Gen 1.14: Dass fo show da time fo do tings, an da odda kine days fo do someting, an da years.
Gen 1.20: watta, I like get choke diffren kine fishes an odda kine tings dat live dea!
Gen 1.20: Up inside da sky, I like get plenny bird an any kine tings dat fly up ova da groun!
Gen 1.21: God make all da big kine fishes an odda kine tings dat live inside da ocean, an choke plenny small kine
Gen 1.21: da ocean, an choke plenny small kine fishes an odda kine tings dat move aroun inside da watta, an all kine birds an bugs
Gen 1.21: An God look da tings inside da watta an da tings dat fly, an he tell, “Real,
Gen 1.21: An God look da tings inside da watta an da tings dat fly, an he tell, “Real, real good, all dat!”
Gen 1.24: Den God say, “I like da land make all kine diffren tings!
Gen 2.1: Az how God wen finish make da sky, an da world, an all da tings inside dem.
Gen 3.24: He put spesho watcha tings dat stay alive ova dea on da east side a da place he wen
Gen 4.3: Had one time, Cain wen cut some a da tings dat grow from da land wen was ready, an he wen take um fo
Gen 6.7: I goin wipe out all da animals too, an da small kine tings dat crawl, an da birds dat fly inside da sky, cuz bodda me
Gen 7.14: kine animal big an small dat live wit peopo, an all kine tings dat crawl on top da groun, an ery kine bird, eryting dat
Gen 7.21: dat live wit peopo, an da wild animals, an da small kine tings dat crawl all ova da groun, an all da peopo.
Gen 7.23: da groun, neva have peopo, o animals dat live wit peopo, o tings dat crawl on top da groun, o birds dat fly inside da sky.
Gen 8.17: animals dat stay wit you -- da birds, an da animals, an tings dat crawl on top da groun, so dey can all get plenny kids
Gen 9.2: all ova da world, an all da birds inside da sky, an all da tings dat crawl on top da groun, an all da fishes inside da
Gen 9.16: dat stay foeva - me, God, I awready get deal wit all da tings dat stay alive on top da groun.
Gen 9.25: Noah tell, “I like God make bad tings happen to da Canaan ohana!
Gen 9.26: Noah say dis too: “I like erybody say good tings bout Yahweh, Da God dat my boy Shem pray to!
Gen 12.2: I goin make good tings come to you.
Gen 12.2: I goin make you one big name guy, An you goin make good tings come fo odda peopo.
Gen 12.3: Da peopo dat tell, ‘Eh Abram, I like God fo do good tings fo you!
Gen 12.3: Bumbye I goin do good tings fo dem.
Gen 12.3: Da peopo dat tell, ‘Eh Abram, I like God fo do bad tings to you!’
Gen 12.3: Bumbye I goin make bad tings come fo dem.
Gen 12.3: We like God do good tings fo us guys, Jalike he doing fo Abram!
Gen 14.16: stuffs, an da wahines, an da odda peopo, an all da odda tings dat da Babylon guys wen rip off from da odda peopo.
Gen 14.19: I like you do plenny good tings fo Abram.
Gen 14.20: Dass Mo Importan Den All Da Odda Gods: He erytime do good tings.
Gen 17.16: I goin do good tings fo her, an I goin give her one boy fo you.
Gen 17.16: I goin make good tings come out fo her, so she goin be da ancesta wahine fo
Gen 17.20: I promise, I goin do good tings fo him too.
Gen 18.18: We like God do good tings fo us guys, jalike he doing fo Abraham!
Gen 18.19: Dass how I goin make come fo Abraham da tings dat I wen tell him goin come.
Gen 19.15: goin blow you away wit dem wen he wipe out da town fo da tings dey do dat need punish!
Gen 22.18: da peopos dat come from you, dey goin say, ‘God do good tings fo us, cuz a da Abraham ohana!
Gen 24.28: she run home quick an tell all her mudda ohana peopo da tings dat wen happen.
Gen 24.35: Yahweh Up Dea Inside Da Sky, he do plenny good tings fo my boss.”
Gen 24.60: Da ohana peopo aks God fo do good tings fo Rebecca.
Gen 25.11: Afta Abraham mahke, God do plenny good tings for Abraham boy Isaac.
Gen 26.4: da peopos dat come from you, dey goin say, ‘God do good tings fo us guys, cuz a da Abraham ohana!
Gen 26.5: dis cuz yoa fadda Abraham wen lissen to me an do all da tings I tell um dat he gotta do, an eryting I teach um.
Gen 27.4: eat, so den from inside my heart, I goin tell all da good tings I like God do fo you bumbye.
Gen 27.7: Afta I eat um, I goin tell in front Yahweh, all da good tings dat Yahweh let me aks him fo do fo you bumbye.
Gen 27.10: Den, you take um by yoa fadda fo eat um, so all da tings he goin tell fo make da blessing, all goin be fo you an
Gen 27.12: Den he go aks God fo do bad tings fo me, not good tings.
Gen 27.12: Den he go aks God fo do bad tings fo me, not good tings.
Gen 27.13: Da mudda tell um, “If he aks God fo do bad tings fo you, I goin aks God fo do bad tings fo me, not fo you!
Gen 27.13: aks God fo do bad tings fo you, I goin aks God fo do bad tings fo me, not fo you!
Gen 27.23: Dass why az was him dat Isaac wen tell all da good tings dat he like Yahweh fo do fo his boy bumbye.”
Gen 27.25: Afta, I goin tell all da good tings dat I like Yahweh do fo you bumbye.
Gen 27.29: Da ones dat say dey like bad tings happen to you, God goin make bad tings happen to dem!
Gen 27.29: say dey like bad tings happen to you, God goin make bad tings happen to dem!
Gen 27.29: Da ones dat say dey like good tings happen to you, God goin make good tings happen to dem!
Gen 27.29: say dey like good tings happen to you, God goin make good tings happen to dem!
Gen 27.30: Afta Isaac pau tell Jacob all da good tings he like Yahweh fo do fo his boy bumbye, Jacob go outa da
Gen 27.31: Den you can tell all da good tings dat you like Yahweh do fo me bumbye.
Gen 27.33: An den, I wen make blessing fo him an tell all da good tings dat I like Yahweh do fo him bumbye!
Gen 27.34: Tell me all da good tings dat you like Yahweh do fo me too bumbye!
Gen 27.36: take away from me da ting you wen tell, bout all da good tings dat you like Yahweh do fo yoa older boy bumbye!
Gen 27.36: Den Esau tell, “But fo shua, get some odda good tings dat you wen keep fo aks Yahweh fo do fo me bumbye, yeah?
Gen 27.38: Tell me too, all da good tings dat you like Yahweh do fo me bumbye!
