Gen 1.8: Da ting inside da middo, God give um da name “Da Sky.
Gen 1.22: You birds too, I like you fo do da same ting an fill up da world!
Gen 3.14: Cuz you wen do dat, I goin make bad ting come to you.
Gen 3.14: No mo odda animal dat I goin make bad ting come to dem, Da way goin come to you!
Gen 3.21: An one nodda ting da God Yahweh do: he use animal skin fo make clotheses fo
Gen 4.4: Same ting Abel, he wen take some a da firs bebe sheeps dat wen born
Gen 6.8: Ony one ting: Had one guy Noah.
Gen 6.9: Noah was one guy dat do da right ting erytime.
Gen 6.20: bird, an ery kine animal dat live wit peopo, an ery kine ting dat crawl on top da groun, two a dem goin come by you, fo
Gen 6.21: Dis wat you gotta do: Go get togedda ery kine ting dat you an da animals eat, an put um inside da boat.
Gen 7.1: peopo dat stay alive, you da ony guy I see dat do da right ting erytime.
Gen 7.3: Same ting fo da birds dat fly inside da sky.
Gen 7.15: da groun, an ery kine bird, eryting dat get wing, ery kine ting dat need air fo live, had two a dem dea.
Gen 7.16: dat go inside, had da boy kine an da girl kine fo ery kine ting dat stay alive, jalike God wen tell Noah fo get.
Gen 8.2: da watta come out undaneat da wild ocean come pau, an same ting wit da big watta dat come down from inside da sky.
Gen 8.21: He tell, “Dis da last time I goin make bad ting happen to da groun just cuz a da peopo.
Gen 9.3: Same ting wit da green plants -- I give um all to you guys.
Gen 9.4: “Ony one ting -- I no like you guys eat meat dat still yet get da blood
head: Noah Tell God Fo Make Bad Ting Happen To Da Canaan Ohana
Gen 11.31: Firs ting, dey wen stop Haran town an make house dea instead.
Gen 12.8: Same ting jalike da odda place, Abram pile up rocks fo make one
Gen 13.16: Same ting, goin get so plenny peopo dat goin come from you, no can
Gen 13.17: I goin give da whole ting to you, az why.
Gen 14.7: Same ting fo da Amor peopo dat stay Hazazon Tamar side.
Gen 14.23: I tell God dis: I no goin take even one ting from yoa stuffs.
Gen 15.1: Afta Abram wen get Lot outa trouble, one nodda ting happen.
Gen 15.4: Dis da ting dat Yahweh wen tell Abram: “No way!
Gen 15.7: An Yahweh tell Abram one nodda ting too.
Gen 15.9: Firs ting, go get one cow an one goat, girl kine, an one sheep, boy
Gen 17.8: An one mo ting: right now, you guys ony making house dis Canaan land.
Gen 17.27: an his boy Ishmael, dey wen cut skin same day, an same ting fo all da slave guys fo da Abraham ohana, da ones dat wen
Gen 18.17: Yahweh, he tink, “Da ting I goin do now -- I like let um stay secret so Abraham no
Gen 18.19: Den dey can do da right ting erytime an stick wit my rules.
Gen 18.21: I gotta go down dea, fo make shua az fo real da ting da peopo aksing me fo help um wit.
Gen 18.23: jalike you talk to one judge: “Eh Boss, can aks you one ting?
Gen 18.23: You goin wipe out da peopo dat stay doing da right ting, togedda wit da peopo dat stay doing bad kine stuff, same
Gen 18.24: get fifty peopo inside da town dat stay do da right ting.
Gen 18.25: If you kill da peopo dat do da right ting, same time you kill da bad peopo, den dat mean you tink
Gen 18.25: mean you tink dey not diffren, da peopo dat do da right ting an da bad peopo!
Gen 18.26: “If get fifty peopo inside Sodom town dat stay do da right ting, I goin let go all da peopo from dat place, cuz a dem.
Gen 18.28: Suppose no mo da fifty peopo dat do da right ting.
Gen 18.28: um, “If I find forty-five peopo dea dat stay do da right ting, I no goin wipe out da town.
Gen 18.30: suppose you can find thirty peopo ova dea dat do da right ting?
Gen 19.7: No do dis bad ting!
Gen 19.9: tell Lot, “Afta we pau wit dem guys, we goin do mo worsa ting to you!
Gen 19.19: But me, no way I can run all da way mauka side, so dis bad ting no goin catch me an kill me.
Gen 19.28: Da ony ting he can see is smoke coming up from all ova da land, jalike
Gen 19.29: But God neva foget da ting Abraham aks um fo do, an he get Lot folks outa dea befo he
Gen 19.34: We do da same ting tonite.
Gen 19.35: Dat nite, same ting, dey wen give dea fadda plenny wine.
Gen 19.38: Da younga daughta, same ting.”
Gen 20.5: An da wahine tell me da same ting, ‘Dass my brudda’.
Gen 20.5: Da ting I wen do, no can poin finga me, cuz inside me, I no tink I
Gen 20.9: No good, dis ting you do to us!
Gen 20.9: But you wen make to me so I wen go do one real bad ting, an now God goin punish me an all my peopo.
Gen 20.13: Get one ting I like you do fo help me.
Gen 20.18: an his wife come good so she can get kids, an same ting fo all da slave wahines inside Abimelek house.
Gen 21.1: He do good ting fo her.
Gen 21.11: Wen bodda Abraham plenny, da ting Sarah wen say.
Gen 21.23: Promise dat you no goin bulai me o trick me, an same ting fo all my ohana peopo an erybody dat goin come from me
Gen 22.2: um dea, fo make da kine sacrifice wea you burn up da whole ting.
Gen 22.16: “So, dis da promise I make: Cuz you wen do dis ting, an you neva hold back yoa own boy, da ony one you get, I
Gen 23.8: fo me bury my mahke wife hea, den I like you guys do one ting fo help me.
Gen 23.13: local peopo can hear too, “Ony lissen, let me tell dis one ting.”
Gen 24.8: Ony one ting --you no goin take my boy back dea!
Gen 24.12: I like you do good ting fo my boss Abraham now, cuz you an him get deal.
Gen 24.27: An same ting fo me too, Yahweh show me wea fo go, strait to da peopo
Gen 24.41: Den yoa promise goin be pau bout dis ting I telling you dat you gotta do.
Gen 24.42: I like you make eryting come out okay, fo dis ting dat I come hea fo do!
Gen 24.48: I wen tell Yahweh dat he wen do one real good ting fo me, cuz he wen bring me da right way fo find my boss
Gen 24.49: me dis: You guys goin stick wit my boss, an do da right ting fo him, o wat?
Gen 26.1: Same ting happen befo time wen Abraham live dea.
Gen 26.3: to Abraham, yoa fadda, an bumbye I goin make happen da ting I wen tell him.
Gen 26.21: Isaac guys wen dig one nodda new puka fo watta, an same ting happen -- da Gerar guys make argue bout dat one too.”
Gen 26.29: Same ting, jalike us guys neva hurt you.
Gen 27.36: Dis time, he wen take away from me da ting you wen tell, bout all da good tings dat you like Yahweh
Gen 27.37: So now, fo you, no mo odda ting dat I can aks God fo give you, cuz I give eryting to him,
Gen 27.45: pau huhu, till he no like kill you no moa, an he foget da ting you do to him.
Gen 30.11: Leah tell, “Eh, good ting happen fo me!
Gen 30.11: how come she call da boy Gad, cuz sound kinda like “good ting happen,” dea language.
Gen 30.27: tell um, “I no like you go, but I like tell you one mo ting, cuz I yoa friend.
Gen 30.31: Ony do dis one ting fo me, an I goin take care yoa sheeps an goats jalike befo
Gen 30.41: Jacob wen do one nodda ting: erytime da strong girl kine animal come in heat, Jacob
Gen 31.2: Jacob see one nodda ting too: Laban not acking nice to him jalike befo time.
Gen 31.32: I say dis in front all our ohana guys: You show me one ting I get dass yours, an you can take um back!
Gen 31.36: Wat kine bad ting I do to you, dat you chase me lidat?
Gen 31.37: Wat ting you wen find hea dat come from yoa house?
Gen 31.47: Jacob, he give um da name Gal-ed, dat mean same ting, Hebrew language.
Gen 32.7: an he tell da odda half fo camp out da odda side, an same ting wit da sheeps an goats, da cows an da camels.
Gen 32.10: Da ony ting I had was one walking stick.
Gen 32.19: Jacob tell da numba two worka guy fo do same ting, an same ting fo da numba three guy an all da odda guys
Gen 32.19: Jacob tell da numba two worka guy fo do same ting, an same ting fo da numba three guy an all da odda guys dat going wit da
Gen 32.19: He tell all dem, fo tell Esau same ting wen dey see um.’-”
Gen 34.7: Dat not da kine ting suppose to do.
Gen 34.23: Fo dem make house wit us guys, ony get da one ting we gotta say we goin do, jalike dey tell us.
Gen 36.16: Same ting fo Korah an Gatam an Amalek.
Gen 37.20: So now, dis wat us guys gotta do: Firs ting, we go kill um.
head: Judah Boys No Like Do Da Right Ting
head: Judah No Like Do Da Right Ting Fo Tamar
head: Tamar Make Judah Tell He Neva Do Da Right Ting Fo Her
Gen 38.26: Dis Tamar, she wen do da right ting mo den me.
Gen 39.6: Da ony ting Potifar even tink bout was wat kine food he like eat nex
Gen 39.9: Ony one ting he hold back from me -- dass you, cuz you his wife!
Gen 39.9: No way I goin go agains God an do dis real bad ting you talking bout!
Gen 40.5: give da wine to da king befo time get one dream, an same ting fo da guy dat use to bake da bread fo da king befo time.
Gen 40.5: Da dreams wen mean diffren ting fo dem.
Gen 40.12: I know wat dis mean, da ting you wen dream.”
Gen 40.16: Same ting wit me!
Gen 40.18: Joseph tell da guy: “I tell you wat da ting you wen dream mean.
Gen 41.8: all da kahuna guys from all ova Egypt fo come, an same ting fo all da guys inside da land dat suppose to know wat fo
Gen 41.9: He tell da Pharaoh guy dis: “I gotta tell you one ting I rememba bout da time I wen do someting bad.
Gen 41.25: Mean same ting!”
Gen 41.26: Same ting, da seven good looking bunch wheat, dass seven years, cuz
Gen 41.27: cows dat come up afta da oddas, dass seven years too, same ting jalike da seven bunch wheat dat stay skinny an all dry up
Gen 41.28: “So Pharaoh, dis wat I tell you awready: Da ting God stay show you, dass wat he goin do.
Gen 41.32: An one mo ting.
Gen 41.32: Dat mean dat da ting God say, stay solid fo shua.
Gen 41.37: Same ting fo all da guys dat work fo da king, dey like um too.
Gen 41.46: Firs ting, he go outside da palace wea da Pharaoh guy stay, an he go
Gen 41.54: All ova da odda lands, same ting, no mo notting fo eat.
Gen 42.14: Joseph tell um, “Same ting, jalike I stay tell you guys awready, you guys spies!
head: Da Brudda Guys Tell, Dey Wen Do Bad Ting To Joseph
Gen 42.21: Us getting punish cuz all da bad ting we wen do to our brudda guy Joseph.
Gen 42.25: Joseph do one nodda ting too: he tell his worka guys fo go get wheat an fill up ery
Gen 43.6: Jacob tell, “How come you guys wen make all dis ting come bad fo me?
Gen 43.9: in front you till I mahke, cuz I goin know dass one bad ting I wen do to you.
Gen 44.4: boss wen make good to you guys, but you guys, you do bad ting fo pay um back!
Gen 44.5: No good, da ting you guys stay do!
Gen 44.15: Wass dis ting you guys wen go do?
Gen 44.16: God, he wen find out da bad ting us guys wen go do awready.
Gen 44.32: him back to you, den I goin get shame foeva from do bad ting.
Gen 44.34: Eh, no make me see da bad ting dat goin happen to my fadda den!
Gen 45.16: inside cuz a dat, an even da guys dat work fo him, same ting.
Gen 45.26: Jacob, he come all funny kine inside, cuz he no trus da ting his boys tell um.
Gen 46.34: From small kid time till now, us guys breed cows, same ting jalike our ancesta guys.’
Gen 47.13: Inside Egypt land, an inside Canaan land, same ting, no mo food an ery year mo worse, az why hard.
Gen 47.18: Da ony ting us guys can do now, boss, is fo make deal fo come yoa
Gen 47.29: He tell Joseph, “Please, I like you do one ting fo me.
Gen 47.29: Den make promise to me dat fo shua you goin do one ting fo me: please, no bury me ova hea Egypt side.
Gen 48.5: Dey goin be jalike Reuben an Simeon my boys, same ting, Efraim an Manasseh goin be mine from now on.’
Gen 49.4: Cuz you wen make sex wit my odda wife, An do pilau ting on top my bed, dat time.
Gen 49.7: I like bad ting happen to dem weneva dey come real huhu, An weneva dey
Gen 49.31: Same ting fo Isaac an his wife Rebecca.
Gen 50.20: You guys wen make plan fo do bad ting to me, but God, he make plan fo do good ting!
Gen 50.20: fo do bad ting to me, but God, he make plan fo do good ting!
Gen 50.20: God da one dat make dis kine ting happen dat get today -- get plenny peopo now dat stay
Gen 50.23: Manasseh too, same ting, wen Manasseh boy Makir get kids, Joseph hanai dem.
Exo 1.18: How come you guys doing dis ting, hah?
Exo 2.14: Now you goin kill me, same ting jalike you wen kill dat Egypt guy, hah?
Exo 3.3: Moses still yet tinking, “I gotta go look dis real awesome ting I stay see!
Exo 3.15: how you goin teach yoa kids fo rememba who me, An same ting fo dea kids, foeva!”
Exo 3.22: Egypt wahines dat stay live nea dea house fo give dem same ting.
Exo 4.2: Wat dat ting inside yoa hand?”
Exo 4.6: Nex ting, Yahweh tell Moses, “Put yoa hand inside yoa shirt.
Exo 5.22: How come you stay do dis ting fo hurt yoa own peopo?
Exo 7.2: I tell you fo say, you goin tell Aaron, fo him tell same ting to da Pharaoh guy.
