Gen 38.21: know da wahine dat fool aroun fo money, da one from da temple fo you guys gods, Enaim side?”
Gen 38.21: No mo dat kine wahine dat fool aroun fo money fo da temple, ova hea.”
Deu 23.17: from da Israel peopo no can fool aroun fo pay inside da temple fo one idol kine god, jalike da Canaan peopo do cuz dey
Deu 23.18: o wahine get, dat fool aroun fo pay inside one Canaan kine temple, an bring um inside yoa God Yahweh's house, fo pay fo one
1Ki 3.1: time, till King Solomon pau build his own palace, an da Temple Fo Yahweh, an da wall aroun da town.
1Ki 3.2: sacrifice on top da hills, cuz dey still yet no build one temple fo Yahweh, fo show erybody wat kine God him.
head: King Solomon Make Ready Fo Build Da Temple
1Ki 5.3: Az why my fadda no can build one Temple fo his God Yahweh, so erybody goin know wat kine God him.
1Ki 5.5: So now, I stay tinking lidis: I goin build one Temple so erybody goin know wat kine God, my God Yahweh, da One I
1Ki 5.5: Yoa boy, da one goin build da Temple so erybody goin know wat kine God me.
head: King Solomon Make Ready Fo Build Da Temple
1Ki 5.17: da right size, an den cut um fo make da foundation fo da Temple.
1Ki 5.18: right size an make ready da wood an da stones fo build da Temple.
head: King Solomon Build Da Temple
1Ki 6.1: in April, Solomon an his worka guys start fo build da Temple Fo Yahweh.
1Ki 6.2: Da Temple dat Solomon [dem] build fo Yahweh, 90 feet long, 30 feet
1Ki 6.3: Da hallway to da door wea da pries guys go inside da Temple, go across an cova da front a da building, 30 feet wide,
1Ki 6.4: square light openings [in / aroun da top a] da wall fo da Temple building.
1Ki 6.6: Outside da Temple wall, da two side an da back, he make storage rooms.
1Ki 6.6: But he no like puka da Temple wall fo put inside da beams fo da rooms, so he make one
1Ki 6.6: da beams fo da rooms, so he make one small wall agains da Temple wall an da wall fo da Mos Spesho Place, fo carry da beams.
1Ki 6.7: Fo build da Temple, da workas stack big stone block dat da odda worka guys
1Ki 6.7: fo dem, so [no mo noise / notting you can hear] inside da Temple from hammer, axe o any odda kine iron tool [wen dey
1Ki 6.8: inside da storage rooms, get one door on da sout side a da Temple, den you go up one winding stair dat go aroun to da secon
1Ki 6.9: Dass how da worka guys fo King Solomon wen pau build da Temple.
1Ki 6.10: da beams fo da storage rooms, dey wen build um agains da Temple wall, wit ery floor 7 feet 6 inch high, an da cedar wood
1Ki 6.10: high, an da cedar wood beams fo da rooms go flush to da Temple wall.
1Ki 6.12: An dis da message: “I like tell you someting bout dis Temple you building: If you stay live da way I tell you fo live,
head: Da Rooms Inside Da Temple
1Ki 6.14: Afta Solomon pau build da Temple, he make nice da inside.
1Ki 6.17: outside da Real, Real Spesho Place Fo God, was da main temple room.
1Ki 6.18: Had cedar wood all ova inside da Temple building, wit pichas cut on top da wood, gourds an open up
1Ki 6.19: Solomon make ready da Real, Real Spesho room inside da Temple, fo put da Box Fo Rememba Da Deal Wit Yahweh dea.
1Ki 6.21: Solomon put gold all ova da inside a da Temple, da part in front da Real, Real Spesho inside room.
head: Da Tings Inside Da Temple Rooms
1Ki 6.23: Fo da Real, Real Spesho room inside da Temple, Solomon wen make two statues outa olive wood, fo look
1Ki 6.29: All da walls inside da Temple, da Real, Real Spesho room an da main room, dey carve da
1Ki 6.30: Inside da temple, da Real, Real Spesho room an da main room, Solomon tell
1Ki 6.33: An fo da big door fo go inside da Temple, he make olive wood poses wit four sides.
1Ki 6.36: He make one wall fo make da yard outside da Temple building.
1Ki 6.37: Da time King Solomon wen start fo put da foundation fo da Temple Fo Yahweh, was April, year numba 4 he was king.
1Ki 6.38: lata, Octoba, year numba 11 he was king, dey pau build da Temple.
1Ki 7.12: Dey make um jalike dey wen make da yard aroun da Temple Fo Yahweh, an da lanai in front da Temple.
1Ki 7.12: da yard aroun da Temple Fo Yahweh, an da lanai in front da Temple.
1Ki 7.21: two poses on top da lanai wea da pries guys go inside da Temple.
1Ki 7.39: He put five watta carts on da sout side a da Temple, an five on da nort side.
1Ki 7.39: Den he put da big watta tub in front da souteas corna a da temple.
1Ki 7.40: Huram finish all da work he do fo King Solomon, fo make da Temple Fo Yahweh.
1Ki 7.45: Huram wen make all dis tings fo King Solomon, fo da Temple Fo Yahweh.
1Ki 7.48: tell his guys fo make all da odda tings dat go inside da Temple Fo Yahweh too: Da gold altar, Da gold table fo da bread
1Ki 7.50: Da gold plate pivot fo da big doors fo go inside da main Temple room.
1Ki 7.51: out good fo da work dat King Solomon wen do fo build da Temple Fo Yahweh.
1Ki 7.51: God befo time -- silva, an gold, an tings fo use inside da Temple.
1Ki 7.51: An he put um all inside da store rooms inside da Temple Fo Yahweh.
head: Da Prieses Bring Da Box Fo Rememba God's Deal Inside Da Temple
1Ki 8.1: dey call King David Town, dass Zion, fo put um inside da Temple.
1Ki 8.6: Dey put um inside da mos inside room, way inside da Temple.
1Ki 8.8: pole, real long, an if you stand inside da main room fo da Temple, right in front da Place Dat Stay Spesho Fo God, you can
1Ki 8.8: But if you outside da Temple, you no can see da poles.
1Ki 8.10: Dat Stay Spesho Fo God, da cloud from God fill up da whole Temple Fo Yahweh.
1Ki 8.11: cuz dey no can stand in front da cloud dat fill up da Temple Fo Yahweh, dat show how awesome Yahweh stay.
1Ki 8.13: But now, I wen build Dis awesome Temple fo you, You can live inside dea, foeva!
1Ki 8.16: I neva pick one town from da Israel ohana lands fo make my temple.
1Ki 8.16: But now, I wen pick dis place fo my temple, so erybody goin know wat kine God me an wea I stay.
1Ki 8.17: “From befo time, my fadda David wen like build one temple fo Yahweh, so erybody know wat kine God him, da God fo da
1Ki 8.18: real good, wat you wen do, wen you wen tink fo build one temple so erybody know who me!’
1Ki 8.19: You not da one goin build da Temple.
1Ki 8.19: Yoa boy, yoa own blood an bone, goin build da temple fo show how I stay.