Gen 27.41: cuz dea fadda wen tell Jacob an not him, all da good tings dat he like Yahweh do fo his boy Jacob bumbye.
Gen 28.4: I like God do da same good tings fo you an da peopo dat goin come from you, jalike he wen
Gen 28.6: Bumbye, Esau find out dat Isaac wen tell God da good tings dat he like God do fo Jacob, an dat Isaac like send Jacob
Gen 28.14: We like God do good tings fo us guys too, jalike he doing fo Jacob an fo his odda
Gen 29.35: She call um Judah, cuz sound kinda like “tell good tings.
Gen 29.35: She tell, “Dis time, I goin tell good tings bout Yahweh!
Gen 31.55: kiss his daughtas an his grankids, an aks God fo do good tings fo dem.
Gen 32.9: back yoa own land wea yoa ohana stay, an I goin make good tings happen fo you.
Gen 32.26: You gotta give me one blessing firs, fo make good tings happen fo me.”
Gen 32.29: an dea, da guy wen give Jacob one blessing fo make good tings happen fo him.
Gen 38.18: Judah tell, “Wat kine tings you like?
Gen 38.18: So Jacob give Tamar da tings.”
Gen 38.20: wahine ova dea dat fool aroun fo money, an bring back da tings I wen leave by her.
Gen 38.23: Judah tell his friend, “Mo betta da wahine keep da tings I wen give her.
Gen 38.25: “Da guy dat wen make me come hapai, he wen give me three tings, an he da fadda fo my bebe.
Gen 39.19: Potifar, wen he hear da tings his wife tell um bout wat his slave guy wen do, he come
Gen 40.1: Dose guys, dey wen do tings dat da king neva like.
Gen 40.16: dat wen Joseph tell wat da firs dream mean, he tell good tings going happen fo him.
Gen 41.11: But da tings us guys wen dream, wen mean diffren tings.
Gen 41.11: But da tings us guys wen dream, wen mean diffren tings.
Gen 41.25: Joseph tell da Pharaoh guy, “Da tings you wen dream, dass one dream!
Gen 41.33: You gotta go find one guy dat can figga out tings an know wat fo do erytime, an make dat guy da one in
Gen 41.35: From all da diffren kine food an tings dat grow da good years dat stay coming, dey gotta bring
Gen 41.39: fo shua, no mo odda guy mo betta den you, fo figga out tings an fo know wat fo do!”
Gen 41.40: Wateva you tell all my peopo, dey goin do tings yoa way.
Gen 42.9: An Joseph rememba da tings he wen dream bout dem, befo time.”
Gen 43.29: He tell Benjamin, “My boy, I like God do plenny good tings fo you!
Gen 47.7: Jacob tell Pharaoh, “I like God do good tings fo you!
Gen 47.10: I like God do good tings fo you!”
Gen 47.25: Da peopo tell Joseph, “Da tings you wen do fo us guys, az how come us guys alive still
Gen 48.10: I goin aks God fo do good tings fo dem.”
Gen 48.20: Dass how Israel wen aks God fo do good tings fo his grankids, dat time.
Gen 48.20: He tell, “Bumbye, wen da Israel peopo aks God fo do good tings fo dea kids, dey goin tink bout you, Joseph.”
Gen 49.25: dat help you, Joseph, Da God Wit All Da Powa, dat do good tings fo you.
Gen 49.26: “Me, yoa fadda, I like da good tings dat I do fo you Come mo plenny den all da good tings you
Gen 49.26: good tings dat I do fo you Come mo plenny den all da good tings you goin get from da mountains, An from da nice tings dat
Gen 49.26: good tings you goin get from da mountains, An from da nice tings dat get Inside da hills dat goin stay fo eva.
Gen 50.17: dem cuz dey wen go agains you, dat time dey wen do bad tings to you.
Exo 1.20: God, he wen do good tings fo da helpa wahines cuz a wat dey wen do.
Exo 4.17: carry um wit you, cuz you goin use um fo do awesome kine tings fo show you know God.
Exo 4.31: see how plenny dey suffa, an dat he start fo do good tings fo da Israel peopo.
Exo 7.3: Even I goin do plenny awesome tings fo erybody see, hea inside da Egypt land.
Exo 10.1: I doing dat, so dat I can still do all dis awesome kine tings dat I doing right dea in front dem, an make shua dey know
Exo 10.2: even make any kine to da Egypt peopo, doing all da awesome tings I wen do in front dem fo show dem who me.
Exo 18.16: I make um know da tings God say dey gotta do, an I tell um wat God's Rules mean,
Exo 18.20: Tell um bout da bad tings dat goin happen if dey no do jalike da Rules say, an teach
Exo 18.20: Make shua dey know da right stuff fo do, an da kine tings dey suppose to do.
Exo 20.5: Wen peopo do bad tings dat need punish, I go afta dem an I punish da ones dat
Exo 20.11: six days fo make da sky an da earth an da ocean, an all da tings dat get inside dem.
Exo 20.24: who me an talk bout me, I goin come by you dea an do good tings fo you.
Exo 21.11: If he no do da right ting bout dose three tings: give her food, an clotheses, an sex, den she can go way.
Exo 22.27: Cuz me, I like do good tings fo peopo.
Exo 22.28: “You betta not say bad tings bout me, yoa God.
Exo 23.1: “No go tell odda people tings you hear if you know az not true.
Exo 23.16: Lata, wen da tings you wen plant inside yoa field come up, bring me da firs
Exo 23.16: you wen plant inside yoa field come up, bring me da firs tings you cut, fo make da spesho Cut Food time.
Exo 23.19: “Wen you guys cut da firs tings dat come up on top you guys land, bring da bestes stuffs
Exo 24.3: He tell um all da tings Yahweh wen tell him, an all da Rules.”
Exo 24.4: Den Moses write down all da tings Yahweh wen tell.
Exo 24.8: da deal dat Yahweh wen make wit you guys, bout all dese tings dat he tell!”
Exo 24.12: I goin write da Rules an all da tings dat da peopo gotta do.
head: Da Place Fo Hemo Da Shame Fo Da Bad Tings Peopo Do, Fo Bring Um On Da Same Side Wit God
Exo 25.17: Dass da place I goin hemo da shame fo all da bad tings da peopo do, fo bring um on da same side wit me.
Exo 25.20: Cuz dass da place wea I goin hemo da shame fo all da bad tings da peopo do, fo bring um on da same side wit me.
Exo 25.21: Dass da place wea I goin hemo da shame fo all da bad tings da peopo do, fo bring um on da same side wit me.
Exo 25.22: from da spesho place wea I goin hemo da shame fo da bad tings da peopo do, right dea in da middo a da two statues dat
Exo 25.32: From da middo part, six tings goin stick out jalike tree branch.