Exo 7.22: Egypt pries guys, dey make secret kine kahuna fo do same ting too.
Exo 8.3: Da palace peopo an all yoa odda peopo, same ting.
Exo 8.7: pries guys, dey wen make secret kine kahuna fo do same ting too.
Exo 8.7: Dey make frogs come up all ova da Egypt land same ting too.
Exo 8.18: pries guys, dey wen make secret kine kahuna fo do same ting fo make da gnats come too, but dey no can.
Exo 8.21: Same ting, all ova dea land too.
Exo 8.28: Ony one ting -- no go long way inside da boonies, you hear?
Exo 8.29: Get one nodda ting too.
Exo 9.19: Same ting fo all da stuffs you get inside da fields, go put um wea
Exo 9.27: He tell um, “Dis time, I da one dat do bad ting.
Exo 9.27: Yahweh, he do da right ting.
Exo 9.34: His palace peopo, same ting.
Exo 10.6: You guys faddas an granfaddas neva see dis kine ting happen, from da time dey wen come to dis land till now.
Exo 10.9: our cows, cuz fo us guys, dis one special religious kine ting we do fo Yahweh.”
Exo 10.16: I wen do bad ting to yoa god Yahweh, an to you guys.
Exo 10.17: So, let me go fo da bad ting I wen do, jus dis one time.
Exo 10.17: Pray to you guys God Yahweh dis one ting, fo take away all dis real bad stuff from me!
Exo 11.5: Same ting, da slave wahine dat stay sit by da stones dey use fo make
Exo 11.9: One nodda ting Yahweh tell Moses, same time, “Da Pharaoh guy, he still no
Exo 12.12: Da peopo an da animals, same ting.
Exo 12.16: Same ting, day numba seven.
Exo 12.16: Da ony ting you can do dat time, you can make da food dat erybody goin
Exo 12.19: No matta dey from dat place o dey from odda place, same ting.
Exo 12.29: groun inside da prison, da numba one boy wen mahke, same ting.
Exo 12.29: Da animals, same ting, da numba one boy kine animals all mahke.
Exo 12.30: Da Pharaoh guy, he get up nite time, same ting wit all his palace peopo an all da odda Egypt peopo.
Exo 13.2: Same ting fo da peopo an fo da animals -- da firs one dat come out
Exo 13.5: Afta you guys get dea, dis da kine religious ting you goin do ery year dis same month: “Seven days, you guys
Exo 13.9: “Dis ting dat you do, goin be jalike one mark on top yoa hand fo
Exo 13.10: Dis goin be one religious ting you guys gotta do, same time ery year.
Exo 13.12: Same ting fo da numba one boy kine animal dat born from ery mudda
Exo 13.14: Wat all dis ting mean, fo buy um back, fo make sacrifice?
Exo 13.16: “So, dass how dat religious ting dat us guys do ery year, goin be jalike one mark on top
Exo 15.26: You guys gotta stay do da right ting in front me, an lissen wat I tell you guys fo do, an keep
Exo 17.14: I goin tell you one ting.
Exo 18.23: Same ting fo all da peopo, afta dey talk to da judge guys, wen dey
Exo 19.5: peopo, an I goin figga, ‘Dose Israel peopo, dey da bestes ting I get, from all da peopos all ova da world!
Exo 19.22: Same ting fo da pries guys.
Exo 20.5: An if dea kids do same ting, I punish dem too, an same ting wit dea grankids, an even
Exo 20.5: An if dea kids do same ting, I punish dem too, an same ting wit dea grankids, an even dea great-grankids.
Exo 20.17: o his slave wahine, o his cow, o his donkey, o wateva kine ting da odda guy get.
Exo 21.11: If he no do da right ting bout dose three tings: give her food, an clotheses, an
Exo 21.27: Same ting, if da slave owna guy bus up da slave guy o da slave
Exo 21.31: Same ting, if da cow use his horn kill one boy o one girl, get da
Exo 22.9: Same ting, any odda kine ting wea one guy tink one nodda guy get his
Exo 22.9: Same ting, any odda kine ting wea one guy tink one nodda guy get his stuffs, an he not
Exo 22.9: Da one dat God say wen do bad ting, he gotta pay back da odda guy double wat da ting cost.”
Exo 22.9: do bad ting, he gotta pay back da odda guy double wat da ting cost.” --
head: Do Da Right Ting Fo Odda Peopo
Exo 22.29: Same ting, da firs boy dass born fo you guys, you gotta give um to
Exo 22.30: Same ting wit yoa cows an yoa sheeps: da firs boy kine animal from
head: Gotta Do Da Right Ting
Exo 23.1: Wen get somebody dat do bad ting, no go make deal wit da guy dat do bad ting so you go
Exo 23.1: dat do bad ting, no go make deal wit da guy dat do bad ting so you go bulai da judge fo him.
Exo 23.2: Even if get plenny peopo say da same ting, no go togedda wit dem fo help um do someting bad.
Exo 23.3: Same ting, if one guy dat no mo notting come in front da judge, no
Exo 23.7: Cuz I God, an I no goin let you go if you go do bad ting.
Exo 23.8: an make da judge tink, dat da peopo dat do da right ting, dey da bad guys.
Exo 23.11: Same ting fo yoa grape farms an yoa olive farms.
Exo 24.17: Da ony ting dey can see is one fire on top a da mountain dat look
Exo 25.16: Den put inside da box, da ting I goin give you fo make shua you no foget da Deal I making
Exo 26.5: Same ting fo da las 14 yard piece fo da odda side a da tent, make 50
Exo 26.6: Make 50 gold hook, an use um fo make da whole ting come da Place Fo Me Stay.
Exo 26.10: Same ting fo da las 15 yard piece fo da odda side a da tent, make 50
Exo 26.11: make 50 bronze hook, an put um in da loop fo make da whole ting come one tent cova.
Exo 26.20: odda side a da Place Fo Me Stay, dass da north side, same ting: make 20 board an 40 silva pier, two pier unda ery board.
Exo 27.2: Cova da whole ting wit bronze metal.
Exo 27.3: Same ting fo da bowls, an da hooks fo move da meat, an da pans fo
Exo 27.11: Same ting fo da nort side -- 50 yard fancy kine linen cloth fo hang,
Exo 27.15: Da odda side, same ting.
Exo 27.19: All da pans an tools, same ting too.
Exo 28.4: Dey goin make all dis kine clotheses fo Aaron, an same ting fo his boys, so dey can be pries guys fo me.
Exo 28.8: Dey goin weave um from da same ting -- gold, an blue, purple, an red wool string, an fancy
Exo 28.15: one ches piece fo use if dey gotta know how fo do da right ting.
Exo 28.29: piece dat dey use wen dey gotta know how fo do da right ting.
Exo 28.37: string an put um on da hat from da front, so den da gold ting erytime stay wit da hat.
Exo 28.40: “Same ting fo da Aaron boys.
Exo 29.13: Take all da fat dat cova da guts, da hard ting dat stick out from da liver, an da two kidneys wit da fat
Exo 29.22: sheep -- da fat tail, da fat dat cova da inside parts, da ting dat stick out from da liver, an da two kidneys wit da fat
Exo 29.25: Den take all dat from dea hands, an burn up da whole ting on top da altar.
Exo 29.41: you kill da odda bebe sheep fo sacrifice, you do da same ting, jalike morning time.
Exo 30.8: an Aaron put up da olive oil lamps on top da stand, same ting.
Exo 30.20: Same ting, erytime dey go nea da big altar fo do dea job, fo burn up
Exo 30.29: Afta, anyting dat touch dose tings bumbye, dat ting goin come spesho fo me too.
Exo 31.5: make frame fo dem, an how fo cut da wood fo make ery kine ting.
Exo 32.5: tell erybody, “Tomorrow, we make one spesho religious kine ting fo Yahweh!”
Exo 32.21: Wat dese peopo wen do to you, fo make you do dis real bad ting to dem?
Exo 32.24: um inside da fire, an dass how come get dis bebe cow kine ting.’
Exo 32.29: Den Moses tell da Levi ohana guys, “Da ting you guys do today, dat make you guys spesho fo Yahweh from
Exo 32.30: Maybe I can do someting so he go let you guys go fo da bad ting you wen do, an hemo yoa shame, an let you guys come back
Exo 32.31: Dese peopo, dey wen do plenny bad ting, cuz dey wen make one gold idol god fo demself!
Exo 32.32: But now, if you like let um go fo da bad ting dey wen do, an hemo dea shame from dat, okay.
Exo 33.5: So wen da peopo hear dis ting God tell um, dey no can handle, an dey come real sore
Exo 33.17: Yahweh tell Moses, “Dis ting you aksing me fo do, I goin do um, cuz I like you, an I
Exo 34.7: I let peopo go an hemo dea shame Fo wen dey do da wrong ting an go agains me an do bad tings.
Exo 34.9: you wen check me out an you like me, let me aks you one ting: stay go wit us guys, no matta dese peopo, dey hard head.
Exo 34.16: money fo sex, an dey goin make yoa boys like do da same ting like dem fo dea wifes gods.
Exo 34.20: Same ting, gotta make sacrifice wit one sheep o one goat fo pay me
Exo 35.25: da blue an purple an red wool string dey wen make, an same ting fo da fancy kine linen cloth.
Exo 35.33: go inside da frames, an how fo work wit wood -- ery kine ting he goin make, he know how fo figga um.
Exo 36.2: Same ting fo all da odda peopo dat know how fo do um from Yahweh.
Exo 36.11: a da piece fo da front side wea dey come togedda, an same ting fo one side a da piece fo da back side.
Exo 36.17: all down one side wea da back side come togedda, an same ting fo da piece fo da front side.
Exo 36.24: holes fo da two piece dat stick out from da board, an same ting fo all da boards.
Exo 36.26: fo go unda da 20 boards, two piers fo one board, an same ting fo all da boards.
Exo 37.19: on top da branch, wit da bud part an da flowa, an same ting fo da six branches da come outa da main piece.
Exo 38.2: All dis, he make um in one piece, den cova da whole ting wit bronze metal.
Exo 38.11: Da nort side, same ting.
Exo 38.18: Same ting fo da odda curtains dat go aroun da yard, dey all 7 feet 6
Exo 39.5: (blue, purple, an red), an fancy kine linen string, same ting jalike Yahweh wen tell Moses fo do.
Exo 39.31: Den dey tie one blue wool string on da gold ting an out um on da pries kine hat, jalike Yahweh wen tell
Exo 40.11: Same ting, put da spesho oil on top da watta tub an da stand, fo
Lev 2.9: o barley sacrifice fo help peopo rememba dat da whole ting stay fo me, an burn dat part wit da fire on top da altar.
Lev 3.17: “Dis one ting you guys gotta do foeva, you an all da peopo dat goin come
Lev 4.14: one young boy kine cow fo make sacrifice cuz a da bad ting dey wen do.
Lev 4.20: fo da sacrifice dey make wen da main pries guy do bad kine ting.
Lev 4.21: Az da kine sacrifice fo make fo all da peopo dat do bad ting.
Lev 4.26: Yahweh goin let da guy go, an hemo his shame from da bad ting he wen do.
Lev 4.28: no mo notting wrong wit um, fo be da sacrifice fo da bad ting he wen do.
Lev 4.29: da head a da animal fo da sacrifice cuz he wen do da bad ting, an kill um by da place wea dey make da burn up kine
Lev 4.31: Da pries guy goin take out all da fat, same ting jalike dey take um out fo da sacrifice dat show dat da guy
Lev 4.31: Den I goin let him go, an hemo da shame from da bad ting he wen do.
Lev 4.32: one bebe sheep fo make da sacrifice cuz he wen do bad ting, he goin bring one girl kine bebe sheep dat no mo notting
Lev 4.33: animal, an kill um fo make sacrifice cuz a da bad ting he wen do, by da same place wea dey kill animal fo make da
Lev 4.34: some a da blood wit his finga from da sacrifice fo da bad ting da guy wen do, an put um on top da tings jalike horns dat
Lev 5.1: “If somebody do bad ting cuz he no say notting wen da judge put kahuna on top
Lev 5.3: um so he no can come in front me, Yahweh, o any odda kine ting dat make um so he no can come in front me, Yahweh.
Lev 5.4: da promise, no matta he no rememba da promise, wateva kine ting he do lidat, wen he find out bout um, he still yet get
Lev 5.6: Den, cuz he get blame fo da bad ting he wen do, he gotta bring one girl kine bebe sheep o girl
Lev 5.7: “If da guy get blame fo do bad ting, but he no mo notting fo buy one bebe sheep, he gotta
Lev 5.8: da firs one to da pries guy fo da sacrifice cuz a da bad ting he wen do.
Lev 5.9: Az da kine sacrifice fo wen somebody do bad ting.
Lev 5.10: An Yahweh goin let him go an hemo his shame cuz a da bad ting he wen do.
Lev 5.11: a da bestes kine flour fo make sacrifice cuz a da bad kine ting he wen do.
Lev 5.11: incense on top um, cuz dis fo make sacrifice cuz a da bad ting he wen do.
Lev 5.12: one sacrifice wit fire fo Yahweh cuz da guy wen do bad ting.
Lev 5.13: guy bring da guy back da same side wit me, cuz a da bad ting he wen do.
Lev 5.16: let da guy go, an hemo his shame [from / cuz a] da bad ting he wen do.
Lev 5.18: a wat he wen do, no matta he neva know he wen do da wrong ting.
Lev 6.4: give back wateva he wen steal o scam o bulai bout, o da ting da guy lose an he find um, o wateva he wen make promise
Lev 6.6: weight, fo make sacrifice cuz he get da blame fo do bad ting to somebody.
Lev 6.17: sacrifices fo me, jalike da kine sacrifice fo da bad kine ting somebody do, an da kine sacrifice cuz dey get da blame fo
Lev 6.17: do, an da kine sacrifice cuz dey get da blame fo do bad ting to somebody.
Lev 6.23: sacrifice dat one pries guy make, gotta burn up da whole ting till no mo notting.
head: Da Sacrifice Cuz Somebody Do Bad Ting
Lev 6.25: “Dis da rules fo how fo make sacrifice fo one bad kine ting somebody do.