1Ki 8.20: An I wen build dis Temple, so erybody know wat kine God Yahweh, da God fo da Israel
1Ki 8.27: Fo shua, no way you can live down hea Inside dis temple dat I wen build!
1Ki 8.29: I like fo you stay watch dis Temple Day time an nite time.
1Ki 8.29: So I like fo you hear wen I pray to you, Looking at dis Temple.
1Ki 8.30: Me an all yoa Israel peopo stay pray togedda An facing dis Temple.’
1Ki 8.31: da firs guy gotta come In front yoa altar, hea inside dis Temple, An swear to you, God, fo make proof Dat he neva do
1Ki 8.33: An tell dat dey yoa peopo fo real kine, An dey come dis Temple fo pray to you An beg you fo help dem, Den I like you
1Ki 8.38: inside, An dey put up dea hands An look dis way wea dis Temple stay, Den I like you lissen from da sky wea you stay, An
1Ki 8.42: So, wen peopo from odda place Come fo look dis Temple an pray dea, Den lissen from inside da sky wea you stay,
1Ki 8.43: An dey goin know Dat dis Temple I wen build, Get yoa name.
1Ki 8.44: Den dey goin face dis town Jerusalem you wen pick An da Temple I wen build Fo show wat kine God you.
1Ki 8.48: to dea ancesta guys, An dis big town you wen pick, An dis Temple dat I wen build Fo show wat kine God you, Den lissen to
head: Solomon Give Da Temple To God
head: Solomon Make Da Temple Spesho Fo God
1Ki 8.63: how da King an all da Israel peopo wen start fo use da Temple Fo Yahweh.
1Ki 8.64: day, da King wen make da middo part a da yard in front da Temple Fo Yahweh, spesho fo God.
1Ki 8.64: da yard, cuz da big bronze metal altar dat sit in front da Temple Fo Yahweh, too small fo do dat.
1Ki 9.1: An dass how was, wen Solomon pau build da Temple Fo Yahweh, an da palace, an wen make happen all da odda
1Ki 9.3: Da Temple you wen build, I make um spesho fo me awready.
1Ki 9.7: Dat Temple dat I wen make spesho fo me, da place fo show wat kine God
1Ki 9.8: Dis Temple goin come one big mess jalike one rubbish pile.
1Ki 9.8: goin tell, ‘How come Yahweh wen do dis to da land an da Temple?
1Ki 9.10: Solomon wen work twenny year fo build da two big house, da Temple Fo Yahweh an da palace.
1Ki 9.15: Solomon wen use plenny slave kine worka guys fo build da Temple Fo Yahweh an fo build his own palace, an fo fix up da
1Ki 9.25: From da time Solomon pau build da Temple, he make sacrifice three times ery year on top da altar
1Ki 10.5: She see da burn up kine sacrifice he make inside da Temple Fo Yahweh.
1Ki 10.12: use da sandalwood fo make railing fo da stairs inside da Temple Fo Yahweh an da palace.
1Ki 12.27: dis peopo go Jerusalem town fo make sacrifice inside da Temple Fo Yahweh.
1Ki 14.21: Yahweh wen pick from all da Israel ohanas, fo build da Temple so da peopo can come fo find out wat kine God him.
1Ki 14.26: He take all da stuff from inside da Temple Fo Yahweh an inside King Rehoboam palace.
1Ki 14.28: Erytime da king go inside da Temple Fo Yahweh, da guard guys carry da shields.
1Ki 15.15: Asa put inside da Temple Fo Yahweh, da silva an da gold an tings da pries guys use,
1Ki 15.18: da silva an gold dat stay inside da storage rooms fo da Temple Fo Yahweh, an fo da king palace.
1Ki 16.32: He build one temple fo Ba`al Samaria side, an he put one altar dea fo make
2Ki 5.18: ting I gotta do bumbye: Wen my boss da king go inside da temple fo da god Rimmon, fo go down dea an pray to Rimmon, an da
2Ki 10.21: Dey all go inside da temple fo Ba`al, so stay full from one side to da odda side.
2Ki 10.23: Den Jehu an Jehonadab, Rekab's boy, go inside da temple fo Ba`al.
2Ki 10.24: befo dey do all dis, Jehu wen put eighty guys outside da Temple Fo Ba`al.
2Ki 10.25: Den dey go inside da mos spesho part a da temple fo Ba`al.
2Ki 10.26: Dey bring da kapu poses outa da temple fo Ba`al, an burn um.
2Ki 10.27: Dey broke down da kapu poses fo Ba`al, an bus up da temple fo Ba`al.
2Ki 11.3: He stay hide wit da wahine dat give him milk, inside da Temple Fo Yahweh fo six year, an Ataliah stay in charge a da land
2Ki 11.4: runna guys, fo tell all dem fo come by him inside da Temple Fo Yahweh.
2Ki 11.4: strong promise fo stay tight wit me, right hea inside da Temple Fo Yahweh.
2Ki 11.6: Dass how all you guys goin take turn guard da temple.
2Ki 11.7: You guys from dose teams, all gotta take care guard da temple too, fo make shua da king no get hurt.
2Ki 11.10: dat King David guys wen use befo time, dat stay inside da Temple Fo Yahweh.
2Ki 11.11: all make line aroun da king, an all aroun da altar an da temple, from da south side to da north side.
2Ki 11.13: da peopo make, she go by da peopo dat stay stand aroun da Temple Fo Yahweh.
2Ki 11.15: inside da middo a da army guys, an take her outside da Temple.
2Ki 11.15: Cuz Jehoiada wen tell, “No good, kill her inside da Temple Fo Yahweh.
2Ki 11.18: Den all da peopo inside da land go by da Temple Fo Ba`al, an bus um up.
2Ki 11.18: Den Jehoiada da pries guy put guard guys in charge a da Temple Fo Yahweh.
2Ki 11.19: All dem bring da king down from da Temple Fo Yahweh, an go inside da palace by da gate fo da
head: Joash Fix Da Temple
2Ki 12.4: guys, “You know, da peopo bring plenny silva inside da Temple Fo Yahweh, fo make da silva spesho fo God.
2Ki 12.4: Ery guy gotta pay da Temple guys wit silva ery year.
2Ki 12.5: Weneva somebody bring silva to da Temple, da guys in charge a da silva suppose to give um to da
2Ki 12.5: dat silva fo fix wateva dey find dat need fo fix inside da Temple.
2Ki 12.6: fo twenny-three year, still yet da pries guys neva fix da Temple.
2Ki 12.7: How come you guys no fix da stuff inside da Temple dat need fo fix?
2Ki 12.7: You gotta give um to da guys dat goin fix da Temple!
2Ki 12.8: no goin take da silva from da peopo, an us no goin fix da Temple ouaself.”
2Ki 12.9: put um by da altar, on da right side wen you go inside da Temple Fo Yahweh.”
2Ki 12.9: Da pries guys dat guard da door fo go inside da Temple yard, put all da silva dat da peopo bring inside da Temple
2Ki 12.9: Temple yard, put all da silva dat da peopo bring inside da Temple Fo Yahweh, inside da box.
2Ki 12.10: da main pries guy come, count da money dat get inside da Temple Fo Yahweh, an put um inside bags.