Exo 25.39: Fo make da lamp stan an all da odda tings, use 75 pound pure gold.
Exo 26.34: Wit Me, put da cova wea I goin hemo da shame fo all da bad tings da peopo do, fo bring da peopo on da same side wit me.
Exo 27.19: All da odda tings dat go inside da yard, make um outa bronze.
Exo 28.30: find out wat da Israel peopo gotta do, he goin get da tings he need fo find out, right dea on top his heart, all da
head: Da Shirt An Odda Tings Fo Da Priest Guys
Exo 29.9: Da Cow Sacrifice Fo Da Bad Kine Tings Da Pries Guys Wen Do “Dis, az how you goin make da
Exo 29.12: Take some a da blood from da cow, an put um on top da four tings jalike horns dat stick outa da altar, wit yoa finga.
Exo 29.14: Burn um all up ova dea, cuz dass da sacrifice fo da bad tings da pries guys wen do.
Exo 29.36: Ery day you gotta kill one boy kine cow, fo make da bad tings da peopo wen do come right.
Exo 30.2: Make um square, 18 inch by 18 inch, an 3 feet high, wit tings jalike horns coming out from it.
Exo 30.3: pure gold all ova on top da altar - da top, da sides, da tings jalike horns, eryting.
Exo 30.6: you, an da place wea I goin hemo da shame fo all da bad tings da peopo do, so dey can get um right wit me.
Exo 30.10: Den he goin put da blood from dat sacrifice on top da four tings jalike horns dat stick out from da incense altar.
Exo 30.25: Mix da diffren tings da way da perfume guys make um.
Exo 30.25: da oil dass spesho fo me, fo put on top da prieses an da tings da prieses use, fo show dat I wen pick da prieses an dey
Exo 30.27: You Guys, da Box Fo Rememba Da Deal, da table an all da tings you use wit um, da lamp stand an all da tings dat go wit
Exo 30.27: an all da tings you use wit um, da lamp stand an all da tings dat go wit um, da small altar fo da incense, da big altar
Exo 30.28: incense, da big altar fo burn up da sacrifices an all da tings you use wit um, an da watta tub an da stand.
Exo 30.29: Dass how you goin make all dose tings spesho fo me.
Exo 30.29: Afta, anyting dat touch dose tings bumbye, dat ting goin come spesho fo me too.
head: Da Guy Dat Know How Fo Make Nice Looking Tings
Exo 31.3: take ova him, fo make him smart how fo make nice looking tings, an know all da diffren ways fo do um, an know how fo do
Exo 31.5: Bezalel, az da guy dat know how fo do all dese kine tings.
Exo 31.6: I like dey make all da tings I stay tell you fo make: da Tent Wea I Come Togedda Wit
Exo 31.7: Fo Rememba Da Deal, an da Place Fo Hemo Da Shame Fo Da Bad Tings Peopo Do Fo Bring Um Back Same Side Wit Me on top da Box.
Exo 31.8: make all da furnitures fo inside da Tent: da Table an da tings you use fo um, da Lamp Stan made outa pure gold an da
Exo 31.8: you use fo um, da Lamp Stan made outa pure gold an da tings you use fo da lamps, da Altar fo da incense, da big altar
Exo 31.9: incense, da big altar fo burn da sacrifices on top an da tings you use fo dat, da watta tub an da stand, da thick
Exo 32.12: Change yoa mind an no do bad tings to yoa peopo.
Exo 32.14: So Yahweh change his mind bout da bad tings he wen plan fo do to his peopo, da Israel peopo, an he no
Exo 32.29: Cuz a wat you wen do today, God goin do good tings fo you.
Exo 33.14: Moses, “Goin be me dat stay go wit you, an I goin make tings so you can rest.
Exo 33.19: I goin do plenny good tings fo whoeva I like do um fo, an I goin show plenny pity fo
Exo 34.6: I one God dat get pity fo peopo, An I like do good tings fo peopo!
Exo 34.7: Fo wen dey do da wrong ting an go agains me an do bad tings.
Exo 34.10: In front all yoa peopo, I goin do awesome tings dat nobody wen do befo time eva, not any place inside da
Exo 34.10: da peopo dat stay wit you now, dey goin see how scary da tings I goin do fo you guys, cuz I Yahweh.
Exo 34.26: You guys gotta bring da bestest firs tings you cut from yoa land ery year, [to] my house, cuz I yoa
Exo 34.28: An he write on top da flat stones da tings God say da peopo gotta do fo get deal wit God -- dass da
Exo 35.5: From da tings you guys get, bring gifs fo Yahweh.
head: Da Tings Dat Go Inside Da Tent
Exo 35.10: “Erybody dat know how fo make stuff good, come make all da tings Yahweh wen say us guys gotta make: Fo da Tent, make da
Exo 35.13: fo da Breads, wit da poles fo carry da table an all da tings dey use fo da breads dat dey put in front Yahweh, an da
Exo 35.14: front Yahweh, an da breads, da lamp stand fo da light, da tings dey use fo da lamps dey put on top da stand, an da oil
Exo 35.16: grill inside da altar, da poles fo carry um, an all da tings dey use wit da altar, da watta tub an da stand dat go
Exo 35.22: pins an earrings an rings and necklaces, all kine gold tings.
Exo 35.22: Dey all hold up dea gold tings in front Yahweh, an dey give um to him, Erybody dat get
Exo 35.32: how fo make eryting, an how fo figga out how fo make da tings outa gold an silva an bronze, an how fo work wit da
Exo 35.35: ohana, God da one make dem smart fo do any kine work, make tings, figga out da work fo do um, weave cloth wit blue an
Exo 35.35: wool string, an make fancy kine linen cloth -- all kine tings fo figga out how da stuff goin look like.
Exo 36.1: all da odda peopo dat Yahweh make um know how fo make da tings dat stay spesho fo God, dat he wen tell um fo make.
Exo 36.3: Da worka guys wen get from Moses, all da tings dey need, from da gifs dat da Israel peopo wen bring, fo
Exo 36.4: Da guys dat know real good how fo make da tings fo da Tent, dey all wen leave da tings dey making fo go
Exo 36.4: good how fo make da tings fo da Tent, dey all wen leave da tings dey making fo go tell Moses, “Nuff awready!
Exo 36.7: wen pau bring stuff, cuz dey wen bring mo plenny fo all da tings da worka guys need fo make da stuff.
Exo 37.6: Dat cova, fo show dat God goin hemo da shame fo all da bad tings da peopo do, so dey can come back same side wit him.
Exo 37.9: ova da cova, da place wea God hemo da shame fo all da bad tings da peopo do, so dey can come back same side wit him.
Exo 37.23: go on top da lamp stand, an da pans fo carry da fire an da tings fo pio da light, dey make um all outa pure gold.
