Gen 14.23: Not even one piece thread o one strap fo one slippa.
Isa 19.9: Da guys dat make ready da flax plants Fo make linen thread An da guys dat weave da white cotton, Dey goin stay bum