Lev 6.30: come fo meet me, Yahweh, fo bring back da guy dat do bad ting da same side wit me inside da spesho place, den no can eat
Lev 7.1: fo make sacrifice fo anybody dat get da blame fo do bad ting to somebody.
Lev 7.5: Az da kine sacrifice fo wen anybody get blame fo do bad ting to somebody.
Lev 7.7: da sacrifice cuz somebody know an get da blame fo do bad ting to somebody -- da meat from da sacrifice animal stay fo da
Lev 7.21: no matta come from peopo o from one animal, o some odda ting dat I hate -- if dat guy eat meat from da sacrifice dat
Lev 7.37: da kine sacrifice dey make wen dey get blame fo do bad ting to somebody.
Lev 11.32: a dem mahke an fall down on top someting, no can use dat ting, no matta az wood, clotheses, leather, o burmbag cloth.
Lev 11.35: If dea mahke body fall down on top someting, no can use da ting.
Lev 13.18: “Wen somebody get one boil on top dea skin, an da ting come good, an on top da place wea da boil wen stay, get
Lev 13.51: You no can use da ting fo notting.
Lev 13.57: come again on top da stuff bumbye, gotta burn up da whole ting.
Lev 14.33: Anodda ting Yahweh tell Moses an Aaron: “Wen you guys go inside da
Lev 15.6: Anybody dat sit on top da same ting dat guy wit da stuff coming out wen sit on top um, dey
Lev 15.12: If da guy touch one wood ting, gotta rinse um wit watta.
Lev 16.15: He goin take da blood behind da curtain, an make da same ting jalike he wen do wit da boy kine cow's blood.
Lev 16.16: Den he do da same ting fo da Tent wea da peopo come fo meet me, Yahweh.
Lev 16.20: stay okay fo use cuz stay da same side wit me, an same ting fo da Tent an da altar, den he goin bring da odda goat dat
Lev 18.17: Az one real bad kine ting you doing.
Lev 18.26: hea an da guys from odda place dat live wit you guys, same ting, dey betta not do notting dat stay pilau kine.
Lev 19.22: da guy da same side wit me, Yahweh, cuz a da bad kine ting da guy wen do.
Lev 20.5: Same ting fo erybody dat make jalike dem, cuz dey make like one
Lev 20.12: Wat dey wen do, az one real pilau kine ting.
Lev 20.14: marry one wahine an her mudda too, az one real bad kine ting.
Lev 20.20: Dey get da blame fo do one bad ting.
Lev 20.21: his brudda's wife an da brudda still alive, az one pilau ting.
Lev 22.4: can eat da kine sacrifice dat stay spesho fo me, till da ting pau an den dey can come in front me.
Lev 23.31: Dis one ting you guys gotta do now an foeva, wea eva you guys stay
Lev 23.41: Dis, az anodda ting you guys gotta do from now an foeva, wea eva you guys stay
Lev 24.15: jalike he tink I no matta, den he get da blame fo da bad ting he wen do.
Lev 25.16: plenny years, you pay um ony litto bit fo um, cuz da ony ting dey sell you fo real kine, is how plenny years you can cut
Lev 27.28: Da whole ting stay foeva ony fo me, Yahweh.
Deu 4.43: Main Ting, Get Love an Aloha Fo Yahweh (6:1 - 6:25) 18.
Deu 2.22: Yahweh do da same ting fo da Esau ohana peopo, dat stay live inside da Se`ir
Deu 3.6: We do same ting fo Sihon, da king inside Heshbon: we wipe out guys,
Deu 3.21: Yahweh goin do da same ting to all da places dat get king ova da odda side wea you
Deu 5.9: An if dea kids do same ting, I punish dem too, an same ting wit dea grankids, an even
Deu 5.9: An if dea kids do same ting, I punish dem too, an same ting wit dea grankids, an even da great-grankids.
Deu 5.21: his worka guy o wahine, his cow, his donkey, o wateva kine ting he get.
head: Main Ting, Get Love an Aloha Fo Yahweh
Deu 6.7: Make dese da main ting you teach yoa kids.
Deu 7.13: He goin do good tings fo yoa kids, same ting fo da food dat grow from yoa land -- yoa wheat an barley,
Deu 7.19: An now, oua God Yahweh goin do da same ting to all da peopos dat stay make you guys come scared now.
Deu 7.20: An anodda ting -- Oua God Yahweh goin make dem come lose fight, till even
Deu 9.21: An dat bebe cow, you guys wen do bad ting fo make um.
Deu 10.4: Yahweh write on top da flat stones da same ting he wen write da firs time, da Ten Commandments dat he wen
Deu 12.30: We goin like do da same ting.
Deu 13.9: firs one fo kill um, an den all da odda peopo do da same ting.
Deu 13.11: come scared, an nobody from you guys goin do dat kine bad ting again.
Deu 13.14: an you guys know fo shua dat dey wen do dis pilau kine ting inside yoa land, den you guys gotta kill all da peopo
Deu 14.3: “No eat no pilau kine ting, notting.
Deu 14.8: Same ting fo da pig, make you so you no can come in front God too if
Deu 15.9: Take care you guys no tink dis kine no good kine ting, ‘Da year numba seven stay come nea, wen we gotta foget
Deu 15.17: An do da same ting fo yoa slave if az one wahine.
Deu 15.21: if no can walk good, o no can see, o some odda bad kine ting, no kill um fo make sacrifice fo yoa God Yahweh.
Deu 17.5: Den go take da guy o da wahine dat wen do dis bad kine ting outside da gate fo da town, an erybody throw stones at dem
Deu 17.6: If get two o three peopo wen see wat happen tell da same ting, den stay true fo real kine, an you guys gotta kill da guy
Deu 17.8: da local judge guy donno wat fo do bout um -- wat kine ting wen happen wen somebody go kill anodda guy, o who get wat
Deu 18.8: He goin get da same ting wit dem fo eat from wat da peopo bring fo da Levi ohana
Deu 19.20: hear bout dat, an come scared, an no do dis kine bad kine ting no mo, eva.
Deu 22.3: Do da same ting if you find yoa brudda's donkey, o his clotheses, o wateva
Deu 23.19: interes wen you let him borrow silva o food, o wateva odda ting peopo pay interes fo.
Deu 23.21: An if you no do um, you goin get da blame fo do bad ting.
Deu 24.6: Cuz dat take away da ting he need fo make bread fo stay alive.
Deu 24.17: “Make shua you guys do da right ting fo da peopo from odda place, an fo da kids dat no mo fadda
Deu 25.2: how many times da judge tell dem, fo show how bad da ting he wen do.
Deu 25.16: no good, wen somebody do like dat an no do da right kine ting.
Deu 28.8: “Yoa God Yahweh goin say da ting, fo make good tings happen to yoa storehouse, an fo
Deu 32.15: dat stay do wass right, Dey wen come fat an do dea own ting.
Deu 32.25: Same ting fo da young guys an young wahines, Da bebes an da ol guys,
Deu 32.29: like dem know wat fo do erytime, An know how come all dis ting happen, An know wat goin come in da end.
Deu 33.4: da rules Dat me, Moses, wen give all us guys, Da spesho ting we get wen we come togedda.
Rut 1.15: Mo betta you go do same ting.
Rut 2.23: Den she do same ting wen dey cut da wheat.”
Rut 3.10: An da ting you doing right now, show mo plenny still yet dat you get
Rut 3.12: “Ony one ting now.
1Ki 1.14: to da King, I goin come inside too, an I goin tell da same ting jalike you.
1Ki 2.5: “One mo ting.
1Ki 2.15: But da whole ting wen turn aroun, an now my brudda come da King, cuz Yahweh
1Ki 2.16: An now, I like aks you fo do one ting for me.
1Ki 2.20: She tell, “I get one small ting I like aks you fo do.
1Ki 2.22: O same ting jalike you aks me fo make Abiatar da main pries, an Joab
1Ki 2.32: Dey mo betta guys den Joab, an dey stay do da right ting mo den Joab.
1Ki 3.2: Ony one ting -- dat time, all da peopo still stay making sacrifice on
1Ki 3.3: Ony one ting not right -- even Solomon stay make sacrifice an burn
1Ki 3.6: live, an you know you can trus um, how he stay do da right ting erytime.”
1Ki 3.13: An one mo ting, I goin give you da tings dat you neva aks me fo give you.
1Ki 3.28: help him fo know inside wat fo do, fo make shua da right ting happen.
1Ki 6.12: I say you gotta live, den fo you, I goin make happen da ting I wen make promise to yoa fadda David fo do.
1Ki 6.15: Same ting fo da floor, he cova dat wit pine wood board.
1Ki 6.20: Solomon put gold all ova da wood inside da room, an same ting fo da altar outside da room made wit cedar wood.
1Ki 7.4: stay open fo put three row window, an da odda side da same ting, an dey stay face each odda.
1Ki 7.26: Da ting hold 11,500 gallon watta.
1Ki 7.29: a lions, an cows, an awesome angel watcha guys, an same ting fo da poses.
1Ki 7.29: Da lei stay mo high den da lions an cows, an same ting fo da bottom side, stay unda da lions an cows.
1Ki 7.34: Same ting wit da four tings dat stick up from da cornas fo hold da
1Ki 8.15: An now, God use his powa fo do da ting he wen promise fo do.
1Ki 8.26: So, you da God fo da Israel peopo, An I like fo da ting you wen say you goin do Come fo real.
1Ki 8.32: Fo da one dat wen do someting bad, Make da bad ting he wen do Come back an hurt him.
1Ki 8.32: An fo da one dat do da right ting, Show um dat he get um right wit you, Cuz he do wass
1Ki 8.43: feel jalike dey scared Wen dey come in front you, Same ting jalike yoa own Israel peopo feel.
1Ki 8.45: fo help dem, An I like you make shua dey doing da right ting, An help dem fo do um.
1Ki 8.49: pray to you, An da tings dey beg you fo do, An do da right ting fo dem.’
1Ki 9.4: Same ting fo you, you gotta do eryting I tell you you gotta do, an
1Ki 9.21: Dey still stay doing da same ting even now.
1Ki 11.8: He wen do da same ting fo all da odda wifes he get from odda places, fo dem burn
1Ki 12.15: Cuz az da ting Yahweh wen tell Ahijah da Shiloh guy fo tell Jeroboam,
1Ki 13.2: Firs ting, he goin kill da pries guys fo da places on top da hills
1Ki 13.3: He tell, “One awesome ting goin happen, one sign from Yahweh.”
1Ki 13.32: Cuz da ting Yahweh wen tell him fo tell, goin happen fo shua!
1Ki 14.5: “Jeroboam wife goin come hea fo aks you fo tell her one ting.
1Ki 15.29: Firs ting Ba`asha do wen he come king, he kill erybody from da
1Ki 16.31: Fo Ahab, az no big ting fo him do da same kine bad kine stuff jalike Jeroboam,
1Ki 17.13: But da firs ting I like you fo do, go make one small roun bread from wat
1Ki 17.20: How come you wen make dis bad ting happen to her now, making her boy mahke?
1Ki 18.23: Me, I goin do same ting wit da odda cow, an put da pieces on top da wood, but I no
1Ki 18.29: Aftanoon time, dey do same ting.”
1Ki 18.34: Afta dey do dat, he tell um “One mo time, same ting,” an dey go do um again.
1Ki 19.2: An if I no do dat, I like my gods do da same kine ting to me, an even mo worsa!
1Ki 19.16: An same ting fo Elisha, Shafat boy from Abel-Meholah town.
1Ki 20.9: But dis ting you tell me today, I no can do dat!”
1Ki 20.15: Firs ting, Ahab tell da 232 young guys dat work unda da officer guys
1Ki 20.20: on top his horse, an some a da horse rida guys do da same ting.
1Ki 21.1: Lata, one mo ting happen wit Ahab, da king fo da Samaria peopo.
1Ki 21.22: I goin make da same ting happen fo yoa ohana, dat I wen make happen fo da ohana dat
1Ki 21.22: fo da ohana dat come from Jeroboam Nebat boy, an same ting I wen make happen fo da ohana dat come from Ba`asha Ahijah
1Ki 22.5: But Jehoshafat tell Ahab dis: “Firs ting, us guys gotta aks Yahweh if az good fo go make war, o
1Ki 22.12: All da odda talkas fo dea gods, dey stay tell same ting too.
1Ki 22.13: see how all da guys dat talk fo da odda gods tell da same ting, dat da king goin win da war?
1Ki 22.13: So, good you tell da same ting jalike dem!
1Ki 22.14: shua dat Yahweh stay alive, I stay shua too bout da only ting I goin tell him, is wat Yahweh tell me!
1Ki 22.19: Den Mikaiah tell some moa: “Az why you betta lissen dis ting wat Yahweh tell!
1Ki 22.20: Somebody tell one ting, an oddas tell odda tings.
1Ki 22.48: Jehoshafat wen do anodda ting, he tell his guys fo build plenny big boat, fo carry
2Ki 3.18: Dis, az one easy kine ting da way Yahweh see um.
2Ki 4.30: Same ting, I stay shua I no goin go away from you.”
2Ki 5.13: So den, if you ony gotta do one manini kine ting, like ‘Go wash an come good,’ mo betta jus do um!
2Ki 5.18: But get dis one ting I like Yahweh do fo me.
2Ki 5.18: I like him fo let me go fo one ting I gotta do bumbye: Wen my boss da king go inside da temple
2Ki 10.9: front all da peopo an tell dem, “You guys go figga if dis ting right o not.”
2Ki 11.7: Same ting, you guys get two odda team dat no go work on da Res Day.
2Ki 12.2: Joash wen do da right kine ting all da time he stay king, da way Yahweh see him do, jalike
head: Da Las Ting Elisha Tell Fo Yahweh
2Ki 15.35: But still get one ting da peopo neva do.
2Ki 16.2: But da way his God Yahweh see him, he no do da right ting erytime.
2Ki 16.2: do like his ancesta guy David, cuz David wen do da right ting.
2Ki 17.32: Da new peopo from da odda places, same ting, dey show respeck fo Yahweh.
2Ki 17.34: Till today, dose odda peopos still do da same ting dey do befo time.
2Ki 17.40: Dey still stay do all da kine ting dey wen do, by da place dey wen live befo time.”
