2Ki 21.3: An he make altars fo da god Ba`al, an make one tiki pos fo da place dey pray to da wahine god Asherah, jalike
2Ki 21.7: He even take da tiki pos fo da wahine god Asherah dat he wen tell his guys fo
2Ki 23.6: He take da tiki pos fo da wahine god Asherah outa da Temple Fo Yahweh, an
2Ki 23.14: Josiah smash all da kapu stones, an cut down da tiki poses fo da wahine god Asherah, an cova dea place wit
2Ki 23.15: Josiah burn da tiki pos fo da wahine god Asherah too.