2Ki 12.11: dat do da work, da guys dat stay in charge a da work fo da Temple Fo Yahweh, so dey can pay da worka guys -- da carpenta
2Ki 12.11: -- da carpenta guys, an da builda guys dat work inside da Temple Fo Yahweh, da guys dat cut da stone block, an da guys dat
2Ki 12.12: wood, stone block, an wateva odda stuff dey need fo fix da Temple Fo Yahweh.
2Ki 12.13: But da silva dat da peopo bring inside da Temple Fo Yahweh, dey no use um fo make silva basins, tings fo
2Ki 12.13: trumpets, o odda tings dey make from gold o silva fo da Temple Fo Yahweh.
2Ki 12.14: Az cuz dey use da silva fo pay da worka guys fo fix da Temple.
2Ki 12.15: Dey no worry how da Temple luna guys use da silva fo pay da worka guys, cuz dey know
2Ki 12.15: guys use da silva fo pay da worka guys, cuz dey know da Temple luna guys stay solid an can trus um.
2Ki 12.16: wen do bad kine stuff, dey no bring dat silva inside da Temple Fo Yahweh, cuz az ony fo da pries guys.
2Ki 12.18: an all da gold he find inside da storage places inside da Temple Fo Yahweh an da palace, an he send um to Hazael da Aram
2Ki 14.14: an all da cups an bowls an tings dat he find inside da Temple Fo Yahweh, an inside da king's palace he take all da gold
2Ki 15.35: Jotam build da Mauka Gate fo da Temple Fo Yahweh again.
2Ki 16.8: King Ahaz take da silva an gold tings dat get inside da Temple Fo Yahweh, an inside his palace too, an send um to da
2Ki 16.14: wen stay in front Yahweh, wit da new altar one side an da Temple da odda side.
2Ki 16.18: da palace, an da outside door fo da king go inside da Temple Fo Yahweh, so he no lose face wit da Assyria king.
2Ki 18.15: So Hezekiah give him all da silva dat dey find inside da Temple Fo Yahweh, an inside da rooms inside da king's palace wea
2Ki 18.16: wen use fo cova da doors an da poses fo da doors inside da Temple Fo Yahweh, an give um to da Assyria king.
2Ki 19.1: clotheses fo show he stay sore inside, den he go inside da Temple Fo Yahweh.
2Ki 19.14: Den he go up da Temple Fo Yahweh, an put down da letta in front Yahweh.
2Ki 19.37: Lata, Sennakerib stay pray inside da temple fo his god Nisrok.
2Ki 20.5: Da day afta tomorra, you goin go up by da Temple Fo Yahweh.
2Ki 20.8: goin make me come good, an dat I goin go up inside da Temple Fo Yahweh da day afta tomorra?”
2Ki 21.4: Manasseh build altars dea fo da odda gods, inside da Temple Fo Yahweh.
2Ki 21.5: Inside da two yards aroun da Temple Fo Yahweh, he go build altars fo all da star kine gods an
2Ki 21.7: dat he wen tell his guys fo make, an put um inside da Temple Fo Yahweh.
2Ki 21.7: Yahweh wen tell David an his boy Solomon: “Inside dis temple an inside Jerusalem town, az da place I wen pick from all
2Ki 22.3: Shafan, Azaliah boy an Meshullam grankid, fo go da Temple Fo Yahweh.
2Ki 22.4: him, get ready all da silva dat da peopo wen bring to da Temple Fo Yahweh, den turn um ova to da temple security guys.
2Ki 22.4: wen bring to da Temple Fo Yahweh, den turn um ova to da temple security guys.
2Ki 22.5: give da silva to da luna guys dey wen pick fo take care da Temple Fo Yahweh.
2Ki 22.5: um fo use da silva fo pay da worka guys dat work on da Temple, dat stay fix da places wea stay broke.
2Ki 22.6: wit da stone, an fo buy wood an cut stone so can fix da Temple.
2Ki 22.8: da secretary, “I wen find da Book Wit Da Rules, inside da Temple Fo Yahweh!
2Ki 22.9: leada guys wen turn ova all da silva dat get inside da Temple Fo Yahweh, so da luna guys dat work inside da Temple, use
2Ki 22.9: da Temple Fo Yahweh, so da luna guys dat work inside da Temple, use um.
2Ki 23.2: He go da Temple Fo Yahweh wit all da Judah guys, da Jerusalem peopo, da
2Ki 23.2: eryting dat get inside da Book dat dey wen find inside da temple, da one dat talk bout da Deal Wit God.
2Ki 23.3: Da king stand by da big bronze pos by da door fo da temple, an make new promise in front Yahweh fo him an da peopo,
2Ki 23.4: pries guys dat work wit him, an da security guards fo da temple doors, wat fo do.
2Ki 23.4: He tell um fo take outa da Temple Fo Yahweh all da stuff da peopo wen make fo Ba`al, an
2Ki 23.6: He take da tiki pos fo da wahine god Asherah outa da Temple Fo Yahweh, an take um by da Kidron Stream outside
2Ki 23.7: An he broke down da houses inside da yard aroun da Temple Fo Yahweh.
2Ki 23.7: weave stuff fo da wahine god Asherah, all a dem inside da Temple yard.
2Ki 23.11: He take away from da door wea you go inside da Temple Fo Yahweh, da horse kine statues dat da Judah kings wen
2Ki 23.12: dat King Manasseh wen build inside da two yards fo da Temple Fo Yahweh.
2Ki 23.24: dat stay inside da book dat Hilkiah wen find inside da Temple Fo Yahweh.
2Ki 23.27: No matta I wen pick dis town an dis temple.
2Ki 23.27: No matta I wen tell, “Dis temple goin be da place wea peopo can find out who me!
2Ki 24.13: time, Nebukadnezzar take all da rich kine stuff outa da Temple Fo Yahweh, an from da king palace.
2Ki 24.13: da gold tings dat Solomon da Israel king wen make fo da Temple Fo Yahweh.
head: Da Babylon Guys Bus Up Da Temple Fo Yahweh
2Ki 25.9: He burn down da Temple Fo Yahweh, da king palace, all da houses inside Jerusalem,
2Ki 25.13: From da Temple fo Yahweh, da Babylon guys broke down da big bronze poses,
2Ki 25.13: carts, an da big bronze watta tub dat stay by da side da Temple.
2Ki 25.14: all da tings made outa bronze metal dat dey use inside da Temple.
2Ki 25.16: da watta carts dat Solomon wen tell his peopo make fo da Temple Fo Yahweh, all dat stuff was mo heavy fo weigh um.
Ezr 1.2: He give me da job fo build one temple fo him, inside Jerusalem town, inside da Judah land.
Ezr 1.3: go back now Jerusalem town, inside Judah, fo go build da Temple Fo Yahweh.
Ezr 1.4: you Babylon guys, I like you help dem go home an build dea temple dat stay all bus up now.
Ezr 1.4: An give um extra money too, fo God's temple dat dey goin build Jerusalem side.
Ezr 1.5: Dey all like go back Jerusalem side fo build da Temple Fo Yahweh, cuz da Temple stay all bus up.
Ezr 1.5: back Jerusalem side fo build da Temple Fo Yahweh, cuz da Temple stay all bus up.
Ezr 1.6: Dey give dem plenny nice gif, an money fo da Temple, cuz dey all like help.