Exo 37.25: make um square, 18 inch by 18 inch, an 3 feet high, wit tings jalike horns coming out from da cornas.
Exo 37.26: Dey put pure gold all ova da altar -- on top, da sides, da tings jalike horns, eryting.
Exo 38.2: Dey make tings dat look like horn, dat stick out, an put um on top da
head: How Many Tings Dey Check Out Fo Da Metal Dey Use Fo Da Tent
Exo 38.21: So, all dis az how many tings dey check out fo Da Tent Fo Come Togedda Wit God, dass Da
Exo 38.23: He real good fo cut wood an metal, an fo tink how fo make tings, an how fo make picha on top da fancy linen cloth wit blue
Exo 38.24: All da gold dey wen use fo make da spesho tings fo God, dat da peopo wen give, was 2,195 pound.
Exo 38.30: an da bronze grill dat get inside, an da bronze pans an tings dat dey use fo dat altar, an fo da piers fo da poses dat
Exo 39.35: dass fo show dat God goin take away da shame fo all da bad tings peopo do, so dey can come back da same side wit him.
Exo 39.36: Da Table an all da tings dey use fo um, Da breads dey put in front God, Da pure
Exo 39.39: altar dat get da bronze grill inside, an da poles, All da tings dey use fo make da sacrifices, Da watta tub an da stand,
Exo 39.40: front da gate fo da yard, Da ropes an da tent pegs, All da tings dey use inside da Tent Fo Come Togedda Wit God, Da spesho
Exo 39.43: Moses wen check um out an see dat dey wen pau do all da tings dey gotta do, jalike Yahweh wen tell um fo do.
Exo 39.43: So Moses aks God fo do plenny good tings fo da peopo.
Exo 40.4: da table inside, da odda side a da curtain, an put da tings fo da table on top.
Exo 40.9: spesho fo me, an put um on top da Tent an on top all da tings dat stay inside da Tent.
Exo 40.10: oil on top da big altar fo burn up da sacrifices an all da tings dat dey use fo um, fo make da altar spesho fo me too.
Lev 2.8: Den bring da wheat o barley sacrifice you make from dese tings fo me, Yahweh.
Lev 4.7: An da pries guy goin put some blood on top da tings jalike horns dat stick outa da alter.
Lev 4.18: He goin put some a da blood on top da tings jalike horns dat stick outa da small altar dat stay in
Lev 4.25: blood from da sacrifice wit his finga, an put um on top da tings jalike horns dat stick out from da altar fo da burn up
Lev 4.30: take some a da blood wit his finga, an put um on top da tings jalike horns dat stick out from da altar fo da burn up
Lev 4.34: fo da bad ting da guy wen do, an put um on top da tings jalike horns dat stick out from da altar fo da burn up
Lev 5.5: “Wen somebody get da blame cuz a one a dese tings, he gotta tell wat he wen do wrong fo get da blame.
Lev 5.16: make um right wit wateva he wen mess up bout bring da tings he suppose to bring dat stay spesho fo me, an twenty
Lev 6.11: fat outside da camp, by one place dat stay okay fo put da tings dat stay spesho fo me.
Lev 7.24: one wild animal wen rip um up, you guys can use fo odda tings, but you no can eat um.
Lev 8.2: top dea head, one boy kine cow fo make sacrifice fo da bad tings dey wen do, two boy kine sheeps, an one basket wit bread
Lev 8.14: Moses bring da boy kine cow fo make sacrifice cuz a da bad tings Aaron an his boys wen do befo time.
Lev 8.15: cow, an wit his finga he put some a da blood on top da tings jalike horns dat stick out from da altar, fo make da altar
Lev 9.2: one bebe boy kine cow fo make one sacrifice cuz a da bad tings you wen do befo time.
Lev 9.5: Dey take da tings Moses tell dem fo take by da front a da Tent, an all da
Lev 9.8: by da altar, kill da bebe cow fo make sacrifice fo da bad tings he wen do.
Lev 9.9: an he put his finga inside da blood, an put um on top da tings jalike horns dat stick out from da altar.”
Lev 9.10: a da liver dat stick out, from da sacrifice cuz a da bad tings he wen do, jalike Yahweh tell Moses.
Lev 9.22: Wen he pau make da sacrifice cuz a da bad tings da peopo wen do befo time, da sacrifice dey burn up, an da
Lev 10.1: Lata, two a Aaron's boys, Nadab an Abihu, take tings fo burn incense, put fire inside um, an put incense powda
Lev 11.23: But all da odda tings dat move aroun togedda dat get wings an crawl, you guys
Lev 13.49: peopo make from leather, an if da mildew on top dese tings look kinda green o kinda red, az da kine mildew dat
Lev 13.52: Da pries guy gotta burn all da tings dat get mildew, cuz goin wipe out odda stuff.
Lev 13.54: o da odda stuff, he goin tell somebody fo wash da tings dat get da mildew.
Lev 14.12: fo make one sacrifice fo take away da blame fo da bad tings da guy wen do befo time, an da olive oil.
Lev 14.19: “Den da pries guy goin make da sacrifice cuz a da bad tings da guy wen do befo time, an bring him da same side wit me,
Lev 14.22: wateva he can buy, one fo da sacrifice cuz a da bad tings he wen do, an da odda fo da burn up kine sacrifice.
Lev 14.31: He goin kill one fo make da sacrifice cuz a da bad tings da guy wen do, an da odda fo make da burn up kine
Lev 15.10: Whoeva pick up da tings dat wen stay unda da guy, dey gotta wash dea clotheses, an
Lev 15.13: come out from da guy body, he goin wait seven days fo da tings da pries guy goin do so he can come back in front me.
Lev 16.18: an some a da blood from da goat, an put um on top all da tings like horns dat stick out from da altar.
Lev 16.30: Den you guys goin stay clean from all da bad kine tings you wen do, da way I Yahweh see you.
Lev 18.3: No do tings like dem.
Lev 18.23: an animals not diffren, an az going agains doing da right tings.
Lev 18.29: “Anybody do any a dese pilau kine tings, you gotta cut dem off so dey not yoa peopo no moa.
Lev 19.37: “You guys gotta make shua fo do all da tings I tell you guys you gotta do, an all da rules I give you
head: God Do Good Tings Fo Da Peopo Dat Lissen Him
Lev 26.14: “But if you guys no lissen to me, an no do all da tings I tell you guys fo do, an if you guys no like da tings I
Lev 26.15: da tings I tell you guys fo do, an if you guys no like da tings I tell you gotta do, an if you guys get mad wen I make
Lev 26.18: “Afta I make all dese kine tings to you guys, an you guys still yet no like lissen me, I
Deu 22.19: Good Tings Goin Happen To Peopo Dat Lissen To Yahweh (28:1 - 28:14)
Deu 22.19: Bad Tings Goin Happen If You Guys No Lissen (28:15 - 29:1) 67.