2Ki 18.25: An one mo ting: You tink Yahweh neva tell me fo go afta dis place, an
2Ki 18.27: kukae an drink dea own shishi, an you guys goin do da same ting too!
2Ki 21.16: An one mo bad ting Manasseh do: he make da Judah peopo do plenny bad kine
2Ki 21.17: Manasseh stay kine, an all da stuff he do, an da real bad ting he do, stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Judah.
2Ki 22.10: Den Shafan tell da king, “An one mo ting.
2Ki 22.18: An tell dis odda ting too, to da Judah king, da one dat send you guys fo find
2Ki 23.29: One nodda ting happen wen Josiah stay da king.
2Ki 25.7: Da firs ting dey do, dey make Zedekiah watch wen dey kill his boys.
Ezr 1.5: Levi ohana feel good inside an dey like go back, an same ting fo da leada guys fo da Judah an Benjamin ohanas.”
Ezr 1.11: Da whole ting, 5,400 silva an gold kine tings.
Ezr 2.61: Same ting happen wit three a da pries ohanas.
Ezr 2.69: Da whole ting, was 61,000 gold coin, 6,250 pound silva, an 100 fancy
Ezr 3.4: Firs ting, dey do da spesho religious Time Fo Live Inside Shacks, an
Ezr 3.5: An same ting fo da odda spesho religious times dat Yahweh befo time
Ezr 4.6: (Long time afta dat, same ting wen happen one mo time.
Ezr 4.7: Xerxes, da peopo dat stay agains da Judah peopo do da same ting one mo time.
Ezr 4.13: “But we like you know one nodda ting too: If dey build dis town dat was all bus up, an if dey
Ezr 6.12: So den, if any king, o any peopo, change dis ting wat I say hea, o if dey bus up dis Temple Jerusalem side,
Ezr 6.18: togedda inside da Temple Fo God Jerusalem side, an same ting fo da Levi ohana peopo dat help da prieses.
Ezr 7.22: fo carry, nuff wine dat need 100 donkeys fo carry, same ting fo da olive oil, an all da salt he need.
Ezr 7.24: An one mo ting: Fo da pries guys, dea helpa guys from da Levi ohana, da
Ezr 8.28: Same ting wit all dese tings fo da Temple, dey spesho fo Yahweh too.
Ezr 8.34: dea, dey make da Temple record, dat tell how much da whole ting weigh.
Ezr 9.12: inside dis land, an wen we mahke, we goin leave da whole ting to our kids, foeva.
head: Da Peopo Tell Dat Dey Wen Do Da Wrong Ting
Ezr 10.3: wen dey hear wat oua God say fo do, dey telling us same ting.
Ezr 10.9: Dey stay shaking, cuz da ting dey goin talk bout, stay real importan, an cuz stay rain
Ezr 10.10: da pries guy stand up an tell dem, “You guys wen do bad ting, so God no can trus you.
Ezr 10.13: An dis not da kine ting dat need ony one o two days fo do.
Ezr 10.19: Fo show dey like God take away da shame fo da ting dey wen do, dey wen kill one boy kine sheep fo make
Ezr 10.23: Had helpa guys from da Levi ohana dat wen do da same ting: Jozabad, Shimei, Kelaiah (dey call um Kelita), Petahaiah,
Neh 1.11: Dey stay aksing you da same ting.
Neh 5.5: Oua kids an dea kids, same ting.
Neh 6.4: dey wen send peopo fo tell me come, an I tell um same ting.
Neh 7.5: Den my God make me tink fo do one nodda ting.
Neh 9.33: You wen do da right ting Bout eryting dat happen to us guys.
Neh 12.43: Da wahines an da kids, same ting, dey stay real good inside.
Neh 13.2: But oua God wen take da bad ting Balaam like do an make um come good.
Neh 13.7: Den I wen find out da bad ting Eliashib wen do fo help Tobiah, fixing up one room fo
Neh 13.11: So I tell da guys in charge dey not doing da right ting.
Neh 13.14: No foget dis ting I wen do cuz I stay stick wit you!
Neh 13.15: Dat time, I see one nodda ting happen Judah side.
Neh 13.22: Eh my God, try no foget dis ting I wen do, an tink good bout me!
Est 1.16: agains you, da king, dat Queen Vashti wen go do dis kine ting.”
Est 4.14: But if you no talk notting dis time, some odda ting goin happen fo get da Jewish peopo outa dis one nodda way.
Est 4.14: az why you wen come inside da king's ohana, jus fo dis one ting.
Est 4.16: Me an da wahines dat work fo me, we goin do same ting, no eat an no drink notting fo three days too, so us guys
Est 5.7: Esther tell him, “Dis da ting I aksing you fo do: If da king like me, an he like do wat
Est 6.9: inside da big town, an call out in front him, “Dis da kine ting dat da king like do fo da guy he really like show respeck
Est 6.11: on top da horse, an call out in front him, “Dis da kine ting da king like do fo da guy he really like show respeck fo!”
Est 9.12: Now, wat odda ting you like?
Est 9.13: “If you tink az good, let da Jews inside Susa do da same ting tomorrow too, an let dem hang Haman's ten boys mahke
Isa 1.14: Dey jalike one heavy ting on top my back Dat I gotta carry.
Isa 1.18: Yahweh tell: “Come, us goin talk togedda bout dis ting.
Isa 1.19: If you guys like lissen, An tink da same ting jalike me, You goin eat all da good stuff from da land.
Isa 1.26: goin call you guys ‘Da big town wea erybody do da right ting,’ An ‘Da town wea you can trus da peopo.
Isa 3.9: Da way dea face look, Show dey no stay do da right kine ting.
Isa 5.4: Tell me, wat odda ting I gotta do Fo my grape field, dat I neva do befo time?
Isa 5.7: He wait fo peopo fo do da right ting erytime, But dey ony make each odda yell fo somebody help
Isa 5.14: Same ting fo da odda kine peopo Dat stay make big kine noise an go
Isa 5.16: Peopo goin know how spesho he stay Cuz he do da right ting erytime!
Isa 5.19: We like him make fas fo do his work, So us guys can see da ting Dat da Good An Spesho God fo da Israel peopo Make plan fo
Isa 5.23: But fo da peopo dat stay do da right ting fo real kine, Dey take away dea rights.
Isa 7.7: But dis da ting my Boss Yahweh tell me: “Wat dem guys stay tell, no goin
Isa 8.11: Dis da ting Yahweh tell me, wen he take my hand fo make me strong.
Isa 8.12: someting, You guys no need come scared bout dat, O let dat ting make you come real scared an shaking!
Isa 8.20: See if dey tell da same ting God's Rules tell, an if dey talk da same kine jalike wat
Isa 9.7: He goin judge erybody da right way, An he goin do da right ting erytime.
Isa 10.4: Ony one ting you can do -- give up Cuz wat goin happen to you, mo worsa
Isa 10.11: Now we goin do da same ting to Jerusalem town An da idol kine gods dea.
Isa 10.22: Jalike wen da big watta carry um away, Cuz az da right ting fo him do.
Isa 10.23: Dass da ting my Boss Yahweh tell, Da God Ova All Da Armies.
Isa 11.4: Wen dis judge make up his mind, He goin do da right ting fo da peopo all ova da world Dat no tink dey numba one.
Isa 11.11: One nodda ting goin happen dat time: My Boss Yahweh goin go bring back
Isa 14.22: Not one a dem goin stay, Same ting fo dea kids An da ones dat come from dea kids.
Isa 14.27: Yahweh wen give me, Isaiah, dis heavy ting fo tell, da same year dat King Ahaz wen mahke: Eh!
Isa 18.4: Dis da ting Yahweh tell me: “I goin look down from wea I stay, But I
Isa 21.16: Dis da ting God my boss tell me: “Befo pau one year, jalike one guy
Isa 22.14: I hear Yahweh, Da God Ova All Da Armies, Tell dis bad kine ting you guys stay do, I no goin hemo da shame from you guys fo
Isa 22.15: Dis da ting my boss Yahweh, Da God Ova All Da Armies, tell: “Go see
Isa 24.16: top da earth We hear peopo sing, “Da peopo dat do da right ting erytime, Dey look real good!
Isa 26.8: Da ting we really like fo erybody know, Is wat kine God you, an no
Isa 26.10: from punish da bad guys, Dey no goin learn fo do da right ting.
Isa 26.10: inside one land Wea all da odda peopo stay do da right ting, Da bad kine peopo still goin do bad kine stuff.
Isa 26.18: Us guys, same ting.
Isa 26.18: Jalike us stay born one bebe, Us move aroun plenny, but da ting we born, Notting, jalike we born ony wind.
Isa 27.4: Now, da ony ting I like fight Is da thorns an stickas Dat come up inside da
Isa 28.10: Da bugga ony tell da same ting, ova an ova, ‘Do dis, do dat, One rule, anodda rule, Litto
Isa 28.24: You tink da ony ting dey do, Is broke up da dirt an make row fo plant?
Isa 28.27: Dey hit da black cummin wit one stick ony, An same ting fo da regula kine cummin.
Isa 28.29: So all dis stuff dat da farma guys know, Dass one mo ting dat come from Yahweh, Da God Ova All Da Armies.
Isa 29.8: Same ting fo all da diffren peopos Dat stay fight agains Jerusalem
Isa 29.14: Az why I goin do dis awesome ting One mo time fo dis peopo, All plenny kine stuff, ova an
Isa 29.16: You tink da ting somebody make Goin tell bout da guy dat make um, “Eh!
Isa 30.1: Dey do one bad ting, Den anodda mo worsa ting.
Isa 30.1: Dey do one bad ting, Den anodda mo worsa ting.
Isa 30.13: da whole ting come out.
Isa 30.27: Da ony ting he talk bout, Wat da guys dat stay agains him stay do, He
Isa 31.3: Dis da ting Yahweh tell me: “Jalike how da lion make noise Wen he
Isa 31.3: Same ting, wen Yahweh, Da God Ova All Da Armies, come, He goin come
Isa 31.5: stay fly ova da nes So notting hurt da bebe birds, Same ting wit Yahweh Da God Ova All Da Armies, He no goin let
Isa 36.10: An one mo ting: you guys tink I wen come fo go agains you an yoa country
Isa 37.6: come by Isaiah, Isaiah tell dem, “Go tell yoa boss dis, da ting Yahweh tell me awready: ‘No scared cuz a all wat you wen
Isa 37.21: Den Isaiah, Amoz boy, send dis letta to Hezekiah: Dis da ting Yahweh, da God fo da Israel peopo, tell me: “Cuz you wen
Isa 40.18: If you goin say he look jalike someting, Den, wat da ting you guys tink he look like, So you can look at him an da
Isa 40.18: you guys tink he look like, So you can look at him an da ting, togedda?
Isa 41.7: Afta, dey pound da nails in da idol kine god So da ting no fall down!
Isa 41.10: Az cuz I get plenny powa Fo do da right ting fo you guys.
Isa 42.21: good inside An show erybody dat he stay do da right kine ting.”
Isa 43.24: Da ony ting you guys wen do fo me, Was, you give me presha Wit all da
Isa 44.13: one guy, Jalike one real guy, an good looking, So dat da ting can stay inside da house.
Isa 44.15: god, An he go down in front da idol kine god Fo pray fo da ting help him.
Isa 44.20: He no can tell himself, ‘Dis ting in my hand stay bulai me!
Isa 45.13: Wen I make Cyrus do stuff, Az da right ting fo me do.
Isa 45.21: I da God dat do right ting erytime, An get peopo outa trouble.
Isa 45.23: I wen make one serious promise, An I goin make shua da ting happen.
Isa 45.23: Wit my own mout I make dat promise Cuz I do da right ting erytime, An wat I tell, nobody can change um.
Isa 47.12: kine words An putting kahuna on top plenny peopo, Same ting you wen work real hard Fo learn, from small kid time.
Isa 48.16: From da first ting I tell, till now, I neva talk secret kine.
Isa 48.16: Wen da ting happen, I stay dea.
Isa 49.18: Dass da ting Yahweh tell.
Isa 50.11: Da ony ting you guys goin get from me, Is dis: bumbye wen you guys lay
Isa 51.8: But I stay do da right ting foeva.
Isa 51.11: Dis time, same ting!
Isa 51.17: inside one wine bowl he give you, An you drink da whole ting, An you you no can walk strait cuz a dat.
Isa 52.14: Same ting, da way my worka guy goin look, He goin look like he all
Isa 53.11: “Cuz my worka guy know wat he doing, An cuz he do da right ting erytime, He goin make plenny peopo Come right wit me.
Isa 53.12: Az why I goin give him his share, Same ting jalike I goin give plenny odda peopo.
Isa 54.9: Same ting dis time, I stay make one strong promise Dat I no goin
Isa 54.14: You guys goin come solid Cuz you stay do da right ting erytime, No mo nobody goin give you guys presha, An you no
Isa 56.1: All you guys, do da right ting erytime.
Isa 56.1: you guys outa trouble, Fo show erybody dat I do da right ting erytime.
Isa 56.2: Whoeva stay do da right ting erytime, An whoeva make strong fo stay lidat, Dey can feel
Isa 56.2: Same ting, fo whoeva make da Res Day spesho fo me, An no broke um,
Isa 56.6: Same ting fo da peopo dat not one Jew, But dey come tight wit me,
Isa 56.12: An tomorra, same ting jalike today, O even mo betta!
Isa 57.2: Da peopo dat stay do da right ting erytime, Eryting goin come good fo dem.
Isa 57.7: An you guys, you do same ting too.
Isa 57.8: guys ack jalike dat wahine, Dat bring inside da house One ting fo help her rememba her gods.
Isa 57.9: An you guys, do da same ting.
Isa 57.12: kine stuff you guys do, Cuz you guys tink you do da right ting.
Isa 58.8: Cuz you stay do da right ting erytime, Dat goin make you so you goin go ahead, An cuz
Isa 59.4: No mo nobody fo tell peopo Dey betta do da right ting.
Isa 59.7: Da ony ting dey tink bout, Is how fo do bad kine stuff.
Isa 59.9: Us guys still stay far From do da right ting erytime.
Isa 59.11: wait fo God da Judge tell Dat us guys do da right kine ting, But he no tell notting.
Isa 59.13: how fo bulai peopo, An teach odda peopo how fo do same ting.
Isa 59.16: Cuz he do da right ting erytime, He no need nobody fo help him.