Ezr 1.7: wen steal all da kine tings dat cost plenny from da Temple Jerusalem side.
Ezr 1.7: He wen hide all da stuff inside da temple fo his own gods.
Ezr 1.8: Persia govmen, fo go count all da tings from da Jerusalem temple an give um to Sheshbazza (az Zerubbabel), one guy from da
Ezr 1.9: tings dat King Cyrus wen give Sheshbazza fo go inside da Temple: 30 gold tray 1,000 silva tray 29 silva pot fo burn
Ezr 2.42: Guys who watch da temple gates from da Shallum, Ater, Talmon, Akkub, Hatita, an
Ezr 2.43: peopo go back from da odda ohanas dat work inside da temple.
Ezr 2.58: come back, dat come from da ohanas dat wen work inside da temple befo time, an from da guys dat wen work fo King Solomon
Ezr 2.68: Wen all da peopo come to Jerusalem wea da Temple Fo Yahweh stay, some a da ohana leada guys give plenny
Ezr 2.68: Dey like da leada guys use dat money fo help build one new temple fo God, right dea on top da same place wea da odda temple
Ezr 2.68: temple fo God, right dea on top da same place wea da odda temple stay befo time, befo da Babylon army guys bus um up.
Ezr 2.70: from da Levi ohana, da singa peopo, da guys dat watch da Temple gate, da worka guys fo da temple, an some a da regula
Ezr 2.70: da guys dat watch da Temple gate, da worka guys fo da temple, an some a da regula peopo wen go da small towns nea
Ezr 3.6: Yahweh, even befo dey start fo put da foundation fo da new Temple Fo Yahweh.
head: Da New Temple
Ezr 3.8: back Jerusalem town, aroun March, dey start fo build da Temple Fo God.
Ezr 3.8: dat stay twenny year an older, be da luna guys fo build da Temple Fo Yahweh dat stay all bus up.
Ezr 3.9: his boys), dey da ones in charge a da worka guys inside da Temple.
Ezr 3.10: Afta da builda guys pau make da foundation fo da Temple Fo Yahweh, da pries guys wen put on dea pries kine robe.
Ezr 3.11: plenny loud an tell good tings bout Yahweh, cuz now da Temple Fo Yahweh get foundation.
Ezr 3.12: an leada guys dat was older, dey wen rememba how da firs Temple stay befo wen come bus up.”
Ezr 3.12: Az why dey cry plenny wen dey see da foundation fo da new Temple.
head: Da Odda Peopos No Like Dem Build Da Temple
Ezr 4.1: dat come back from Babylon wen start fo build one new Temple Fo Yahweh, da God fo da Israel peopo.
Ezr 4.2: Dey tell, “Let us work wit you guys fo build da Temple.
Ezr 4.3: guys fo da Israel peopo tell um, “Dis job fo build da temple, az fo us guys, not fo you guys.
Ezr 4.3: Ony us guys, da ones dat goin build da Temple Fo Yahweh, da God fo us Israel peopo.”
Ezr 4.24: Az how dey stop working fo build da Temple Fo God Jerusalem side.
Ezr 5.2: boy Zerubbabel an Jehozadak's boy Jeshua start fo build da Temple Fo God inside Jerusalem again.
Ezr 5.3: Who say you guys can build dis Temple dat was all bus up, an fo finish da place, aah?
Ezr 5.4: give um da names fo all da peopo dat stay work fo build da Temple.
Ezr 5.8: like you know, we wen go da place wea dey stay build da Temple Fo Da Big God, Judah side.
Ezr 5.9: to dem, and aks um, ‘Who wen tell you guys can build dis Temple again dat was all bus up, an finish da place?
Ezr 5.11: We stay build dis Temple dat wen get all bus up.
Ezr 5.12: Dat king wen tell his guys fo bus up dis Temple an make da peopo move Babylon side.
Ezr 5.13: he make one govmen paypa dat tell, good fo build dis Temple one mo time.
Ezr 5.14: gold an silva tings dat King Nebukadnezza wen take outa da Temple Jerusalem side.
Ezr 5.14: He wen bring um inside da Babylon temple.
Ezr 5.14: King Cyrus wen take all dat stuff outa da temple Babylon side, an turn um ova to one guy name Sheshbazza.
Ezr 5.15: Sheshbazza, “Go take all dis stuffs, an put um inside da Temple Jerusalem side.
Ezr 6.3: paypa bout da House Fo God Jerusalem side: “Gotta build da Temple one mo time, da same place wea befo time da Jewish peopo
Ezr 6.5: Befo time, King Nebukadnezza wen take dem outa da Temple dat wen stay Jerusalem side, an bring um Babylon side.
Ezr 6.5: take all dat stuff back to Jerusalem an put um inside da Temple Jerusalem side, jalike dey wen stay befo time inside da
Ezr 6.8: you guys fo do: Go help da Jewish leada guys fo build da Temple Fo God one mo time.
Ezr 6.12: peopo, change dis ting wat I say hea, o if dey bus up dis Temple Jerusalem side, I like da God fo da Jewish peopo, bus up
head: Dey Give Da Temple To God
Ezr 6.14: Afta long time, dey pau build da Temple, jalike da God fo da Israel peopo wen tell um fo do, an
Ezr 6.15: Dey pau build da Temple March 12, da numba 6 year dat Darius was King.
Ezr 6.16: Den dey make one spesho day fo give da Temple to God.
Ezr 6.17: Fo give da Temple to God, dey make plenny sacrifice.
Ezr 6.18: dey put da mens fo da pries guys work togedda inside da Temple Fo God Jerusalem side, an same ting fo da Levi ohana peopo
Ezr 6.20: Az why dey can work inside da Temple.
Ezr 7.5: Long time afta da Temple pau build, an Artaxerxes was da King Persia side, had one
Ezr 7.7: guys dat play da music, da guys dat get da job fo watch da Temple gates, an da guys dat stay work fo da Temple.
Ezr 7.7: fo watch da Temple gates, an da guys dat stay work fo da Temple.
Ezr 7.16: an wateva yoa peopo an dea pries guys give you fo build da Temple fo dea God inside Jerusalem, take dat too.
Ezr 7.17: an wine, fo make sacrifices on top da altar inside da Temple fo yoa God ova dea inside Jerusalem.
Ezr 7.19: Us guys give you plenny tings fo put inside da Temple fo yoa God, fo use dea.
Ezr 7.19: Make shua you put eryting inside da Temple fo da God Dat Stay Live Inside Jerusalem.
Ezr 7.20: An if you need odda tings fo da Temple fo yoa God, you can use some a da tax money dat da govmen
Ezr 7.23: Eryting dat Da God Inside Da Sky say do fo his Temple, make shua you guys do um.
Ezr 7.24: da music guys, da security guards, da worka guys inside da Temple, o odda guys dat stay work fo God's Temple, you govmen
Ezr 7.24: guys inside da Temple, o odda guys dat stay work fo God's Temple, you govmen guys no mo da right fo tell dem dat dey gotta
Ezr 7.27: He da one dat wen make King Artaxerxes help fix da Temple Fo Yahweh, Jerusalem side, an make um real nice!