Deu 22.19: Moses Aks God Fo Do Good Tings Fo Da Israel Peopo (33:1 - 33:29) 77.
Deu 3.24: o on top da earth dat can do stuff jalike da awesome kine tings you do.
Deu 4.19: da sky an see da sun, da moon, an da stars -- all da tings dat get inside da sky -- no tink you gotta go down pray to
Deu 4.19: Yoa God Yahweh wen make all dose tings!
Deu 4.25: an make idol kine gods dat look like animals o odda tings, az real bad kine stuff you stay do, da way yoa God Yahweh
Deu 4.34: He do unreal tings, an make war, an show his powa an do plenny real scary
Deu 4.35: “Yahweh wen show you guys all dis tings, so you guys goin know dat Yahweh, he da God fo real kine!
Deu 4.45: Dis all da stuff dat God tell, an da tings da peopo gotta do, an da rules dat Moses give da Israel
Deu 5.9: Wen peopo do bad tings dat need punish, I go afta dem, an I punish da ones dat
Deu 6.6: Dese tings I stay tell you guys fo do today, you gotta tink plenny
Deu 6.11: Get plenny house dea wit all kine good tings you guys neva put dea, an big holes fo hold watta dat stay
Deu 6.17: do wateva oua God Yahweh tell you fo do, an stick wit da tings he say you gotta do, an da rules he tell you guys.
Deu 7.13: He goin get love an aloha fo you guys, an do good tings fo you guys, an make you guys come plenny peopo.”
Deu 7.13: He goin do good tings fo yoa kids, same ting fo da food dat grow from yoa land
Deu 7.14: He goin do good tings fo you guys, mo den wat all da odda peopos goin get.
Deu 7.19: He show how strong him, an he make happen plenny awesome tings.
Deu 8.5: inside yoa heart, wen you like tell yoa boy fo no do da tings he wen do wrong, fo teach him, az how oua God Yahweh
Deu 8.11: he tell you guys fo do, an stick wit his rules and all da tings he tell you gotta do, jalike I stay tell you guys today.
Deu 10.8: him too, an fo pray to God cuz dey his guys, an he do good tings fo dem.
Deu 10.21: praise” He yoa God dat do all dose awesome an scary kine tings dat you guys wen see wit yoa own eyes.
Deu 11.3: Gorgeous natural RL focus You da guys wen see all da tings he wen do fo show who him, an all he do inside Egypt.
Deu 11.18: Rememba dese tings I tell you guys, tink plenny bout um, an feel good bout
Deu 12.7: you guys start fo do, cuz yoa God Yahweh stay do good tings fo you guys.
Deu 12.14: An all da odda tings I tell you guys fo do, do um ova dea too.
Deu 12.15: Dass one a da good kine tings Yahweh stay give you guys.
Deu 16.12: guys was slaves inside Egypt, so take care fo do all dese tings you guys gotta do.
Deu 16.19: No take money from peopo so you do tings fo dem.
Deu 18.10: No tink da tings you see is da kine sign fo you tell peopo wat goin happen.
Deu 23.6: fo come friends wit da Ammon o da Moab peopo, fo do good tings fo dem, all da time you guys stay alive.
Deu 24.13: Den he goin tell you ‘God goin do good tings fo you,’ an yoa God Yahweh goin know dat you wen do
Deu 24.19: Den yoa God Yahweh goin do good tings fo you guys in eryting you guys do.
Deu 26.2: yoa God Yahweh stay give you guys, take some a da firs tings you guys cut from ery kine food, an put um inside one
Deu 26.8: wen do real scary kine stuff, an real plenny awesome tings so erybody can see, fo show who him.
Deu 26.19: He goin tell good tings bout you guys, an show respeck fo you guys, an give you
Deu 27.1: leadas fo da Israel peopo wen tell da peopo: “Do all da tings we tell you guys today fo do.
Deu 27.12: goin go stand on top Mount Gerazim fo tell da good kine tings God goin do fo da peopo: da Simeon ohana, Levi ohana,
Deu 27.13: peopo goin stand on top Mount Ebal fo tell da bad kine tings dat goin happen wen God put kahuna on top da peopo: da
head: Good Tings Goin Happen To Peopo Dat Lissen To Yahweh
Deu 28.8: “Yoa God Yahweh goin say da ting, fo make good tings happen to yoa storehouse, an fo eryting you guys do.
Deu 28.8: He goin make good tings happen all ova da land he stay give you guys.
head: Bad Tings Goin Happen If You Guys No Lissen
Deu 29.21: peopo, jalike dis book tell bout all da real bad kine tings dat goin happen to da peopo dat no do all dat da rules
Deu 29.29: Moses tell: “Da tings dat oua God Yahweh no show us, he know um, but he no show
Deu 29.29: But da tings he stay show, dass da kuleana fo us guys an our kids
Deu 30.3: do, den wen you guys come back, yoa God Yahweh goin make tings come good again fo you guys, an get love an pity fo you
Deu 30.5: He goin make good tings happen to you guys, mo den oua ancesta guys, an make you
Deu 30.9: good inside again wen he tink bout you guys, an make good tings happen to you guys, jalike he wen feel good inside bout
Deu 30.10: wen you guys lissen him, an stick wit his rules an do da tings he tell you gotta do, dat I wen write inside da book wit
Deu 31.16: Dey goin do tings wit dose gods, jalike wen peopo go fool aroun behin dea
Deu 31.29: You guys goin make him come huhu cuz a da tings you guys make wit yoa hands.
Deu 32.4: He ony do tings wat stay good an right.
Deu 32.21: Me, I goin make dem come jealous Cuz I goin do good tings fo some no good peopo, not dem.
Deu 32.21: I goin make dem come huhu Cuz I goin do good tings fo one nation dat donno notting, not dem.
Deu 32.23: I goin pile up plenny bad kine tings I goin do to da Israel peopo, Jalike I goin shoot all my
head: Moses Aks God Fo Do Good Tings Fo Da Israel Peopo
Deu 33.1: Dis da good tings dat Moses, da guy dat know God, wen tell wat he like God
Deu 33.16: Da bestes stuff from da earth An eryting inside um, An da tings dat da One inside da bush dat wen burn Give cuz he like
Deu 34.11: Moses wen do all da awesome an unreal tings inside Egypt fo show to Pharaoh, all his leada guys, an
Deu 34.12: eva wen show all da strong powa an all da scary kine tings dat Moses wen do in front all da Israel peopo.
Rut 1.21: Da God Dat Get All Da Powa, He make bad tings happen to me!
Rut 2.4: Us guys like Yahweh do plenny good tings fo you too!”
