1Ki 16.21: Half a dem like Tibni, Ginat boy, fo come king, an da oddas like Omri stay king.
1Ki 16.22: But da peopo dat stick wit Omri mo strong den da peopo wit Tibni, Ginat boy.
1Ki 16.22: Az why Tibni mahke, an Omri stay da king.