Isa 59.17: Dat mean, he stay do da right ting erytime.
Isa 64.5: You come fo help da peopo dat do da right ting An stay good inside cuz a dat, An rememba how you make.
Isa 64.6: All da tings we do fo show we stay do da right ting, Jalike stink an dirty kine rags.
Isa 65.2: Dey like do dea own ting, An dass wat dey goin do.
Isa 66.7: “Da ting dat goin happen fo Jerusalem town, Goin be jalike one
Isa 66.8: Nobody hear dat kine ting befo!
Isa 66.13: inside, Even afta he grow up an come big, I goin do same ting fo help you guys res inside.
Isa 66.19: “I goin do awesome ting wea my peopo stay.
Dan 2.15: How come dis bad ting you goin do to da smart guys, come from da King?
Dan 2.27: Daniel tell, “No mo nobody can tell you dis ting you stay aks bout.
Dan 4.15: Let da same ting happen to him, Jalike how da animals Dat stay live in da
Dan 4.37: Anybody live his way, dey goin do da right ting too.
Dan 6.5: Da ony ting fo poin finga at him, gotta be da rules a his god, cuz da
Dan 8.15: Me, Daniel, I still stay looking at dis ting, dass jalike one dream.
Dan 8.26: “Da ting I wen see, bout da sacrifices fo nite time an morning time
Dan 9.7: “Boss, you do da right ting erytime.
Dan 9.14: fo drop da bad kine stuff on top us, cuz you do da right ting erytime.
Dan 10.7: Me, Daniel, I da ony guy dat wen see dis ting.
Dan 10.8: da guys run away, an I da ony one dat see dis importan ting dat stay jalike one dream.
Dan 10.14: Da ting you see jalike one dream, tell bout one time dat still yet
Amo 1.9: peopo to da Edom peopo, Cuz dey neva like do da right ting fo dea brudda guys.
Amo 3.10: say dis: “Dem guys, dey donno notting how fo do da right ting!’-”
Amo 3.12: Same ting goin happen wit da Israel ohana!”
Amo 3.12: Da ony ting peopo goin bring back from da Samaria guys, Goin be one
Amo 4.10: “Was me wen send da sick fo make trouble fo you guys, Same ting jalike befo time I wen make da Egypt peopo come sick.”
Amo 4.11: “I wen wipe out some a da towns wea you guys live, Same ting jalike I wen wipe out Sodom town an Gomorrah town befo
Amo 5.12: You guys, you stay agains da peopo dat do da right ting.
Amo 5.24: You gotta do da right ting erytime, Jalike one riva dat get watta inside erytime.
Amo 6.11: Yahweh, he da one dat say da ting, An cuz a dat, da big houses come all bus up An da small
Amo 6.12: Wen get anybody dat stay do da right ting, You guys make shua dey no can, Cuz you guys make stink
Amo 7.3: He say, ‘Da ting you see now, no goin happen.’
Amo 9.1: Bus um up so da whole ting fall down Bring um down on top da head A all da peopo dat
Amo 9.9: I da one dat goin say da ting Fo make da peopo dat stay agains you guys Throw you Israel
Jon 1.7: out who da guy dat wen make one god mad, an make dis bad ting come to us guys.
Jon 1.8: You da guy dat wen make dis bad ting come to us guys.
Jon 1.14: If he neva do bad ting, an we kill um, please let go us guys!
Jon 2.9: Da ting I wen promise you dat I goin do, I goin do um.
Jon 4.9: Good ting dat I stay so huhu dat I like mahke!”
Mal 2.13: An dass anodda ting you guys do.
Mal 3.3: Cuz den, dey goin be da kine peopo dat stay do da right ting.
head: God Give Chance To Da Peopo Dat Do Da Right Ting
Mal 3.16: All dem talk wit odda guys dat tink da same ting jalike dem.
Mal 4.5: An one mo ting I goin do, I goin send Elijah to you guys, Da guy dat wen
Mat 1.19: guy dat goin come her husban, he one guy dat do da right ting everytime, an he no like make her shame to da peopo.
Mat 5.6: “Da peopo dat everytime really like do da right ting, Dey can stay good inside Cuz God goin help um do um.
Mat 5.13: Same ting, da peopo all ova da world need you guys.
Mat 5.13: Ony ting can do, throw da salt outside wea da peopo walk.
Mat 5.15: Same ting, you no light one lamp an den cover um up.
Mat 6.2: no mo notting, no make big show jalike da guys dat say one ting an do anodda wen dey go inside da Jewish churches an wen
Mat 6.5: “Wen you guys pray, no make like da guys dat say one ting an do anodda.
Mat 6.16: Da guys dat say one ting an do anodda, dey try make demself look all hamajang so
Mat 6.24: Same ting, you guys no can work fo da real God an da money god.
Mat 6.33: Main ting, make God yoa Boss, cuz he da King.
Mat 6.33: Do da right ting jalike he do, an you guys goin get all da stuffs you need.
Mat 7.5: You say one ting an do anodda!
Mat 7.12: like peopo do to you guys bumbye, make lidat to dem, same ting, now.
Mat 8.8: Ony say da ting, den my worka guy goin come good.”
Mat 8.11: An I like tell you guys one mo ting: wen God in da sky stay King, goin get plenny guys dat
Mat 9.6: Same ting, easy fo tell one sick guy dat no can move, ‘Eh, stand up
Mat 9.17: Same ting, you no goin put grape juice fo make wine inside one old
Mat 11.18: “Same ting, wen John Da Baptiza Guy show up, he no eat notting so he
Mat 12.40: Same ting, I Da Guy Dass Fo Real, an I goin stay unda da groun three
Mat 14.9: Da ting she wen aks fo wen bodda King Herod.”
Mat 15.7: “You guys say one ting an do anodda!
Mat 16.4: Da same ting jalike wen happen to da guy Jonah, dass da ony proof you
Mat 17.12: An me, da Guy Dass Fo Real, same ting, dey goin make me suffa lidat too.
Mat 18.5: kid jalike dis one, cuz da kid stay tight wit me, same ting, dat guy take me in.
Mat 18.15: Jesus say, “If yoa brudda do bad ting to you, go tell him wat he wen do.
Mat 18.19: a you guys inside dis world pray togedda to God fo da same ting, my Fadda in da sky goin make um happen fo you guys.
Mat 19.16: Wat good ting I gotta do fo live to da max foeva?
Mat 19.17: Jesus say, “How come you aks me bout da ‘good ting’?
Mat 20.1: Da first ting in da morning da owna go out fo look fo guys dat like work
Mat 20.5: bout noon time an again bout three clock, an do da same ting.’
Mat 21.24: Jesus tell um, “I like aks you guys one ting.
Mat 21.30: “Da fadda tell da odda boy da same ting, an he say, ‘Yeah, I going.’
Mat 21.36: mo worka guys, mo den befo, an da farmas wen do da same ting to dem, jalike da odda workas.
Mat 22.18: fo make um any kine, an he say, “You guys, you say one ting an do one nodda!
Mat 22.26: Da same ting wen happen to da nex brudda.)
Mat 22.26: An dis same ting wen happen wit all da odda bruddas.
Mat 23.3: Cuz dey no do da same ting dat dey teach.
head: Da Guys Dat Say One Ting An Do Anodda
Mat 23.13: You guys say one ting an do anodda.
Mat 23.14: You guys say one ting an do anodda.
Mat 23.15: You guys say one ting an do anodda.
Mat 23.23: You guys say one ting an do anodda.
Mat 23.23: Dass da main ting.
Mat 23.24: one big camel stay inside da soup, an you swallow da whole ting!
Mat 23.25: You guys say one ting an do anodda!
Mat 23.27: You guys say one ting an do anodda!
Mat 23.28: guys stay doing um, but inside, you guys everytime say one ting an do anodda, an you guys stay broke God's Rules.
head: God Goin Punish Dem Cuz Dey Say One Ting An Do Anodda
Mat 23.29: You guys say one ting an do anodda!
Mat 23.29: fix up da tombs fo da guys who wen everytime do da right ting.
Mat 24.3: An wat kine ting goin happen fo show us wen you goin come back ova hea, an
Mat 24.15: Dat ting so bad, goin mess up everyting an make everybody jus bag.
Mat 24.15: Da ting goin stand inside da place dat stay spesho fo God.
Mat 24.33: Same ting, wen you guys see all dis stuff happen, den you goin know,
Mat 24.39: I da Guy Dass Fo Real, an wen I come back, goin be same ting lidat.
Mat 24.51: an throw him outside wit da bulaia kine guys who say one ting an do anodda.
Mat 25.17: Da guy who get da two bag money wen do da same ting an wen get two mo bag money.
Mat 25.21: I stay good inside, same ting, az wat I like you feel.
Mat 25.23: I stay good inside, same ting, az wat I like you feel.
Mat 25.33: Same ting, I goin put da guys dat stay do da right ting on my right
Mat 25.33: Same ting, I goin put da guys dat stay do da right ting on my right side an da odda guys on my left side.
Mat 25.37: “Den da guys who everytime do da right ting goin aks me, ‘Boss, wen was dis, dat you was hungry an we
Mat 25.46: But da guys dat everytime do da right ting, dey goin live to da max foeva.’
Mat 26.35: An all da odda guys say same ting.
Mat 26.41: You know, inside, I know you guys like do da right ting, but you guys no can do um, cuz you guys no stay strong
Mat 27.23: Wat kine bad ting he wen do?”
Mat 27.64: An den dis fake ting goin be mo worse den da first fake ting, wen he wen tell
Mat 27.64: An den dis fake ting goin be mo worse den da first fake ting, wen he wen tell he da Christ guy.
Mat 28.14: If da governa hear bout dis ting, us guys goin tell um you guys okay, so you guys no need
Mrk 2.10: Same ting, easy fo tell one guy dat no can move, ‘Eh, stand up an
Mrk 2.22: An same ting, you no put grape juice fo make wine inside one old kine
Mrk 6.29: He know dat John one guy who everytime do da right ting, cuz he all out fo God.
Mrk 7.6: Cuz you guys say one ting an do anodda.”
Mrk 7.17: an da guys he teaching come an say, “Try tell us wat da ting mean dat he wen tell um.
Mrk 7.19: Cuz dat ting no go inside da heart, but go inside da stomach, an bumbye
Mrk 9.49: Same ting, everybody goin suffa so dey can come clean inside.
Mrk 10.21: He say: “Ony one ting mo you neva do dat you gotta do.”
Mrk 10.30: An one nodda ting dey goin get -- peopo goin make um suffa.
Mrk 11.29: Jesus tell um, “I like aks you guys one ting.
Mrk 12.15: But Jesus know dey say one ting an tink anodda, an he say, “How come you guys like trick
Mrk 12.21: Da same ting wen happen to da nex brudda.
Mrk 12.22: An dis ting wen happen to all da seven bruddas.
head: Da Real Bad Ting
Mrk 13.14: Da bad ting goin stand wea not suppose to.
Mrk 13.14: Dat ting so bad, goin make everybody go way.
Mrk 13.29: Same ting, wen you guys see all dis stuff happen, den you goin know,
Mrk 14.31: An all da odda guys say da same ting.
Mrk 14.38: You know, inside, you guys like do da right ting, but you guys no can do um, cuz you guys no stay strong
Mrk 14.39: Den Jesus go talk to God one mo time, an say da same ting jalike befo.
Mrk 15.14: Wat kine bad ting he wen do?”
Luk 1.43: But why dis good ting happen to me, dat you wen come by me, an you goin be my
Luk 1.45: stay do plenny good stuff fo you, cuz you stay shua dat da ting he say, goin happen.
Luk 2.7: wrap him up inside some cloths, an lay him down inside one ting fo hold da cows food, cuz no mo room fo dem inside da
Luk 2.12: stay wrap up inside plenny cloths, lying down inside one ting fo hold da cows food.
Luk 2.15: tell each odda, “Eh brahs, we go Betlehem fo see dis ting dat wen happen, dat da Boss Up Dea Inside Da Sky wen tell
Luk 2.16: Mary an Joseph, an da baby stay dea, lying down inside one ting fo hold da cows food.
Luk 2.25: He one guy dat everytime do da right ting an pray.
Luk 3.20: An one ting mo worse, bumbye Herod goin throw John inside da prison.
Luk 4.23: Do da same ting ova hea in yoa own home town, jalike we hear you wen do
Luk 4.27: Same ting, wen Elisha was da talka fo God, had plenny lepa guys
Luk 5.24: Same ting, easy fo tell one sick guy dat no can move, ‘Eh, stand up
Luk 5.36: He tell um anodda ting fo teach um.
Luk 6.42: You say one ting an do anodda!
Luk 7.29: God everytime do da right ting!”
Luk 7.33: Same ting, wen John Da Baptiza show up, he skip food plenny, an he
Luk 8.15: Dey get good heart, do da right ting, an no give up.
Luk 10.32: Same ting, one guy from da Levi ohana dat help da prieses, he spock
Luk 10.42: out, an you worry bout plenny stuff, but you ony need one ting.”
Luk 10.42: Mary wen pick da mo betta ting, an nobody can take dat away from her.
head: Da Guys Dat Teach One Ting An Do Anodda
Luk 12.1: He say, "Watch out fo da Pharisee guys, cuz dey teach one ting an do anodda.
Luk 12.3: So, no teach one ting an do anodda.
Luk 12.56: You guys say one ting an do anodda!
Luk 13.15: Da Boss Jesus wen tell um, “You guys say one ting an do anodda!
Luk 14.33: Jesus say, “Same ting.
Luk 14.35: Ony ting can do, throw um away.
Luk 15.7: I telling you, same ting, God an da angel guys inside da sky feel mo good inside
Luk 15.10: I telling you, same ting, da angel guys dat stay wit God feel plenny good inside,
Luk 15.18: Den I tell um, ‘Papa, I wen do bad ting agains God in da sky, an agains you.
Luk 15.21: Da boy say, ‘Papa, I wen do bad ting agains God in da sky, an agains you.
Luk 16.8: right befo, now da boss talk good to him bout dis smart ting he wen do.
Luk 16.10: Whoeva no do da right ting fo da small kine stuff, you can trus him fo no do da right
Luk 16.10: fo da small kine stuff, you can trus him fo no do da right ting fo da big kine stuff.
