Exo 9.28: Aks Yahweh, cuz nuff awready da thunda from God, an da ice rain.
Exo 9.29: Den da thunda goin pau, an no goin get mo plenny ice rain.”
Exo 9.33: Da thunda an da ice rain pau, an da rain stop coming down strong on
Exo 9.34: da Pharaoh guy, wen he see dat no mo rain an ice rain an thunda, he come hard head again, an stay jalike befo time, an
Exo 19.16: Morning time, da numba three day, get thunda an lightning, an one heavy cloud ova da mountain top.
Exo 19.19: say someting, God talk back to Moses, an sound jalike thunda.
Exo 20.17: All da peopo hear da thunda an see da lightning.
Isa 33.3: Wen da diffren peopos hear you make big noise like da thunda, Erybody run away.
Amo 1.2: He talk strong from Jerusalem town, jalike thunda!