Gen 2.14: One nodda river get da name Tigris, da one dat go by Assyria on da east side.)
Dan 10.4: April 23, I stay standing on top da side a da big Tigris River.