Ezr 8.17: an da guys from Kasifia side dat suppose to work inside da Temple.
Ezr 8.17: aks Iddo guys fo send us some Levi guys fo work inside da Temple Fo Oua God, Jerusalem side.
Ezr 8.20: Dey send 220 guys fo work inside da Temple too.
Ezr 8.20: (Befo time, King David an his govmen guys wen set up da Temple worka guys fo help da Levi guys.
head: Ezra Pick Pries Guys Fo Take Care Da Temple Stuffs
Ezr 8.25: I make dem in charge a da Temple kine stuffs, da silva, da gold, da gold bowls.
Ezr 8.25: peopo dat was dea, wen give us guys fo put inside da Temple Fo God.
Ezr 8.28: Same ting wit all dese tings fo da Temple, dey spesho fo Yahweh too.
Ezr 8.29: fo da Israel ohanas, right dea by da storage places fo da Temple Fo Yahweh, ova dea inside Jerusalem.
Ezr 8.30: ohana guys take all da silva an gold kine stuff inside da Temple Fo God inside Jerusalem.
head: Dey Give Da Stuffs Fo Da Jerusalem Temple To Da Prieses
Ezr 8.33: Da numba four day afta we come Jerusalem, we go da Temple Fo Oua God.
Ezr 8.34: Right den an dea, dey make da Temple record, dat tell how much da whole ting weigh.
Ezr 8.36: wen do plenny kine stuff fo help da peopo, an fo build da Temple Fo God.
Ezr 9.9: make us jalike we come alive again, so we can build yoa Temple one mo time, an fix da tings dat stay all bus up.
Ezr 10.1: stay cry an throw himsef down on top da groun in front da Temple Fo God.
Ezr 10.6: Den Ezra go way from da Temple Fo God.
Ezr 10.9: Dey all stay sit down inside da open place in front da Temple Fo God.”
Ezr 10.24: From da guys dat watch da Temple gates: Shallum, Telem, an Uri.
Neh 3.26: boy an da guys dat live on top Ofel Hill an work inside da Temple wen fix da wall ova on da eas side, across da Watta Gate
Neh 3.31: jewelry, fix da wall all da way to wea da worka guys fo da Temple an da guys dat own da stores live, across da Gate Wea Da
Neh 6.10: tell, “Good fo me an you go inside God's house, inside da Temple.
Neh 6.11: You tink I dat kine guy, dat go inside da Temple jus fo stay alive?
Neh 7.45: “Da guys dat guard da Temple gates, dey come from Shallum, Ater, Talmon, Akkub, Hatita,
Neh 7.45: “Da guys dat work inside da Temple, dea ohanas come from Ziha, Hasufa, Tabbaot, Keros, Sia,
Neh 7.60: All da guys dat work fo da temple, an da ones dat come from da guys dat wen work fo King
Neh 7.73: watch da town gates, da music guys, da worka guys fo da Temple, an some a da odda peopo -- dey all wen go home an live
Neh 8.16: house, o inside dea yard, o inside da yard aroun God's Temple.
Neh 10.28: pries guys, da Levi ohana guys, da security guards fo da Temple, da music guys, da guys dat stay work inside da Temple, an
Neh 10.28: da Temple, da music guys, da guys dat stay work inside da Temple, an all da odda peopo dat no stay stick wit da diffren
Neh 10.32: job fo erybody pay part a one piece silva ery year fo da Temple Wea Oua God Stay, fo do da work dea.
Neh 10.33: pay fo da breads dey put in rows on top da table inside da Temple, an da wheat flour dey give fo make sacrifice, an fo buy
Neh 10.33: um right, an fo pay fo all da work us guys gotta do fo da Temple Fo Oua God.
Neh 10.35: land ery year, and da bestes fruits from ery tree, fo da Temple Wea Yahweh Stay.
Neh 10.36: animals dat born from ery cow an sheep and goat, to da Temple Wea Oua God Stay, an give um to da pries guys dat stay
Neh 10.36: an give um to da pries guys dat stay work dea inside da Temple Fo Oua God.
Neh 10.37: da pries guys, an put um inside da store rooms inside da Temple fo oua God.
Neh 10.38: guys pick up, dey goin bring ten percen a all dat to da Temple fo oua God, an put um inside da store rooms ova dea.
Neh 10.39: wea da pries guys do dea work, an da security guards fo da Temple stay, an da music guys, same place.
Neh 10.39: “Us guys no goin foget do all dat fo da Temple Fo Oua God.
Neh 11.3: an da Levi ohana guys, da guys dat stay work inside da Temple, an odda peopo dat come from da guys dat wen work fo King
Neh 11.11: an Ahitub, dat befo time was da guy in charge a da Temple Fo God.
Neh 11.12: Wit dea helpa guys dat stay do da work fo da Temple, get 822 guys.
Neh 11.16: an dat stay in charge a da guys dat do da work outside da Temple Fo God.
Neh 11.19: Da guys dat watch da gates fo da Temple, Akkub an Talmon an dea helpas, 172 guys dat stay watch da
Neh 11.21: But da guys dat stay work inside da Temple Fo God, dey live on top Ofel Hill nea da Temple, an Ziha
Neh 11.21: inside da Temple Fo God, dey live on top Ofel Hill nea da Temple, an Ziha an Gishpa stay in charge a dem.
Neh 11.22: Dey da singa guys, an dey stay in charge a da music fo da Temple Fo God.
Neh 12.25: Dey stay nea da Temple gates an da storage rooms.
Neh 12.26: Dat time, dis guys work inside da Temple.
Neh 12.30: guys wen make sacrifice fo make shua dey can go inside da Temple, an dey make sacrifice fo all da peopo, an fo da gates an
Neh 12.40: lef side, we all stand togedda inside da yard outside da Temple Fo God.
head: Da Jobs Fo Da Temple Leadas
Neh 12.44: bestes stuff dat da peopo cut from da groun an bring to da Temple jalike God's Rules tell so da pries guys can eat.
Neh 12.45: an make da sacrifices so dey an da peopo can go inside da Temple fo pray.
Neh 13.4: pries guys wen put in charge a da storage rooms inside da Temple Fo Oua God.
Neh 13.5: Elishiab wen fix up fo Tobiah, one big room inside da Temple.
Neh 13.5: dat room dey stay stash da wheat dat da peopo bring to da Temple, an da incense, da spesho dishes, an da ten percen a da
Neh 13.7: fixing up one room fo Tobiah inside da yard, inside da Temple Fo God.
Neh 13.9: Den I bring back all da bowls an tings fo da Temple Fo God, an da incense an da wheat fo make sacrifice.
Neh 13.10: I find out da guys in charge a da stuff peopo bring to da Temple, neva give da Levi ohana guys da tings.
Neh 13.11: I tell, “How come nobody do notting fo da Temple Fo God, aah?
Neh 13.12: Dey put um all inside da storage places inside da Temple.
Neh 13.14: No wipe out da good tings I wen do fo da Temple Fo My God an fo take care da place!
Isa 1.12: An how come you guys walk all ova my Temple yard, aah?
Isa 2.2: wen da world almos goin pau, God goin make da hill wea da Temple Fo Yahweh stay Come da mos importan place in da whole
Isa 2.3: We go up da hill wea da Temple stay, Da Temple Fo Yahweh, Jacob's God.
