Gen 19.28: can see is smoke coming up from all ova da land, jalike da thick smoke from one place wea dey melt da metal.
Exo 10.22: land wen come real dark, three days, jalike da dark stay thick.”
Exo 26.31: “Make one thick curtain outa da fancy kine linen cloth.
Exo 28.14: da hammer, plenny small chains twist togedda jalike one thick string.
Exo 28.22: small chains outa pure gold an twist um togedda jalike one thick string.
Exo 28.32: robe, an weave extra stuff all aroun da puka, fo make um thick so no goin rip, jalike how dey make da metal kine shirt da
Exo 30.6: “Put da altar in front da thick curtain dat hide da Box Fo Rememba My Deal, dat one dat
Exo 31.10: an da tings you use fo dat, da watta tub an da stand, da thick religious kine clotheses fo da pries guys, da spesho
Exo 35.12: Fo Rememba Da Deal, wit da poles, an da gold cova, an da thick curtain so no can see inside, da Table fo da Breads, wit
Exo 35.15: on top da pries guys head, da incense dat smell nice, da thick cloth dat go in front da door fo da Tent so no can see
Exo 35.17: da yard, wit da poses an da bases dat go undaneat, an da thick cloth so no can see inside da yard, da tent pegs fo da
Exo 36.36: Fo hold up da thick cloth inside da middo, dey make four poses outa koa wood
Exo 38.27: da boards fo da main tent an undaneat da poses fo da thick curtain inside da Tent, 100 piers wit 75 pounds silva ery
Exo 39.15: small chains outa pure gold an twist um togedda jalike one thick string.
Exo 39.23: head, an weave extra stuff all aroun da puka, fo make um thick dea so no broke.
Exo 39.34: skin fo da tent, Da outside cova from da dolphin skins, Da thick curtain dat cova da Real Spesho Place inside da Tent, Da
Exo 39.38: fo put on top da pries guys, Da incense dat smell nice, Da thick curtain so no can look inside da Tent from outside, Da
Exo 40.3: Hang da thick curtain so nobody can see da Box.
Exo 40.21: Dey carry da Box inside da Tent, an put up da thick curtain so no can see da Box, fo make one room dat ony get
Exo 40.22: put da table inside da Tent, on da nort side outside da thick curtain.
Exo 40.26: altar inside da Tent Fo Come Togedda Wit God, in front da thick curtain.
Lev 4.6: sprinkle um seven times in front me, Yahweh, in front da thick curtain fo da place dat stay spesho fo me.
Lev 4.17: sprinkle um seven times in front me, Yahweh, in front da thick curtain inside da tent.
Lev 16.2: weneva he like inside da Real Real Spesho Place behind da thick curtain in front da place on top da Box Fo Rememba Da
Lev 21.23: wrong wit dem, dey no can go inside da room wit da thick curtain, an dey no can go by da altar, cuz den dey make my
Lev 24.5: “Take da bestes kine wheat flour an bake twelve thick roun bread.
1Ki 6.6: Da wall fo carry da beams, stay mo thick fo da bottom rooms, so da rooms aroun da bottom ony 7 feet
1Ki 7.26: Da rim, 3 inch thick.
2Ki 8.15: But da nex day, Hazael take one thick cloth, put um inside da watta, an cova da king's face.”
Heb 9.3: Den had one big thick curtain inside, an da odda side dat curtain had one nodda
Heb 10.20: Befo time, had dis big thick cloth inside da big tent dat wen shut off da Real, Real