Luk 16.26: Anodda ting, in da middle get one real big ditch.
Luk 17.4: If he do bad ting fo hurt you seven times in one day, an he come back by you
Luk 17.10: Same ting.
Luk 17.31: Same ting, da guy inside da field betta not go back fo get someting.
Luk 18.6: “Tink bout wat da judge wen say, dat neva like do da right ting.
Luk 18.11: stay like da odda guys, da guys dat steal, no do da right ting, fool aroun da odda guy's wife, an even like dis guy hea
Luk 18.22: Wen Jesus hear dat, he tell him, “Ony one mo ting you neva do dat you gotta do.
Luk 19.40: telling you, if dey shut up, even da stones goin yell same ting.
Luk 20.31: An da numba three brudda same ting, an da oddas too, an no mo kids.
Luk 21.7: An wat kine ting goin happen fo show us wen da time come fo dat?”
Luk 21.31: Same ting.
Luk 22.20: Same ting, afta da food he take da cup an say, “Dis cup, da new deal
Luk 23.34: Jesus say, “Fadda, let um go fo dis bad ting dey doing.
Luk 23.50: He good an everytime do da right ting.
Jhn 1.41: Da first ting, Andrew find his brudda Simon an tell him, “We wen find da
Jhn 2.11: Dis ting inside Cana town, Galilee side, dis da first time Jesus
Jhn 2.18: Den da Jewish leada guys tell him, “Wat awesome ting you goin do fo show us dat you get da right fo do all dis
Jhn 3.14: Da same ting gotta happen to me, da Guy Dass Fo Real.
Jhn 4.54: Dis da numba two awesome ting Jesus wen do afta he leave Judea side an go Galilee side.”
Jhn 5.14: No go do da bad kine stuff no moa, o mo worse ting goin happen to you.
Jhn 5.17: still yet stay doing da kine good tings, an I do da same ting too.
Jhn 5.19: Same ting.
Jhn 5.21: Same ting, me, cuz I his Boy, I can make anybody I like come back fo
Jhn 5.26: Fadda, he can make da peopo come alive fo real kine, same ting, cuz I his Boy he give me da power fo make um come alive
Jhn 6.11: Same ting wit da fish.”
Jhn 6.14: Afta da peopo see dis awesome ting Jesus wen do fo show who him, dey say, “Fo shua dis da Guy
Jhn 6.30: Dey say, “Wat kine awesome ting you goin do fo show us who you, so us guys can trus you?”
Jhn 6.57: Whoeva take me, same ting, dey goin live, cuz I goin make dem live fo real kine.
Jhn 7.21: Jesus tell dem, “I wen do one awesome ting, an dat wen blow all you guys minds.
Jhn 8.17: Yoa own Rules say dat wen two peopo tell da same ting, den wat dey say stay true.
Jhn 8.18: myself, an my Fadda who wen send me hea, he tell da same ting bout me.
Jhn 9.25: But I know one ting: befo I no can see -- now I can see!
Jhn 10.32: Now, wat good ting you guys throw stones at me fo?
Jhn 12.18: Jerusalem fo meet Jesus, cuz dey wen hear bout da awesome ting he wen do dat wen show who him.
head: Da New Ting Dey Gotta Do
Jhn 13.34: “I give you guys one new ting you gotta do: Show love an aloha fo each odda.
Jhn 14.29: I wen tell you guys all dis stuff befo da ting happen.
Jhn 14.29: So wen da ting happen, you guys goin trus me.
Jhn 15.4: Same ting, you guys no can do notting if you guys no stay tight wit
Jhn 15.19: If you guys wen do same ting jalike da odda guys inside da world, dey wen love you
Jhn 15.27: Same ting, you guys goin tell wat you know bout me too, cuz you guys
Jhn 16.22: Same ting wit you guys: Now, you guys stay sad an crying inside, but
Jhn 17.14: Da peopo hea inside dis world hate dem, cuz dey no do same ting jalike da odda guys inside dis world, jalike I no do same
Jhn 17.14: jalike da odda guys inside dis world, jalike I no do same ting jalike da odda guys inside dis world.
Jhn 17.16: Dey no do same ting jalike da odda guys inside dis world, jalike I no do same
Jhn 17.16: jalike da odda guys inside dis world, jalike I no do same ting jalike da odda guys inside dis world.
Jhn 17.18: Jalike you wen send me to da peopo inside da world, same ting, I wen send my guys to da peopo inside da world.
Jhn 17.25: Fadda, you everytime do da right ting.
Jhn 18.11: wit da bitta kine stuff fo drink, an I goin drink da whole ting.
Jhn 18.32: Wen dey say dat, da ting Jesus wen say befo wen come true.”
Jhn 18.39: But you guys get dis ting wea I suppose to let one guy go at da Passova time.
Jhn 19.11: Dass why da guy who wen turn me ova to you, he do mo worse ting den you.
Jhn 19.18: Same ting fo two odda guys, one on top one cross on da left side, da
Jhn 19.19: One nodda ting: Pilate wen tell da army guys fo make one sign an put um
Jhn 19.37: An da Bible wen tell one nodda ting, “Dey goin look at him, da guy dey wen stab.)
Jhn 21.13: Same ting wit da fish.”
head: One Mo Ting
Act 1.18: da guys dat like kill Jesus wen give Judas money fo da bad ting he goin do, an he wen go buy one field.
Act 3.14: da Spesho An Good Guy from God dat everytime do da right ting, an den you say you like Pilate fo hand ova one killa guy
Act 4.16: dat stay inside Jerusalem know dat dey wen do one awesome ting dat show wat kine dem.
Act 4.17: No good all da odda peopo all ova da place hear bout dis ting!
Act 5.36: wen kill him, an all his guys wen run away, an da whole ting wen pau.
Act 5.39: But if da ting come from God, you no can stop um.
Act 7.41: make sacrifice fo um, an den wen make one big party fo da ting dey wen make wit dea own hands.’
Act 7.52: wen tell dat God's Spesho Guy dat everytime do da right ting goin come.
Act 7.60: down on his knees, an wen yell, “Boss, no hold dis bad ting agains dem.
Act 8.22: You betta come sorry cuz a dis real bad ting you wen do, an aks da Boss if he can hemo you from da bad
Act 8.33: Dey wen make him shame, An dey neva do da right kine ting fo him.
Act 10.11: He see da sky open up, an one ting jalike one big sheet, dat come down on top da groun by da
Act 10.34: um, “Now I know dat stay true dat God tink an do da same ting fo everybody.
Act 10.35: from all da peopos dat get respeck fo him an do da right ting.
Act 15.15: Da guys dat wen talk fo God long time ago, dey say da same ting.
Act 16.31: Same ting fo yoa ohana.”
Act 19.32: Some guys wen yell one ting, an odda guys one nodda ting.”
Act 19.32: Some guys wen yell one ting, an odda guys one nodda ting.”
Act 21.28: One nodda ting, he wen bring guys dat not Jews inside da temple yard, an
Act 21.34: Some guys wen yell one ting, an some odda guys anodda ting.
Act 21.34: Some guys wen yell one ting, an some odda guys anodda ting.
Act 24.20: An da guys dat stay hea, let um say wat wrong ting dey tink I wen do.
Act 24.21: Da ony ting, wen I wen stand in front dem I wen say, ‘Dey poin finga
Rom 1.6: Same ting fo you Rome guys too.
Rom 1.8: First ting fo start, I like tell God “Mahalo plenny!
Rom 1.12: give me good kine words cuz you guys trus God, an same ting, I goin give you guys good kine words cuz I trus him too
Rom 1.18: One mo ting God wen let us undastan: Da peopo ack jalike God no matta,
Rom 1.27: An same ting wit da guys.
Rom 2.3: guys cuz dey doing bad kine stuffs, an you doing da same ting, you tink God goin let you go?
Rom 2.6: How you make, same ting, God goin give you back.
Rom 2.7: da max foeva, cuz everytime dey hang in dea an do da right ting.
Rom 2.11: God make um everybody da same ting.
Rom 2.29: Da Jewish guy who fo real stay same ting lidat inside.
Rom 3.4: God everytime da real ting, no matta everybody dat stay all ova da world all bulaias!
Rom 3.7: trut, an he stay awesome, den how come God say was bad, da ting I wen do?
Rom 3.8: God goin do da right ting wen he punish da peopo dat tink lidat!
head: No Mo Nobody Dat Do Da Right Ting Everytime
Rom 3.10: Jalike da Bible wen say, “No mo nobody dat do da right ting everytime.
Rom 3.26: Nowdays, fo show everybody dat he everytime do da right ting, he make everybody dat trus Jesus get um right wit him.
Rom 4.6: Same ting.
Rom 5.12: Cuz dey make lidat, same ting jalike dat man, dey all gotta mahke.
Rom 5.14: time gotta mahke fo shua, no matta dey neva do da same ting dat God wen tell Adam fo no do.
Rom 5.16: Eh, da ting dat God wen give us guys, dass mo betta fo everybody den
Rom 5.16: wen give us guys, dass mo betta fo everybody den da bad ting dat da one guy Adam wen do.
Rom 5.17: So den, da one guy Adam, wen go do one ting dat he not suppose to do.”
Rom 5.17: An now, da one guy Jesus Christ wen do one real good ting, an dass mo betta fo us guys.
Rom 5.18: But den same ting, had one nodda guy dat wen do da right ting, an cuz a dat,
Rom 5.18: But den same ting, had one nodda guy dat wen do da right ting, an cuz a dat, everybody can get um right wit God an come
Rom 6.11: So den, you guys gotta figga same ting jalike wat wen happen wit Jesus Christ: You guys wen mahke
Rom 6.16: Same ting, you can pick wat you goin do.
Rom 6.20: guys neva make yoaself be da kine peopo dat do da right ting.
Rom 6.21: Wat good kine ting you guys wen get from all dat stuff you wen do?
Rom 7.4: Same ting wit you guys, my bruddas an sistas!
Rom 7.4: Same ting jalike you guys wen mahke awready, so now da Rules no mo
Rom 8.2: Cuz get two tings dat stay fo real: First ting, if you stick wit God's Spirit, he goin make you come
Rom 8.2: Da odda ting is dat if you stick wit da bad kine stuff, you goin cut
Rom 8.17: Ony one ting: us guys gotta suffa jalike Christ wen suffa, so den
Rom 8.23: we get da Spirit in charge a us dat God wen give us first ting, jalike we still yet make big noise inside us lidat too.
Rom 8.24: If we see someting happen, den we no goin wait fo dat same ting fo happen.
Rom 8.26: Same ting, God's Spirit help us plenny, cuz we no mo power.
Rom 8.32: He give us every good ting to da max!
Rom 9.1: Same ting my heart tell me, you know, an God's Spirit stay in charge
Rom 9.7: Same ting, get plenny peopo dat wen born from our ancesta guy
Rom 9.16: no matta wat one guy do, o wat he like happen, ony one ting matta -- dat God da One dat give um chance.
Rom 9.20: Jalike da Bible wen tell: “If get one guy dat making one ting, da ting no can tell da guy, ‘Eh!
Rom 9.20: da Bible wen tell: “If get one guy dat making one ting, da ting no can tell da guy, ‘Eh!
Rom 9.22: Same ting wit God.
Rom 9.29: Befo time, Isaiah wen say dis too: “Good ting, God, da Boss Fo All Da Armies, Wen let some a our kids
Rom 10.7: Same ting, da Bible say: “No good you tink inside yoa head, ‘Who
Rom 10.8: But you know, da Bible say, “Da main ting God wen say, stay right dea.’-”
Rom 10.8: Dass da same ting us guys stay teaching: Eh, gotta trus Christ!
Rom 10.19: An I aks one nodda ting: “Da Israel peopo, you tink dey neva undastan notting?
Rom 11.5: Nowdays, same ting -- get some peopo dat God wen pick jus cuz he like do
Rom 11.13: Now fo you guys dat not Jews, I like say dis one ting: God wen send me all ova da place by da odda peopos dat
Rom 11.23: Same ting wit da Jewish peopo, if dey change dea heart, an start fo
Rom 11.25: Dis da ting dat was secret: Da Israel peopo, dey wen come hard head an
Rom 11.31: Same ting lidat, God goin give da Jewish peopo chance too.
Rom 12.2: An da ting God like you do, stay good, an make God stay good inside,
Rom 12.5: Same ting fo us guys dat stay tight wit Christ -- we stay plenny
Rom 12.14: No go aks God fo make bad ting happen to dem.
Rom 13.5: God no goin take notting from you if you no do da right ting.
Rom 13.6: Same ting, dass how come you guys gotta pay tax too.
Rom 13.8: Ony get one ting dass good fo owe peopo -- dass love an aloha.
Rom 14.3: Same ting, dat guy dat no eat meat, he betta not go tell da guy dat
Rom 14.5: Same ting, get some guys, dey tink dat one day mo spesho den da
Rom 14.5: Get odda peopo, dey tink every day same ting, no mo diffrence.
Rom 14.6: Same ting, da guy dat no eat meat, he do um fo show respeck fo da
Rom 14.7: Wen we mahke, same ting, we no mahke jus our own self too.”
Rom 14.8: Same ting, wen we mahke, we stay tight wit da Boss too.
Rom 14.9: he can be da Boss fo da peopo dat mahke awready, an same ting fo da peopo dat stay alive too.
Rom 15.3: any kine stuff to yoa face, Az jalike dey telling me same ting.
Rom 15.10: But da same ting, get one nodda place inside da Bible dat tell, “Eh, all
Rom 16.4: odda churches dat not Jewish, dat like tell um da same ting too.
Rom 16.5: An my good friend, Epenetus, tell him da same ting.
Rom 16.7: Same ting fo Andronicus an Junias.
Rom 16.9: Same ting fo Urbanus, dat wen work togedda wit us cuz he stay tight
Rom 16.9: An same ting fo Stakys.
Rom 16.11: Same ting fo all da peopo from Narcissus ohana dat stay tight wit da
Rom 16.12: Same ting fo Tryfena an Tryfosa.
Rom 16.13: Same ting fo his mudda.
Rom 16.15: Same ting fo Filologus, Julia, Nereus, an his sista, an Olympas, an
Rom 16.17: go agains each odda an try fo make you guys do da bad kine ting!
