Gen 11.24: Nahor, afta he live 29 year, den he get one boy Terah.
Gen 11.25: An afta Terah wen born, Nahor still live 119 year, an he get odda kids
Gen 11.26: Terah, afta he live 70 year, den he get three boys: Abram, an
head: Da Story Bout Da Terah Ohana
Gen 11.27: Now dis da story bout da ohana dat come from Terah.
Gen 11.27: Terah, he get da three boys, Abram, Nahor, an Haran.
Gen 11.31: Den Terah wen talk to his boy Abram an his grankid Lot dat was Haran
Gen 11.32: Terah, he wen live 205 year.
Luk 3.34: boy; Isaac, he Abraham's boy; Abraham, he Terah's boy; Terah, he Nahor's boy; Nahor, he Serug's boy; Serug, he Reu's