Gen 38.12: an his friend Hirah from da Adullam peopo, dey go togedda Timnah side, cuz Judah get guys ova dea dat cutting wool from his
Gen 38.13: Yoa fadda in law going Timnah fo help dem cut wool from da sheeps he get ova dea.
Gen 38.14: She go ova dea wea da Timnah road go inside Enaim, an she sit down ova dea nea to da