Rom 16.21: Dey say da same ting.
Rom 16.23: town, an Brudda Quartus, dey like tell you guys da same ting too.
1Co 1.17: Da main ting he wen send me fo, was fo tell all da Good Kine Stuff Bout
1Co 2.2: Wen I was wit you guys, I wen figga lidis: I ony know one ting, an dass Jesus Christ.
1Co 2.2: An dass da ony ting I know fo shua.
1Co 2.4: matta I was teaching, o I was talking to plenny guys, same ting, aah?
1Co 2.9: you neva hear bout, You no can even tink how unreal dis ting goin be.
1Co 2.11: Same ting wit God -- no mo nobody know how God stay inside, but
1Co 3.7: Ony one ting matta, dass God, cuz he da One dat make um grow.
1Co 3.9: An same ting, you guys jalike da building God goin build.
1Co 4.6: jalike I draw picha fo help you guys learn dis one ting from us guys: Ony do wat da Bible tell.
1Co 5.1: Da guy doing mo worse ting den da peopo dat donno God.
1Co 5.3: So, I awready wen judge da guy dat wen do dis bad ting.
1Co 5.6: litto bit yeast inside da bread dough can make da whole ting come big?
1Co 6.9: ack jalike you donno dis: Da peopo dat no like do da right ting, no way dey goin get God fo dea King.
1Co 7.3: Da husban gotta give his wife wat she need, an same ting fo da wife.
1Co 7.4: Same ting, da husban no ony own his body, but da wife too.
1Co 7.13: Same ting, if one wahine get one husban dat no trus God, she not
1Co 7.19: If you neva cut skin, no matta, same ting.
1Co 7.19: Main ting, us guys do wat God tell us fo do.
1Co 7.30: Same ting if you crying o you not crying, if you stay good inside o
1Co 7.31: use da stuff from dis world, o if you let um go, no big ting.
1Co 7.34: Same ting, da wahine dat no mo husban an da wahine dat not married,
1Co 7.35: I like you guys do da right ting, an know wat da Boss like you fo do an be ready fo do um,
1Co 7.38: Good ting fo da guy marry her, but mo betta, da guy no get married.
1Co 8.12: If dass how you guys stay do bad kine ting agains yoa bruddas an sistas, you hurt dem wen dey no stay
1Co 8.12: dass jalike you guys wen do bad kine ting agains God's Spesho Guy Christ!
1Co 9.8: God's Rules say da same ting, you know.
1Co 9.14: Same ting, da Boss wen tell us guys dat da guys dat stay tell da
1Co 10.1: Dis one ting you guys gotta know: Befo time, our ancesta guys wen stay
1Co 10.11: Dey wen write um all down so us guys can learn wat kine ting we betta not do.
1Co 10.13: you guys get chance fo do da bad kine stuff, dass da same ting, jalike wat happen to all da odda peopo.
1Co 10.16: Wen we broke da bread, dat mean same ting -- us guys all stay tight wit God's Spesho Guy Christ, an
1Co 10.29: yet, if one odda guy tink dat not okay fo him fo do dis ting, an az bad fo him, how come I no can do wat I like, jus
1Co 11.3: But no foget da ting you guys awready know: Da Spesho Guy God Wen Send, Christ,
1Co 11.3: Same ting fo da wahine, da husban stay in charge a her, jalike he da
1Co 11.3: An same ting wit God, he stay in charge a Christ, jalike he da head fo
1Co 11.4: he pray o talk fo God, dass jalike he do one shame kine ting dat make Christ shame.
1Co 11.5: she pray o talk fo God, dass jalike she do one shame kine ting dat make her husban shame.
1Co 11.5: Cuz same ting, he stay in charge a her, an he da head fo her.
1Co 11.5: Same ting, dass jalike if somebody wen cut her hair bolohead fo make
1Co 11.18: first ting, wen you guys come togedda fo church, I hear dis: you guys
1Co 11.18: I figga, dis ting I hear, must be dass true.
1Co 11.25: Same ting afta dey wen eat, he wen take da wine cup, an he wen say,
1Co 11.28: Mo betta, first ting, everybody check out how dey stay inside.
1Co 12.8: fo give dem da power fo tell odda peopo wass da bestes ting fo do.
1Co 12.11: He give everybody da power fo do da ting dat he like dat guy fo do.
1Co 12.12: Same ting wit da body, you know.
1Co 12.12: Same ting wit God's Spesho Guy Christ an his ohana.
1Co 12.16: Same ting, you tink dat mean dat da ear not from da guy's body?
1Co 12.18: But you know, God wen make our body one ting, an he wen put all diffren kine parts inside, jalike he
1Co 12.20: body get plenny parts, an dass wat make da whole body one ting.
1Co 12.27: Same ting wit you guys.
1Co 12.28: da peopo dat come togedda fo church, da numba one importan ting, God send some guys all ova da place fo tell wat he wen
1Co 13.13: From da three tings, da love an aloha kine, dass da main ting, an da bestes way.
1Co 14.1: Da main ting, you need da power fo talk fo God.
1Co 14.7: Same ting, you know, wit da musical instrument.
1Co 14.9: Fo you guys, same ting wen you stay talking diffren kine language -- if you no
1Co 14.12: Same ting wit you guys -- you like so plenny fo get power from God's
1Co 14.20: But fo undastan wass da main ting, you gotta grow up!
1Co 14.29: Da peopo dat like talk fo God, same ting: two o three guys can talk fo God, an da odda peopo gotta
1Co 14.34: God's Rules say da same ting, yeah?
1Co 14.40: But wen you guys come togedda, gotta do one ting first, an afta, da nex ting.
1Co 14.40: come togedda, gotta do one ting first, an afta, da nex ting.
1Co 15.3: I wen learn first, an den I wen tell you guys, dis da main ting: Christ, da Spesho Guy God Wen Send, he wen mahke cuz us
1Co 15.11: But no matta me o da odda guys, we all teach da same ting.
1Co 15.18: Same ting wit da odda peopo dat wen stay tight wit Christ befo time
1Co 15.20: mo mahke peopo dat goin come back alive bumbye, same ting.
1Co 15.22: Same ting, everybody dat stay tight wit Christ, God goin make dem
1Co 15.26: An get one nodda ting dat stay agains us guys -- we gotta mahke.
1Co 15.26: Dass da last ting God goin wipe out.
1Co 15.31: Same ting, every day I stay shua dat I risking my life!
1Co 15.33: No go tink da wrong ting lidat!
1Co 15.37: you plant um, you not planting someting dat look like da ting dat goin grow, yeah?
1Co 15.39: kine tings “one body,” dat no mean dey all da same kine ting.
1Co 15.42: Wen da mahke guys come back alive, same ting goin happen jalike wit da seed, you know.
1Co 15.46: First ting, get da guy dat can ony tink an feel.
1Co 15.51: I like tell you guys one ting dat was secret befo time!
1Co 15.52: Same ting wit us guys, we all goin come diffren.
1Co 16.1: wat fo do wit da money, an now you guys, gotta do da same ting.
1Co 16.12: One nodda ting.
head: One Ting Mo Fo Do
1Co 16.18: me come jalike new again inside, an dey wen do da same ting fo you guys.
2Co 1.1: Brudda Timoty, he stay hea an he say same ting.
2Co 1.6: words too, so den you guys know you can handle da whole ting.
2Co 1.15: Cuz I wen know dat, da first ting I wen tink fo do was go back by you guys, so you guys can
2Co 2.9: write you guys befo fo see if you guys goin do da right ting, an do everyting I tell you.
2Co 3.3: flat stone da way da Boss Up Dea wen do um fo Moses -- da ting Christ wen write on top, dass someting dass alive, I mean
2Co 3.16: Jalike da Bible wen tell bout Moses, “He take away da ting dat cover his face.
2Co 3.17: Moses wen talk bout “Da Boss,” he mean God's Spirit, same ting.
2Co 4.13: Us guys tink togedda same ting: Cuz we trus God, dass why we talk.
2Co 5.4: Main ting, we goin come alive fo real kine!
2Co 5.9: Dass why dis da mos importan ting fo us guys: fo do wat God like, no matta we stay ova hea,
2Co 7.11: come all scared, cuz you tinking bumbye you goin do same ting one mo time.
2Co 7.11: guys really like see me, an stay ready fo do all da right ting, an punish da guy dat wen do da bad kine stuff.
2Co 7.12: dat letta, I neva write um fo da guy ova dea dat wen do da ting dat stay wrong, o fo da wahine he wen do bad to.
2Co 7.14: But jalike everyting we wen tell you guys stay true, same ting, all da good kine stuff we wen tell Titus bout you guys
2Co 8.5: First ting, dey wen give demself to da Boss Up Dea, an dey wen say,
2Co 8.7: Az why I like fo you guys do good job fo dis ting too: give plenny to da odda church peopo dat come togedda
2Co 8.19: An da church guys wen pick him fo go wit us fo do dis good ting fo da peopo dat need help.
2Co 8.21: We tink hard how fo do da right ting, not ony in front da Boss, but in front da peopo too.
2Co 8.22: all out even moa, cuz he know you guys goin do da right ting.
2Co 9.8: you guys goin get mo den nuff tings fo do every good ting.
2Co 9.9: He everytime do da right ting, An he stay lidat foeva.
2Co 9.10: Dat same God goin help you guys do da right ting mo an moa, jalike you was farma guys an he goin give you
2Co 10.11: wen we no stay dea, an how we ack wen we come dea, same ting.
2Co 11.15: Dass no big ting if da Devil's worka guys go try ack jalike dey working fo
2Co 11.29: dat feel jalike he no can handle, den I feel da same ting too.
2Co 11.29: If get somebody dat do da bad kine ting, den I feel sore inside cuz a dat.
2Co 12.7: But so dat I no get big head, I get one ting dat stay jalike one messenja from da Devil, jalike one
2Co 12.7: Dat ting make me suffa plenny.
2Co 12.8: Three times awready I wen beg God da Boss fo take dis ting away from me.
2Co 12.13: Ony one ting I neva let you guys do dat da church guys from odda places
2Co 13.1: gotta get one o two odda guys poining finga too fo da same ting, o no mean notting.
Gal 2.6: But da guys dat look like dey leadas, dey no big ting to me, cuz God no take peopo in cuz a how dey look.
Gal 2.9: An we all wen say da same ting: dey goin go by da Jews, an we goin go by da peopo dat not
Gal 2.10: Ony one ting dey like us guys fo do: no foget fo kokua da poor peopo.
Gal 2.13: odda Jewish bruddas wen make like Peter, cuz dey say one ting an do anodda.
Gal 2.13: An even Barnabas wen get suck in, an do da same ting, jalike dem.
Gal 3.2: Ony one ting I like you guys tell me: How you guys wen get God's
Gal 4.3: Same ting wit us guys.
Gal 4.29: Same ting today.
Gal 5.6: wit Jesus Christ, no matta cut skin o no cut skin, main ting, we gotta trus God, an show plenny love an aloha fo God an
Gal 6.7: crop he wen plant, everybody goin get back da same kine ting he wen do.
head: Da Last Ting Fo Tell Da Galatia Peopo
Gal 6.15: Main ting, God make da peopo new inside.
Eph 1.13: Same ting wit all you guys dat stay tight wit Christ, you guys wen
Eph 1.18: Az jalike same ting you goin give all yoa kids, cuz dey stay all out fo you.
Eph 2.1: An wit you guys, same ting you know.
Eph 2.3: All us guys dat time was acking same ting, jalike da peopo dat go agains God.
Eph 3.2: Fo shua you guys wen hear bout da good ting God wen do fo me.
Eph 3.4: come I undastan da plan dat was secret befo time, bout da ting dat Christ wen go do.
Eph 4.4: wen tell you guys fo come be his guys, an now ony get one ting you stay waiting fo.
Eph 4.19: Dey go buckaloose fo do any kine ting dea body like.
Eph 5.23: Same ting jalike Christ, he da head fo God's peopo, da church guys,
Eph 5.24: guys, show plenny respeck fo Christ an lissen to him, same ting, da wifes gotta everytime show plenny respeck an lissen
Eph 5.25: An same ting you husbans, get plenny love an aloha fo yoa wife, jalike
Eph 6.1: Same ting fo you kids, lissen to yoa mudda an yoa fadda guys, cuz
Eph 6.1: cuz you guys stay tight wit da Boss, an cuz dass da right ting fo do.
Eph 6.4: Same ting fo you fadda guys, no hassle yoa kids so dey come huhu.
Eph 6.5: Same ting fo you slave worka guys, lissen yoa boss guys on top dis
Eph 6.5: Show respeck fo dem, an be scared fo no do da right ting.
Eph 6.9: Same ting fo you guys dat stay bosses, show respeck fo yoa slave
Php 1.27: Main ting, do everyting da right way, jalike da Good Kine Stuff Bout
Php 2.17: Same ting wit me -- even if da odda peopo make me bleed an mahke,
Php 2.18: Same ting wit you guys.
Php 3.10: Main ting, I like know Christ to da max.
Php 3.13: But I doing da main ting so I can get um -- I not even tinking bout all da stuff
Col 1.6: first time wen you guys wen hear um an undastan um, same ting.
Col 1.9: Den you guys can get good tinking fo do da right ting, an God's Spirit goin help you guys undastan da whole
Col 1.9: ting, an God's Spirit goin help you guys undastan da whole ting.
Col 1.23: Ony one ting, you guys gotta hang in dea, an trus God solid kine.
Col 3.11: Christ da ony ting dat matta, an he stay tight wit all dese kine peopo.
1Th 2.10: We wen stay good an spesho fo God, an we wen do da right ting, an we wen make shua we neva do notting bad, so nobody can
1Th 2.14: Same ting wen happen to you guys, jalike wen happen to da church
1Th 4.1: So den, bruddas an sistas, one mo ting.
2Th 1.6: God goin do da right ting, you know.
2Th 1.7: Plus, God goin take away da presha, an same ting fo us guys too.
2Th 1.10: Same ting goin happen fo you guys, cuz you guys wen trus da stuff we
2Th 3.1: An one mo ting, bruddas an sistas.
head: One Last Ting
1Ti 1.5: If dey get clean heart inside, an know dey doing da right ting, an trus God fo real kine an no ack, den can get love an
1Ti 1.9: know God's Rules not fo da peopo who everytime do da right ting.