Rut 2.11: But erybody stay tell me bout all da good tings you wen do fo yoa mudda-in-law, afta yoa husban mahke.”
Rut 2.12: I like Yahweh do plenny good tings Fo pay you back good kine, Cuz a all da tings you wen do
Rut 2.12: plenny good tings Fo pay you back good kine, Cuz a all da tings you wen do fo Na`omi.
Rut 2.19: I like Yahweh do plenny good tings fo da guy dat wen see you an help you!
Rut 2.20: tell her daughta-in-law, “I like Yahweh do plenny good tings fo Boaz!
Rut 3.10: Yahweh, he do plenny good tings fo you!
Rut 4.14: Da Betlehem wahines tell Na`omi, “Good, us guys tell good tings bout Yahweh!
1Ki 1.48: Den he pray to God lidis: ‘I like tell good tings bout you, cuz you Yahweh, da God fo da Israel peopo.’
1Ki 1.50: He go by da big altar an grab da tings jalike horns dat stick out, so nobody can kill him.
1Ki 2.23: no go do wat I say now, I like God kill me, o do mo worse tings!”
1Ki 2.28: to da Tent Fo Rememba Da Deal Wit Yahweh, an he grab da tings jalike horns dat stick out from da four corner a da altar.
1Ki 2.45: But Yahweh goin do good tings fo me, King Solomon.
1Ki 3.13: An one mo ting, I goin give you da tings dat you neva aks me fo give you.
1Ki 3.14: jalike I tell you fo do, an do how my rules say, an do da tings I tell you dat you gotta do jalike yoa fadda King David
1Ki 4.32: He wen tell 3,000 smart kine tings peopo tell fo peopo know wat fo do, an he make 1,005 song.
1Ki 5.7: He tell, “Today, I like tell good tings bout Yahweh, cuz he wen give King David one boy dat know
head: Da Tings Inside Da Temple Rooms
1Ki 7.30: On top da four cornas, dey melt bronze metal fo make tings dat stick up from da two sides fo hold one big watta tub.
1Ki 7.34: Same ting wit da four tings dat stick up from da cornas fo hold da watta tub, dey make
1Ki 7.41: Dis wat he make: Da two big poses, Da two roun tings dat stay sit on top da poses, Da tings dat look like nets
1Ki 7.41: poses, Da two roun tings dat stay sit on top da poses, Da tings dat look like nets dat stay all ova da roun tings, Da 400
1Ki 7.41: Da tings dat look like nets dat stay all ova da roun tings, Da 400 tings like pomegram fruits dat go on top da square
1Ki 7.42: dat look like nets dat stay all ova da roun tings, Da 400 tings like pomegram fruits dat go on top da square net on top da
1Ki 7.45: Huram wen make all dis tings fo King Solomon, fo da Temple Fo Yahweh.
1Ki 7.48: Solomon tell his guys fo make all da odda tings dat go inside da Temple Fo Yahweh too: Da gold altar, Da
1Ki 7.51: wen make spesho fo God befo time -- silva, an gold, an tings fo use inside da Temple.
1Ki 8.4: an da Tent Fo Come Togedda Wit God, an all da pots an tings spesho fo God fo use inside da Tent.
head: Solomon Aks God Fo Do Good Tings Fo Da Peopo
1Ki 8.14: Den he aks God fo do good kine tings fo all da Israel peopo.”
1Ki 8.15: We like tell, he do good tings fo us!
1Ki 8.30: From da sky, Lissen to us, An hemo oua shame fo da bad tings us guys wen do!
1Ki 8.34: lissen from da sky, An let go yoa Israel peopo Fo da bad tings dey wen do, An hemo dea shame!
1Ki 8.36: lissen from da sky, An let go yoa Israel peopo Fo da bad tings dey wen do, An hemo dea shame!
1Ki 8.39: lissen from da sky wea you stay, An let um go fo da bad tings dey wen do, An hemo dea shame, An help um!
1Ki 8.42: name you get, An how strong you stay, An da awesome kine tings you do.
1Ki 8.47: Dey goin tell you, ‘Us guys wen do bad kine tings An do wrong.
1Ki 8.47: We get da blame fo da bad tings we do!
1Ki 8.49: Lissen how dey pray to you, An da tings dey beg you fo do, An do da right ting fo dem.’
1Ki 8.56: real loud, lidis: “Az good us guys tell, Yahweh do good tings fo us.
1Ki 8.58: how he like, An live da way he tell us erytime, An do da tings he say we gotta do, An keep his rules, An do wat he tell
1Ki 8.59: Now, I like fo oua God Yahweh, Rememba da tings I wen pray, Day time an nite time.
1Ki 8.66: Dey tell da king “We like God do good tings fo you!
1Ki 8.66: real good inside, an dey dance an sing, cuz a all da good tings dat Yahweh wen do fo his worka guy King David, an fo his
1Ki 10.2: She come by Solomon an talk to him bout all da tings she stay tinking bout.
1Ki 10.3: Solomon tell her all da tings she aks him bout.
1Ki 10.7: come hea an see um wit my own eyes, I neva believe all da tings I wen hear.
1Ki 10.9: you dea king, so you judge dem da right way an do da right tings fo dem.
1Ki 10.21: All da tings King Solomon use fo drink, all gold.
1Ki 10.21: All da tings dey use fo eat an drink inside da Lebanon Fores House, all
1Ki 10.25: Dey bring silva an gold kine tings, an robes, an stuff fo da army guys use, an all kine
1Ki 11.11: do, an you no keep yoa side a da deal, an you no do da tings I wen tell you you gotta do, dis wat I goin do.
1Ki 11.33: Dey no do da tings dat I say stay right.
1Ki 11.38: my way, an do wat I say stay right, an if you stay do da tings I tell you fo do, an follow my rules, jalike my worka guy
1Ki 11.41: Get plenny odda tings Solomon wen do -- da tings he make, da way he show peopo
1Ki 11.41: Get plenny odda tings Solomon wen do -- da tings he make, da way he show peopo how he know wat fo do
1Ki 13.11: Dey tell dea fadda da tings da guy dat know God wen do dat day, an wat da guy wen tell
1Ki 13.33: No matta all dis tings happen, Jeroboam still no ack diffren, he still do bad
1Ki 14.29: Odda stuff dat wen happen wen Rehoboam stay king, all da tings he wen do, stay write inside da Record Book Fo Da Kings Fo
1Ki 15.7: Odda stuff dat happen wen Abijam stay king, an all da tings he wen do, stay write inside da Record Book Fo Da Kings Fo
1Ki 15.15: Asa put inside da Temple Fo Yahweh, da silva an da gold an tings da pries guys use, dat him an his fadda wen make spesho fo
1Ki 15.23: Odda stuff dat happen wen Asa stay king, an all da tings he wen do, all da powa he get, an all da towns he wen
1Ki 15.31: All da tings he wen do, stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo
1Ki 16.2: Cuz a you, an da bad tings dey do, dey piss me off!