Isa 2.3: We go up da hill wea da Temple stay, Da Temple Fo Yahweh, Jacob's God.
Isa 4.5: Yahweh goin make one cloud Ova da Temple on top Mount Zion An ova erybody dat stay come togedda dea
Isa 6.1: An da bottom a his robe fill up da Temple.
Isa 6.4: Wen dey yell strong lidat, even da foundation unda da Temple door stay shake an da Temple fill wit smoke.
Isa 6.4: even da foundation unda da Temple door stay shake an da Temple fill wit smoke.
Isa 10.12: he goin do on top Mount Zion inside Jerusalem town wea da Temple stay, den God goin tell, “Now I goin punish da king fo
Isa 15.2: Da Moab peopo go up to dea temple, An da Dibon peopo go up da sacrifice place on top da
Isa 16.12: dey work plenny hard an stay tired Fo go pray inside da temple dat stay spesho fo dea gods, All dat, no goin do notting
Isa 24.23: Ova All Da Armies goin be da king On top Zion hill wea da Temple stay Inside Jerusalem town.
Isa 28.16: I da One awready put one stone on top Zion hill Wea my Temple stay.”
Isa 31.3: fight, An no scared, jalike da lion, On top da hill wea da Temple stay.
Isa 31.9: from Yahweh: Wea can see da light from his fire Inside da Temple on top Mount Zion.
Isa 35.10: Dey goin go inside da Temple Fo Yahweh, An dey goin dance an sing An feel good inside
Isa 37.1: Den he go inside da Temple.
Isa 37.14: read da letta from da messenja guys, he go up to da Temple Fo Yahweh.
Isa 37.16: You get yoa spesho place right hea inside dis Temple, inside da spesho room wit da awesome angel watcha guys on
Isa 37.32: Goin get peopo dat da Assyria guys leave behind wea da Temple stay.”
Isa 37.38: Lata, one time wen Sennakerib go down fo pray inside da temple fo his god Nisrok inside Nineveh, his own boys Adramalek
Isa 38.7: da sign goin be, fo me know dat I goin go up inside da Temple Fo Yahweh again?’-”
Isa 38.20: we goin play guitar kine music An sing my songs, Inside da Temple Fo Yahweh, All da time we still yet stay alive.
Isa 43.28: Az why I put kahuna On top da main leada guys Fo da Temple Dat Stay Spesho Fo Me, So dey no can come inside fo pray.
Isa 44.28: “Let guys build um up again” He goin tell bout da Temple, “Make da foundation.
Isa 52.11: Make shua you clean, fo go inside da Temple fo pray!
Isa 52.11: you guys stay carry da tings fo Yahweh Dat go inside da Temple.
Isa 60.7: An I goin make my awesome temple mo nice still yet.
Isa 62.9: cut da grapes, Dey da ones goin drink da wine Inside da Temple Yard Dat Stay Spesho Fo Me.
Isa 63.18: But now, da peopo dat stay make trouble fo us guys, Da Temple Dat Stay Spesho Fo You, Dey walk all ova an broke um down,
Isa 64.11: Our awesome Temple, dat stay spesho fo you, Wea our ancesta guys wen tell Dat
Isa 66.6: Get plenny noise from da town, An from da temple.”
Isa 66.20: dea wheat in clean baskets fo make sacrifice inside da Temple Fo Yahweh.”
Dan 1.2: dey take ova Jerusalem, dey take some a da stuff from da Temple Fo God.
Dan 1.2: Dey take um Babylon side to dea temple fo dea god, an put um inside da store house fo all dea
Dan 5.2: his ancesta guy Nebukadnezzar wen take from da Jerusalem temple, so dat him an da ali`i guys, his real wifes, an his odda
Dan 5.3: in da fancy kine gold cups dat dey wen go get from da Temple Fo God inside Jerusalem.
Dan 5.23: yoa guys fo go bring da fancy kine cups an bowls from da Temple fo dat God.
Dan 8.11: He bus up da Temple dat stay spesho fo God.
Dan 8.13: agains God an making erybody come bum out an bag from da Temple?
Dan 8.13: an giving up da Temple dat stay spesho fo God?
Dan 8.14: Den afta dat dey goin make da Temple come spesho fo God again.”
Dan 9.17: you, Boss, try smile an do good kine stuff fo yoa spesho temple, dat stay all bus up, an fo da peopo wen bag from dea.
Dan 9.24: fo real, An fo make da Real Real Spesho Place [inside da Temple] come spesho fo God [again / one mo time].
Dan 9.26: dat goin come, dey goin wipe out Jerusalem town an da Temple dat stay spesho fo God.
Dan 9.27: [On top / Inside] one end a da temple he goin put up idol kine gods dat God hate plenny.
Dan 11.31: from da Syria king goin go inside da strong walls aroun da Temple Fo Yahweh.
Dan 12.11: an put up da idol kine gods dat God hate plenny inside da Temple, an mess up eryting an make erybody go way from dea, goin
Amo 2.8: wine An drink um up yoa own self, Right dea inside da temple fo yoa god.
Amo 7.13: place wea King Jeroboam come fo pray, an get our National Temple ova hea.
Amo 8.3: too: ‘Wen dat time come, da peopo dat going sing inside da Temple, no can sing, cuz dey sore inside an stay cry loud.
Amo 9.1: He say dis: ‘Go wack da top a da main pos inside da temple!
Amo 9.1: on top da head A all da peopo dat stay still yet inside da temple!
Jon 2.4: I tinking: ‘Fo shua I no goin see one mo time Da Temple dass spesho fo God.
Jon 2.7: I wen pray hard to you Ova dea wea you stay inside da Temple dass spesho fo you.
Mal 3.1: I goin show up mo fas den you tink, Ova dea inside my own temple!
Mal 3.10: “Go bring all da ten percent you owe me Inside da temple storage place.
Mat 4.5: spesho fo God, an make him go up da big tower on top da temple.”
Mat 5.23: “So, if you bring one gif fo da Good Boss inside da temple, an you rememba yoa brudda huhu wit you cuz you wen do
Mat 9.13: Dat mo betta den jus make sacrifice inside da temple.
Mat 12.5: guys neva read inside da Bible how da pries guys inside da temple gotta do tings on da Rest Day dat go agains da God's
Mat 12.6: I tell you strait, get one guy ova hea mo importan den dat temple.
Mat 12.7: Dat mo betta den jus make sacrifice inside da temple.
Mat 15.5: use um fo help you guys, cuz bumbye I goin give um to da temple.’
head: Jesus Pay Da Tax Fo Da Temple
Mat 17.24: fo tax go by Peter an say, “Yoa teacha pay da tax fo da temple, yeah?
head: Jesus Inside Da Temple Yard
Mat 21.12: Den Jesus wen go inside da temple yard, an he throw out all da guys who was buying an
Mat 21.12: da tables wea dey sell da spesho kine money fo give to da temple, an da stools fo da guys who sell doves fo sacrifice.
Mat 21.13: He tell all dose peopo, “Da Bible say, ‘My temple goin be one house fo pray inside.
Mat 21.14: guys an da guys dat no can walk wen go by Jesus inside da temple yard, an he wen make um come good.’
