Deu 2.14: Az was thirty-eight years afta we go way from Kadesh Barnea da firs time, dat
2Ki 15.8: Wen Azariah (dass Uzziah) stay Judah king fo thirty-eight year, Zekariah, Jeroboam Numba Two boy, come Israel king.
Jhn 5.5: Had one guy dea dat was sick thirty-eight years.