1Ki 16.5: stuff dat stay happen wen Ba`asha stay king, an all da tings he wen do, an all da powa he get, stay write inside da
1Ki 16.13: stuff Ba`asha an his boy Elah wen do, an all da bad kine tings dey wen make da Israel peopo do, fo make dea God Yahweh
1Ki 16.14: Da odda stuff dat happen wen Elah stay king, an all da tings he wen do, stay write inside da Record Book Fo Da Kings Fo
1Ki 16.19: Dass how he wen mahke, cuz a da kine tings Zimri wen do, dat stay bad da way Yahweh see um.
1Ki 16.27: Odda stuff wen happen wen Omri stay king, an all da tings he wen do, an all da powa he get, stay inside da Record
1Ki 18.18: fadda guy ohana wen make trouble, cuz you guys neva do da tings Yahweh tell you fo do, an you pray to da Ba`al kine gods.
1Ki 18.36: An all dese tings I do, I do um cuz dass wat you tell me fo do.
1Ki 20.7: Dis guy looking fo make trouble, an how he do bad kine tings to us!
1Ki 21.10: Us guys wen hear you tell, dat you like bad tings happen to God, an to da king!
1Ki 21.13: Dey tell, “Dis Nabot, he tell he like bad tings happen to God, an to da king!
1Ki 22.8: He erytime tell bad tings goin happen to me!
1Ki 22.11: talkas fo dea gods name Zedekiah, Kena`anah boy, wen make tings dat look like cow horn outa iron.
1Ki 22.20: Somebody tell one ting, an oddas tell odda tings.
1Ki 22.39: All da tings he wen do -- da palace he wen build wit ivory kine
1Ki 22.45: All da tings he wen do -- how him an his army guys fight da odda kings
2Ki 8.12: Elisha tell, “Cuz I know fo shua, bumbye you goin do bad tings fo hurt da Israel peopo.
2Ki 8.23: All da tings he wen do, stay inside da Records Fo Da Judah Kings.
2Ki 10.15: Jehu tell him, “I like God go do good tings fo you!
2Ki 11.11: All da army messenja guys get dea tings fo fight inside dea hand too.
2Ki 12.13: da Temple Fo Yahweh, dey no use um fo make silva basins, tings fo pio da olive oil lamps, bowls fo sprinkle blood, metal
2Ki 12.13: oil lamps, bowls fo sprinkle blood, metal trumpets, o odda tings dey make from gold o silva fo da Temple Fo Yahweh.
2Ki 12.18: But Joash da king fo Judah take all da tings dat his ancesta guys Jehoshafat, Jehoram, an Ahaziah, da
2Ki 13.4: But den, Jehoahaz try make tings come litto bit mo betta wit Yahweh.
2Ki 14.14: take all da gold an silva, an all da cups an bowls an tings dat he find inside da Temple Fo Yahweh, an inside da
2Ki 14.24: Yahweh see um, an no turn away notting from da bad kine tings dat Jeroboam Numba One, Nebat's boy, wen do.
2Ki 15.6: All da tings he wen do, stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo
2Ki 16.8: King Ahaz take da silva an gold tings dat get inside da Temple Fo Yahweh, an inside his palace
2Ki 17.8: Dey even do da kine tings dat da Israel kings do too.
2Ki 17.13: Do wat I wen tell you guys fo do, da tings you suppose to do, jalike all my rules tell.”
2Ki 17.16: Dey no lissen to all da tings dea God Yahweh wen tell um fo do.
2Ki 17.19: But even da Judah ohana neva do da tings dea God Yahweh tell um fo do.
2Ki 19.18: da fire an burn um up, cuz dey not real kine gods, but ony tings dat peopo make from wood an stone.
2Ki 20.13: oil, da good kine olive oil, da place wea dey keep da tings dey use fo fight -- eryting Hezekiah get inside his
2Ki 23.17: Long time ago, he tell erybody about dese tings dat you jus wen do to da Bethel altar.”
2Ki 23.24: Josiah do odda tings too.
2Ki 23.24: fo dea ohanas, da odda idol kine gods, an all da odda kine tings dat God hate.
2Ki 24.13: He tell his guys broke up all da gold tings dat Solomon da Israel king wen make fo da Temple Fo
2Ki 25.14: da knifes fo cut da lamp wicks, da dishes, an all da tings made outa bronze metal dat dey use inside da Temple.
Ezr 1.7: Befo time, King Nebukadnezza wen steal all da kine tings dat cost plenny from da Temple Jerusalem side.
Ezr 1.8: da money fo da whole Persia govmen, fo go count all da tings from da Jerusalem temple an give um to Sheshbazza (az
Ezr 1.9: Dis was all da tings dat King Cyrus wen give Sheshbazza fo go inside da Temple:
Ezr 1.10: pot fo burn incense 30 gold bowl 410 silva bowl 1,000 odda tings.
Ezr 1.11: Da whole ting, 5,400 silva an gold kine tings.
Ezr 1.11: He turn ova all dese tings to Sheshbazza so dat da Israel peopo can take um back
Ezr 3.10: guys dat come from Asaf, dey bang cymbals fo tell good tings bout Yahweh, jalike King David befo time wen say dey
Ezr 3.11: Dey tell good tings bout Yahweh, an tell um “Mahalo plenny!
Ezr 3.11: Den all da peopo yell plenny loud an tell good tings bout Yahweh, cuz now da Temple Fo Yahweh get foundation.
Ezr 4.8: write one letta fo King Artaxerxes, an tell him bout da tings dat stay happen Jerusalem side.
Ezr 5.14: Had plenny gold an silva tings dat King Nebukadnezza wen take outa da Temple Jerusalem
Ezr 6.5: Get plenny gold an silva tings from da House Fo God.
Ezr 6.17: fo make sacrifice fo take away da shame fo all da bad tings dey wen do, one goat fo ery one a da twelve Israel ohanas.
Ezr 7.6: Yahweh, da God dat Ezra pray to, like do good tings fo Ezra, an help um plenny.
Ezr 7.9: year Augus 4, cuz da God dat Ezra pray to, like do good tings fo Ezra an help um plenny.
Ezr 7.10: God say, an teach da Israel peopo da Rules an all da tings God say cuz he da judge.
Ezr 7.11: wen give one letta to him, cuz he da one wen study da tings Yahweh say da Israel peopo gotta do an da Rules Yahweh wen
Ezr 7.19: Us guys give you plenny tings fo put inside da Temple fo yoa God, fo use dea.