Mat 21.15: An dey see all da kids yelling inside da temple yard.
Mat 21.23: Den Jesus go inside da temple yard, an teach da peopo.
Mat 23.16: to God he goin do someting, an he say, “I swear by da temple,” he no need do wat he say.
Mat 23.16: he swear to God an he say, “I swear by da gold inside da temple,” he gotta do um.
Mat 23.17: You guys tink da gold inside da temple mo importan den da temple dat make da gold spesho fo God?
Mat 23.17: You guys tink da gold inside da temple mo importan den da temple dat make da gold spesho fo God?
Mat 23.18: do someting, an he say, “I swear by da altar inside da temple,” he no need do wat he say.
Mat 23.21: Whoeva swear to God an say, ‘I swear by da temple,’ he swear by da God dat stay inside da temple.
Mat 23.21: swear by da temple,’ he swear by da God dat stay inside da temple.
Mat 23.35: He da guy yoa ancesta guys wen kill right inside da temple yard, wit God's spesho place on one side an da altar on da
head: Jesus Say, “Da Temple, Dey Goin Bus Um Up”
Mat 24.1: Jesus was going outside from da temple yard, an his guys come an say, “Eh, Teacha, check out da
Mat 26.55: Eh, I was wit you guys teaching inside da temple yard every day, an you neva bus me dat time.
Mat 26.61: “Eh, dis bugga wen tell peopo, ‘I can broke down God's temple, an den, befo three days pau, I goin build um up again.
Mat 27.5: Judas throw down da thirty silva coins right dea inside da temple, an wen go hang himself.
Mat 27.6: dis money inside da place wea da peopo give money fo da temple, cuz dis wen pay fo somebody's blood.
Mat 27.40: You wen say dat you goin broke down da temple an goin build um up again befo three days pau!
Mat 27.51: Right den an dea da big curtain inside da temple broke in two from da top to da bottom.”
Mrk 11.11: Den Jesus go inside Jerusalem, an go inside da temple yard.
head: Jesus Inside Da Temple Yard
Mrk 11.15: Jesus wen go inside da temple yard, an he start fo throw out all da guys who was buying
Mrk 11.15: He wen huli da tables wea dey sell da spesho kine temple money fo give to da temple, an da benches fo da guys who
Mrk 11.15: wea dey sell da spesho kine temple money fo give to da temple, an da benches fo da guys who sell doves fo sacrifice.
Mrk 11.16: He no let nobody carry any kine stuff thru da temple yard.
Mrk 11.17: He teach um, “Da Bible say, ‘My temple goin be one house fo all da peopos all ova da world fo
Mrk 11.27: He walk inside da temple yard, an da main pries guys, da teachas who teach God's
Mrk 12.35: Jesus was teaching inside da temple yard.
Mrk 12.41: da odda side by da place wea da peopo give money fo da temple.
Mrk 12.43: too: Dis widow da no mo notting wen put in mo plenny fo da temple den all da odda peopo.
head: Jesus Say Dey Goin Bus Up Da Temple
Mrk 13.1: Jesus was goin outside da temple yard, an one guy he teaching say, “Eh, Teacha, check out
Mrk 13.3: Jesus go Olive Ridge, an sit down ova dea wea can see da temple da odda side da valley.
Mrk 14.49: Eh, I was wit you guys teaching inside da temple yard every day, an you guys neva bus me dat time.
Mrk 14.58: “Us guys wen hear dis bugga say, ‘I goin broke down God's temple dat peopo wen build, an den, three days afta, I goin build
Mrk 14.58: build, an den, three days afta, I goin build up one nodda temple, dat peopo neva make.
Mrk 15.29: You wen say you goin broke down da temple an goin build um up again in three days!”]
Mrk 15.38: Right den an dea da big curtain inside da temple broke in two from da top to da bottom.”
Luk 1.8: wen happen dat wen Zekariah wen go in front God inside da temple, fo do da pries kine job wit his pries hui, da pries guys
Luk 1.21: an dey wen tink how come he wen stay long time inside da temple.
head: Dey Bring Jesus Inside God's Temple
Luk 2.22: an Mary wen take Jesus to Jerusalem fo bring him inside da Temple, in front da Boss.
Luk 2.27: God's Spirit wen tell him an he wen go inside da temple yard.
Luk 2.37: She no go outside da temple yard eva.
head: Da Boy Jesus Inside Da Temple
Luk 2.46: Day numba three, dey wen find Jesus inside da temple yard, sitting dea wit da Jewish teachas, listening to dem
Luk 4.9: an make him stand on top da high part a da tower on top da temple.”
Luk 11.51: Dey wen kill Zekariah right inside da temple yard, wit God's spesho place one side, an da altar da odda
Luk 13.1: wen kill, same time dose peopo making sacrifice inside da temple.
Luk 18.10: He say, “Two guys wen go to God's Temple fo pray, one Pharisee guy, an one guy dat collect money fo
Luk 18.12: Two times every week, I no eat so I can pray, an I give da temple ten percent from all da money I get.
head: Jesus Go Inside Da Temple
Luk 19.45: He go inside da temple yard, an start fo throw out da guys dat was selling stuff
Luk 19.46: He say, “Da Bible say, ‘My temple goin be one house fo pray inside.
Luk 19.47: From den, every day Jesus teach inside da temple yard.’
Luk 20.1: One time Jesus go inside da temple yard, an teach da peopo da Good Stuff From God.
Luk 21.1: rich guys putting dea money inside da money box inside da temple.
head: Jesus Talk Bout How Dey Goin Bus Up Da Temple
Luk 21.5: Some a his guys wen talk story bout da temple, how da temple get da awesome stones an da odda tings da
Luk 21.5: Some a his guys wen talk story bout da temple, how da temple get da awesome stones an da odda tings da peopo wen give
Luk 21.37: Every day Jesus wen teach inside da temple yard.
Luk 21.38: in da morning da peopo come fo hear him teach inside da temple yard.
Luk 22.4: wen go talk to da main pries guys, an da officers fo da temple, fo see how he goin set Jesus up.
Luk 22.52: Den Jesus tell da main pries guys, da captains fo da temple guards, an da older leadas dat come ova dea fo take him,
Luk 22.53: Every day I wen stay inside da temple yard wit you guys, an you guys neva bus me.
Luk 23.45: Da big curtain inside da temple wen broke in two.
Luk 24.53: Dey stay inside da temple yard, praying an telling God how good he stay.
head: Jesus Inside Da Temple
Jhn 2.14: Inside da temple yard Jesus see guys selling cows, sheeps, an doves fo da
Jhn 2.14: Had guys dea sitting down, selling da spesho kine temple money dat da peopo give God fo da temple.
Jhn 2.14: da spesho kine temple money dat da peopo give God fo da temple.
Jhn 2.15: whip from small kine ropes, an he chase um all outside da temple yard, even da cows an sheeps.
Jhn 2.19: Jesus say, “Bus up dis temple, an in three days I goin make one new temple.”
Jhn 2.19: “Bus up dis temple, an in three days I goin make one new temple.”
Jhn 2.20: Had guys dat wen work fo forty six years fo make dis temple!”
