teachas dat teach God's Rules an da main pries guys wen like bus
Luk 20.39: Some teachas dat teach God's Rules wen say, “Dass good wat you say,
Luk 20.41: Jesus aks da teachas dat teach God's Rules, “How come dey say dat da Spesho Guy
head: Jesus Tell Um Bout Da Teachas Dat Teach God's Rules
Luk 22.2: Da main pries guys an da teachas dat teach God's Rules wen tink plenny how dey can kill
Luk 22.66: up, da older leadas fo da peopo, da main pries guys, an da teachas dat teach God's Rules come togedda, an bring Jesus in
Luk 23.10: Da main pries guys an da teachas dat teach God's Rules stay dea.
Jhn 7.15: He neva study wit da odda teachas, you know.
Act 17.18: Some teachas dat tink like da guy Epicureas an odda teachas dat tink
Act 17.18: Some teachas dat tink like da guy Epicureas an odda teachas dat tink like da Stoic guys, dey wen come fo talk wit
Rom 2.18: You know wass da bestes kine stuff, cuz da teachas wen teach you from God's Rules.
1Co 12.28: Numba three, he make some peopo teachas.
1Ti 1.7: Dey like be teachas, fo teach God's Rules, but dey no undastan wat dey
1Ti 2.11: Wen da teachas stay teach, mo betta da wahines ony lissen an no talk.
Heb 5.12: You know, time awready fo you guys come teachas.
head: Da Teachas Dat Bulai
2Pe 2.3: Dey greedy guys, dem teachas dat bulai.