1Ti 1.19: dea an trus God, an make shua you know you doing da right ting.”
1Ti 1.19: no like trus God, an no bodda me if I not doing da right ting!
1Ti 3.1: come da main leada guy fo da church, fo shua dass one good ting.
1Ti 3.8: Da main helpa guys fo da church, same ting.
1Ti 3.10: If dey do da right ting, den dey can come da main helpa guys fo da church.
1Ti 3.11: Da wahines, same ting.
1Ti 4.2: Dey say one ting an do da odda, an dey bulai.
1Ti 5.1: Same ting, da younga guys, talk to dem jalike dey yoa bruddas.
1Ti 5.2: Same ting, da older wahines, talk to dem jalike dey yoa muddas.
1Ti 5.2: An same ting, da younga wahines, jalike dey yoa sistas, an do um wit
1Ti 5.25: Same ting, sometimes you goin do good kine stuff an everybody goin
1Ti 6.10: You know da main ting why peopo do all kine bad stuffs?
1Ti 6.11: Go all out fo do da right ting, fo do wat God like, fo trus God, fo get love an aloha fo
2Ti 1.3: I stay work fo God, same ting jalike my ancesta guys wen do, an inside my heart, fo shua
2Ti 2.5: Same ting, jalike if one guy like win one race, he no can win if he
2Ti 2.6: An one mo ting, da farma guy dat do all da hard work, he da guy dat
2Ti 2.22: Mo betta, you go all out fo do da right ting everytime, fo trus God, fo get love an aloha, an fo let
2Ti 2.22: his guys, an get clean heart inside, dey like do da right ting everytime -- so you gotta make jalike dem.
head: Da Last Ting Paul Tell Timoty He Gotta Do
2Ti 4.8: Now, ony get one ting I stay waiting fo get -- dass da spesho medal fo da winna,
2Ti 4.9: One mo ting!
2Ti 4.13: Same ting wit da books, try bring um.
2Ti 4.19: Same ting fo da peopo from Onesiforus ohana.”
Tit 1.1: An anodda ting -- he send me fo help dem know fo shua da trut bout da way
Tit 1.8: He know wat he doing, an he everytime do da right ting.
Tit 1.15: da way dey tink stay all pilau, an dey no shame fo do bad ting.
Tit 2.3: Same ting wit da older wahines.
Tit 2.6: Same ting wit da younga guys inside da church.
Tit 2.7: you teach, make shua wat you say an wat you do say da same ting.
Tit 2.15: words, an wen somebody do bad kine stuff, show um dat da ting dey wen do stay wrong, cuz you get da right fo tell um.
Tit 3.1: do wat da rules say, an stay ready fo do every kine good ting.
Phm 1.1: an aloha fo you, an we stay working togedda fo da same ting.
Phm 1.22: An one mo ting, make one room ready fo me.
Heb 1.8: da King, Dat mean you da King dat everytime do da right ting.
Heb 1.9: You stay plenny good inside wen peopo do da right ting, An wen peopo broke da Rules, you no take dat.
Heb 2.2: wen broke God's Rules an neva lissen, God wen do da right ting wen he punish um fo da Rules dey wen broke.
Heb 2.3: But den, da Boss Jesus wen start fo tell peopo dis awesome ting -- how dey can get outa da bad kine stuff!
Heb 2.4: An one nodda ting: God wen show dat da peopo dat wen hear him befo, stay
Heb 2.14: Dass why Jesus wen do da same ting fo be jalike dem, wit skin an blood too.”
Heb 5.2: Da head priest guy, same ting jalike da peopo, he not strong too.
Heb 5.5: Same ting fo Christ, da Spesho Guy God Wen Send.
Heb 6.10: God, he everytime do da right ting, so he no goin foget how plenny you guys wen work fo him,
Heb 6.11: Same ting, now we like all you guys fo show dat you guys go all out
Heb 7.3: “Melkizedek,” dat mean, “Da King Who Everytime Do da Right Ting,” an he da King fo Salem, dat mean, “Da King Who Help da
Heb 7.7: know he gotta be da mo importan guy dass telling dat kine ting to da guy dass not so importan.
Heb 7.15: But da whole ting stay come even mo clear now: Get one nodda kine pries guy
Heb 7.20: But wen God wen give us one mo betta ting, he wen make one strong promise.
Heb 8.1: So, all dis stuff I stay telling you guys, dis da main ting: Us guys get da kine Main Priest dass perfeck.
Heb 8.6: An jalike dat, same ting, Jesus da middle man fo da deal dass plenny mo betta den
Heb 9.18: Same ting, az why da first deal God wen make befo time, dat deal wen
Heb 9.21: An den same ting, Moses wen sprinkle da blood on top da big tent, an on top
Heb 9.24: God dat da peopo wen make, dat was ony one copy a da real ting.
Heb 10.1: Da Rules not da real ting.
Heb 10.8: First ting Christ wen say, “You no like sacrifices an gifs dat dey
Heb 10.11: An one nodda ting, every day all da pries guys go an do dea work fo God.
Heb 10.15: God's Spesho Spirit tell us da same ting too.
Heb 10.21: Us guys get one nodda ting: one big pries dat stay in charge a God's place.
Heb 10.28: down inside da Bible, an two o three guys wen tell da same ting bout da bad kine ting da guy wen do, den gotta kill da
Heb 10.28: an two o three guys wen tell da same ting bout da bad kine ting da guy wen do, den gotta kill da guy.
Heb 11.3: guys trus God, den we goin undastan dat God ony wen say da ting, an dass how he wen make da world, da sky, an everyting.
Heb 11.29: But wen da Egypt guys wen try fo do da same ting, da water wen wipe um out.
Heb 11.40: So dem guys togedda wit us guys, goin get da ting God wen promise us, an come jalike we all suppose to.
Heb 12.11: all dat stuff goin make us come mo strong fo do da right ting, an den we goin rest inside.
Heb 12.17: Cuz Esau no can change da ting he wen do befo.
Heb 13.12: Same ting wit Jesus.
Heb 13.15: So, same ting, we goin tell everybody dat we God's guys, cuz we know who
Jas 1.11: Same ting fo da rich brudda -- he stay making his money, but still
Jas 1.15: Same ting, we no can stop doing da bad kine stuff.
Jas 2.8: You know you stay doing da right ting if you do wat God da King say you gotta do.
Jas 2.10: God tell his peopo dey gotta do, but ony mess up one ting, dey still wen broke all God's Rules, you know.”
Jas 2.17: Same ting, if somebody ony say he trus God, but same time, he no do
Jas 2.25: Same ting wit Rahab, da kine wahine from befo time dat take money
Jas 2.26: Same ting, if you ony trus God, but you no do good tings, den eh!
Jas 3.4: Same ting wit da big kine boats.
Jas 3.5: Same ting wit yoa mout.
Jas 3.5: Az ony one small ting, but still yet, can talk real big.
Jas 3.8: Yoa mout stay jalike one wild ting.
Jas 3.12: Same ting, you no can get good kine water fo drink from da no good
Jas 3.13: Da guy betta do da right ting everytime, so he can show proof dat he get da smarts from
Jas 3.17: da peopo dat get da kine smarts from God in da sky, main ting, dea spirit stay all clean inside.
Jas 4.1: out fo get someting, an same time, you like get one nodda ting.
Jas 4.15: “If az wat da Boss like, we goin stay alive, an do dis ting an dat ting.
Jas 4.15: da Boss like, we goin stay alive, an do dis ting an dat ting.
Jas 4.17: know how fo do good tings, but still yet he no do um, same ting, jalike he still do bad kine tings.
Jas 5.6: you make trouble wit da judge fo da peopo dat do da right ting everytime, an den you kill um.
Jas 5.8: You guys, same ting.
Jas 5.12: Main ting, my bruddas an sistas, no go say, “I swear to God fo make
Jas 5.12: An no go say “I swear to God by da sky” o by any odda ting.”
Jas 5.19: If one a you guys start fo do da wrong ting an go way from wass true, an one nodda guy help him fo
Jas 5.19: an one nodda guy help him fo come back, an do da right ting, dass good.
1Pe 1.9: Cuz you guys stay getting da main ting you guys trus God fo: he hemo da bad kine stuff you guys
1Pe 1.10: good, an check out plenny stuffs, fo find out bout da good ting you guys get.
1Pe 1.25: You know, da ting God say, dass da Good Ting we wen tell you guys.
1Pe 1.25: You know, da ting God say, dass da Good Ting we wen tell you guys.
1Pe 2.1: No say one ting an do anodda.
1Pe 2.23: God da Judge take care dat, cuz he know God do da right ting.
1Pe 3.1: Same ting, you wifes lissen to yoa husban.
1Pe 3.7: Same ting you husban guys, cuz you stay wit yoa wife, den tink wat
1Pe 3.7: Her an you togedda goin get da good ting God like give you guys: you an yoa wife goin live da good
1Pe 3.8: So den, all you guys, dis da last ting I goin tell you.
1Pe 3.14: But even if you suffa plenny fo da right ting, you can feel good inside plenny.”
1Pe 3.16: an show respeck fo dem, so dat you know you doing da right ting.
1Pe 3.17: dass wat God like, mo betta you guys suffa fo do da right ting den fo do da bad kine ting.
1Pe 3.17: you guys suffa fo do da right ting den fo do da bad kine ting.
1Pe 3.18: He everytime do da right ting, But den he wen mahke fo all da peopo dat stay doing wrong
1Pe 3.21: God fo clean yoa heart, so you know you doing da right ting.
1Pe 4.1: Same ting you guys, get yoa head ready fo suffa jalike Christ.
1Pe 4.8: Da main ting, get plenny love an aloha fo each odda, cuz no matta how
1Pe 4.11: If anybody teach, he gotta teach da same ting jalike God say.
1Pe 5.5: Same ting, you younga guys, lissen to yoa older leada guys.
2Pe 1.1: you guys trus Jesus Christ, cuz he everytime do da right ting.
2Pe 1.5: Everytime do good ting, but no stop dea.
2Pe 1.12: Az why everytime I goin stay telling you guys da same ting an make shua you guys no foget.
2Pe 1.20: Numba one ting I like you guys know: Da guys dat wen talk fo God long
2Pe 2.1: Same ting goin happen wit you guys -- goin get peopo dat say dey
2Pe 2.5: Same ting wit da whole world long time ago.
2Pe 2.5: da guy Noah dat was telling da odda peopo wass da right ting fo do.
2Pe 2.6: afta an like make jalike God notting, dat show dem da same ting goin happen to dem if dey make lidat.
2Pe 2.7: had one guy name Lot ova dea dat wen like do da right ting.
2Pe 2.8: Lot like do da right ting, but he wen live right dea by da peopo from Sodom town, so
2Pe 2.22: But dose teacha guys dat bulai, dey jalike da true ting da Bible wen say inside da Smart Guys book: “Da dog throw
2Pe 2.22: An same ting, “Da pig, you clean um up, an den awready he go back lay
2Pe 3.2: Same ting wit da spesho guys dat Jesus wen send all ova.
2Pe 3.5: But you know, get one ting dem buggas no like tink bout: Long time ago, wen everyting
2Pe 3.8: No foget dis one ting now.
2Pe 3.10: Same ting, da world an all da tings dat peopo do hea, goin burn up.”
2Pe 3.15: good friend, brudda Paul, he wen write you guys da same ting, yeah?
2Pe 3.16: Dey do da same ting wit all da odda stuff inside da Bible too.
1Jn 1.9: trus God fo do wat he wen say he goin do, an do da right ting.
1Jn 2.1: He everytime stay do da right ting.
head: Da New Ting You Guys Gotta Do
1Jn 2.7: My good friends, I no write you guys one new ting God say you guys gotta do, but one old ting you guys wen
1Jn 2.7: guys one new ting God say you guys gotta do, but one old ting you guys wen hear from da start.
1Jn 2.7: Dis old ting, dass da same stuff you guys wen hear befo.
1Jn 2.8: Still yet, I writing you guys one new ting God say you guys gotta do.
1Jn 2.8: Da new ting stay true bout Jesus an bout you guys.
1Jn 2.29: You guys know dat God's Spesho Guy everytime do da right ting.
1Jn 2.29: So you guys know dat everybody dat do da right ting, dey God's kids.
1Jn 3.11: Da ting you wen hear from da first time say dis: We gotta get love
1Jn 3.16: So den, we gotta be ready fo do da same kine ting fo our bruddas an sistas.
1Jn 5.8: An dey all say da same ting.
2Jn 1.5: Dis not one new ting I stay write you dat you gotta do.
2Jn 1.5: Dis da ting God wen tell us guys from da start.
head: Da Last Ting
3Jn 1.4: Dis da ting dat make me stay good inside to da max: wen I hear dat my
Jud 1.6: Same ting wit some angel messenja guys, da one dat neva like stick
Jud 1.7: An same ting wit da peopo from Sodom an Gomorrah an all da odda towns
Jud 1.8: Same ting wit dem bad kine guys nowdays!
Rev 2.6: But you guys stay doing one ting right: You guys hate da bad kine stuff da Nicolaitan guys
Rev 2.15: Same ting wit you guys, yeah?
Rev 3.19: fo, I tell um wen dey mess up, an I help um fo do da right ting.
Rev 6.3: An I wen hear da numba two ting dat stay alive, he tell, “Go awready!
Rev 6.5: An I wen hear da numba three ting dat stay alive tell, “Go awready!
Rev 6.7: An I wen hear da numba four ting dat stay alive say, “Go awready!
Rev 7.2: He get one ting fo make one mark on top peopo, from da God dat stay alive.
Rev 10.7: stay ready fo blow his trumpet, den God goin do da secret ting jalike he wen plan, jalike da Good Stuff From Him say, dat
Rev 11.18: Same ting you goin give to all da guys dat wen talk fo you, An all
Rev 12.1: Den, jalike one dream, I see one big, awesome ting inside da sky.
Rev 12.3: Den I wen see one nodda awesome kine ting inside da sky.
Rev 15.1: Den I wen see one nodda big an awesome ting inside da sky, jalike one dream.
Rev 17.13: Dey get ony one ting dey like do: dey goin give dea power an dea right fo come
Rev 18.11: Same ting, da trader guys, dey goin cry an come sad inside, cuz no