Jhn 2.20: How you figga you goin make one new temple in three days?
Jhn 2.21: Jesus was talking bout his body, cuz his body jalike one temple.
Jhn 5.14: Bumbye Jesus wen find da guy inside da temple yard.”
Jhn 7.14: a da spesho religious time awready Jesus go inside da temple yard an start fo teach.”
Jhn 7.28: Jesus stay teaching inside da temple yard.
Jhn 7.32: guys an da main pries guys wen send da police guys from da temple fo bus him.
Jhn 8.2: Nex day he go inside da Temple yard early.
Jhn 8.20: Jesus wen say all dat wen he wen teach inside da Temple, near da place wea dey bring da money.
Jhn 8.59: But he wen hide an wen go outside from da temple yard.”
Jhn 10.22: Jewish peopo rememba da time wen dea ancestas wen make da temple inside Jerusalem spesho fo God again.
Jhn 10.23: Jesus was walking inside da temple yard wea da place dey call "Solomon's Lanai" stay.
Jhn 11.48: An cuz a dat, da Rome army guys goin come an wipe out our temple an our peopo.
Jhn 11.56: Wen dey standing inside da temple yard, dey aks each odda, “Wat you guys tink?
Jhn 18.20: Everytime I teach inside da Jewish churches an inside da temple yard.
Act 2.46: Every day dey come togedda inside da temple yard.
Act 3.1: One time Peter an John wen go to da temple three clock.
Act 3.2: Some guys carry him by da temple gate every day.
Act 3.2: dea so he can beg fo money from da peopo dat go inside da temple yard.
Act 3.8: Den he wen go wit dem inside da temple yard.
Act 3.10: Dey know he da begga guy dat wen sit by da temple gate name ‘Beautiful.
head: Peter Teach Inside Da Temple Yard
Act 4.1: wen da pries guys, da captain fo da security guards fo da temple, an da Sadducee guys wen come by dem.
Act 5.20: He wen say, “Go stand in front all da peopo inside da temple yard, an tell um everyting bout dis new kine life.
Act 5.21: Wen da sun stay come up, dey wen go inside da temple yard jalike da angel guy wen say, an dey wen start fo
Act 5.24: Wen da leada guys hear dat, da captain fo da temple guard an da main pries guys wen come mix up, an dey wen
Act 5.25: Da guys you wen put in jail, dey stay standing inside da temple yard, teaching da peopo!
Act 5.42: Every day dey neva pau teach an tell everybody inside da temple yard an inside all da houses da Good Stuff bout how Jesus,
Act 6.13: an say, “Dis guy still yet no like pau talk stink bout da temple dat stay spesho fo God, an bout God's Rules.
Act 6.14: him say dat da guy Jesus from Nazaret goin broke down da temple an goin change all da stuff Moses wen tell us fo do!
Act 14.13: Da pries guy fo Zeus, dat get one temple outside da town, he wen bring cows an leis by da gate fo
Act 19.24: He make silva tings dat look jalike da temple fo da idol kine wahine god Artemis.
Act 19.27: bout da stuff us guys make, an mo worse, dey goin tink da temple fo da big wahine god Artemis no good.
Act 19.35: Everybody know dat Efesus town take care a da temple fo da importan wahine god Artemis, an her idol dat drop
Act 19.37: bring dese guys ova hea, an dey neva steal notting from da temple, an dey neva talk stink bout our wahine god.
Act 21.26: Da nex day Paul wen take da guys to da temple yard fo do da stuff dey gotta do so dey can go in front
Act 21.26: Den he wen go inside da temple an tell da pries guys wat day da spesho time goin pau, so
Act 21.27: pau, some Jewish guys from Asia wen spock Paul inside da temple yard.
Act 21.28: place fo go agains our peopo, an agains our Rules an our temple.
Act 21.28: One nodda ting, he wen bring guys dat not Jews inside da temple yard, an make dis place dat stay spesho fo God, all pilau
Act 21.29: wit Paul, an dey wen tink Paul wen bring him inside da temple yard.
Act 21.30: Dey wen grab Paul, an wen drag him from da temple yard.)
Act 21.30: An right den an dea da pries guys wen shut da temple gates.
Act 22.17: “I wen go back to Jerusalem, an I stay praying inside da temple.
Act 24.6: He even wen try make da temple pilau so no can pray dea.
Act 24.12: finga at me neva find me making argue wit nobody inside da temple.
Act 24.17: my peopo, fo da poor peopo, an fo make sacrifice inside da temple.
Act 24.18: I wen make myself right fo go inside da temple, an dese guys wen find me ova dea inside da temple yard
Act 24.18: da temple, an dese guys wen find me ova dea inside da temple yard making lidat.
Act 25.8: say, “I neva do notting wrong agains da Jewish Rules o da temple o Cesar, da Big King.
Act 26.21: Dass why da Jewish guys wen grab me inside da temple yard an wen try fo kill me.
1Co 3.16: You know, you guys jalike one temple fo God, an his Spirit stay living inside you guys!
1Co 3.17: If anybody mess up God's temple wea he stay, watch out, brah!
1Co 3.17: Cuz God's temple stay spesho fo him.
1Co 3.17: An you guys, jalike dat temple!
1Co 6.19: come you guys ack jalike you donno dat yoa body jalike one temple fo God's Good an Spesho Spirit?
1Co 8.10: strong inside see you sitting an eating ova dea inside one temple fo one idol kine god, wat you tink he stay tinking?
1Co 9.13: bout dis: da pries guys dat stay work inside da Jewish temple, dey get dea food from da sacrifices da peopo bring to da
1Co 9.13: dey get dea food from da sacrifices da peopo bring to da temple.
1Co 10.28: (But, if somebody tell you guys, “Dis meat come from one temple sacrifice fo one idol kine god,” den no eat um.”
2Co 6.16: You guys tink you can go da temple fo pray to God, an same time you guys go in front da idol
2Co 6.16: fo real kine, he stay in charge a us guys, jalike we da temple wea he stay inside.
head: You Guys, One Spesho Temple Fo Da Boss
Eph 2.21: An dat house coming one temple dat stay spesho fo da Good Boss.
2Th 2.4: He even goin take ova God's temple an say he da real God.
Heb 6.20: guy go inside da Real, Real Spesho Place inside God's temple.
Rev 3.12: win, I goin make dem strong Jalike da main post inside da temple fo my God.
Rev 3.12: Dey no goin eva leave da temple again!
Rev 7.15: throne, An work fo him all day an all nite inside his temple.
Rev 11.1: Measure God's temple an da altar, an count how plenny peopo get dea dat show
Rev 11.2: But no go measure da yard outside da temple, cuz God wen let da peopo dat not his peopo take um ova.
Rev 11.19: Den God's temple inside da sky wen come open, so can see da Box Fo God's
Rev 14.15: Den anodda angel messenja guy wen come outa da temple, an wit one loud voice he tell da One dat stay sitting on
Rev 14.17: Den I wen see one nodda angel messenja guy come outa da temple inside da sky, an he get one sharp sickle too.”
Rev 21.22: I neva see one temple inside da town, cuz da Boss dass da God Who Get All Da
Rev 21.22: God Who Get All Da Power, an God's Baby Sheep Guy, dey da temple!