Mat 10.3: dass Zebedee boy, an John, dass James brudda; Philip an Bartolomew; Thomas an Matthew, dass da guy befo time dat collect
Mrk 3.18: Andrew, Philip, Bartolomew, Matthew, Thomas, Alfeus's boy James, Taddeus, Simon da
Luk 6.14: name Peter), Andrew his brudda, James an John, Philip an Bartolomew, Matthew an Thomas, Alfeus's boy James, Simon da guy dey
Act 1.13: Had Peter, John, James, an Andrew; Philip an Thomas; Bartolomew an Matthew; Alfeus boy James, Simon da Jewish Sovereignty