Ezr 7.20: An if you need odda tings fo da Temple fo yoa God, you can use some a da tax money
Ezr 7.24: dat dey gotta pay da regula tax o da tax you pay fo bring tings from odda places, o land tax.
Ezr 7.26: den an dea -- kill um, o throw um outa yoa land, o take da tings dey own, o put um inside jail.
head: Ezra Tell Good Tings Bout Yahweh
Ezr 7.27: Den Ezra tell: “I like tell erybody good tings bout Yahweh, da God fo oua ancesta guys.
Ezr 7.28: An I like tell erybody mo plenny good tings bout Yahweh still yet, cuz he wen show erybody dat he stay
Ezr 7.28: Yahweh, da God I pray to, he like do good tings fo me, an help me plenny.
Ezr 8.18: Da God us guys pray to, he like do good tings fo us, an help us plenny.
Ezr 8.26: Tings made wit silva, 7,500 poun.
Ezr 8.27: Tings made wit da bestes kine bronze metal, shiny kine jalike
Ezr 8.28: Same ting wit all dese tings fo da Temple, dey spesho fo Yahweh too.
Ezr 8.29: Take good care all dis tings.
Ezr 8.31: Da God us guys stay pray to, like do good tings fo us an help us plenny.
Ezr 8.33: da silva metal an da gold metal an all da bowls an odda tings.
Ezr 8.35: Dey kill 12 boy kine goats fo hemo da shame fo da bad kine tings dey wen do.
Ezr 9.6: Da bad tings us guys stay do, jalike one big pile a rubbish dat mo high
Ezr 9.8: Yahweh, you wen help us plenny fo short time an do good tings fo us.
Ezr 9.9: You even make da kings Persia side do good tings fo us.
Ezr 9.9: again, so we can build yoa Temple one mo time, an fix da tings dat stay all bus up.
Ezr 9.10: Cuz one mo time, we awready foget da tings you tell us we gotta do, an we go do wat we not suppose to
Ezr 9.13: “You wen punish us plenny awready, fo da bad tings we wen do an fo da shame we get cuz a dat.’
Ezr 9.13: Still yet, you ony punish us litto bit fo da bad tings us wen do.
Ezr 10.11: So now, tell da God fo yoa ancesta guys, dat you know da tings you wen do was bad, cuz he Yahweh.
Neh 1.3: But tings no stay good ova dea too you know.
Neh 1.6: tell you strait, us Israel peopo wen do plenny bad kine tings agains you.
Neh 1.6: Me an all my ohana peopo, wen do bad kine tings!
Neh 1.7: We stay do real bad kine tings agains you.
Neh 1.7: We no do da tings you stay tell us fo do.
Neh 1.7: You wen give yoa worka guy Moses yoa Rules an all da tings we gotta do, but we no do um.
Neh 1.9: back an change how you ack, be my guys, an stay do all da tings I say you gotta do, den I goin bring you guys back.
Neh 3.19: part across wea you go up to da place wea dey keep da tings dey use fo da army, ova dea wea da wall stay stick out.
Neh 4.5: No hide da bad tings dey do.
Neh 4.5: No take away dea shame, No foget da bad kine tings dey do.
Neh 5.7: I tell all dem guys, “How come you guys taking tings from yoa own peopo?
Neh 5.9: Den I tell, “Da tings you guys stay doing, not right!”
Neh 5.13: Dey wen tell good tings bout Yahweh.
Neh 5.19: Dis how I stay pray: “My God, no foget do good tings fo me Cuz a all da good tings I stay do fo dis peopo!
Neh 5.19: “My God, no foget do good tings fo me Cuz a all da good tings I stay do fo dis peopo!
Neh 6.14: “My God, no foget pay back Tobiah an Sanballat, Fo da bad tings dey wen do!
Neh 6.19: Dey talk to me bout all da good tings Tobiah wen do, an den dey go tell Tobiah eryting I say.
Neh 8.6: Ezra tell God “Mahalo,” cuz he do all kine good tings fo da peopo.
Neh 8.12: Cuz now dey undastan da tings da leada guys wen teach dem.”
head: Da Peopo Tell Da Bad Tings Dey Wen Do
Neh 9.2: An da Israel peopo tell erybody da bad kine tings dey wen do, an wat dea ancesta guys wen do too.
Neh 9.3: den, anodda three hour, dey stay tell erybody da bad kine tings dey do.
head: Da Peopo Tink Bout Da Good Tings God Do
Neh 9.5: Tell erybody da good tings dat Yahweh do fo you guys.
Neh 9.5: den dey talk to God lidis: “We like tell erybody da good tings you do!
Neh 9.5: You do plenny good tings dat we donno how fo tell, An you mo awesome den awesome!
Neh 9.10: You wen do awesome kine tings fo show who you, Tings dat blow oua mind, Fo hurt Pharaoh
Neh 9.10: You wen do awesome kine tings fo show who you, Tings dat blow oua mind, Fo hurt Pharaoh an all his helpa guys
Neh 9.10: Da awesome tings you wen do dat time, Make you get one awesome name still
Neh 9.13: You tell um da right tings fo do, An teach um da Rules dat dey can trus.
Neh 9.13: An da good tings you tell um dey gotta do.
Neh 9.17: Dey no even tink bout da awesome kine tings you do Right dea in front dem.
Neh 9.17: you, you one God dat no mind let peopo go Fo da bad kine tings dey do.
Neh 9.17: You big heart fo do good tings fo peopo.
Neh 9.25: Dey party up All da real good tings you do fo dem.
Neh 9.29: Dey no like lissen to da tings You teach um dey gotta do, An dey no lissen Wat you tell
Neh 9.31: Cuz you da God dat like do good tings fo yoa peopo, An give peopo one mo chance.
Neh 9.34: Dey no lissen to da tings you tell um fo do.
Neh 9.35: even get dea own king fo dea land, An you do plenny good tings fo dem, An you put one big land in front dem, da bestes
Neh 9.36: guys So dey can eat da stuff dat grow dea An da good tings da land get -- But still yet, we ony slaves!
head: Da Guys Dat Sign Da Paypa Fo Do Da Right Tings
Neh 10.29: We make strong promise an aks God fo do bad tings to us if we no live dat way!
Neh 10.29: dat oua boss Yahweh tell us we gotta do, an all da odda tings he tell cuz he da Judge.
Neh 10.39: Levi ohana peopo an all da odda Israel peopo goin bring da tings dey like give to God: wheat, an wine, an olive oil.
Neh 10.39: an put um inside da store rooms wea dey keep da bowls an tings fo da Place Dat Stay Spesho Fo God.
Neh 11.2: da odda peopo wen tell dem, “Us guys like fo God do good tings fo you guys!
Neh 11.35: an Ono inside da valley wea da guys dat make fancy kine tings live.
head: Da Tings Nehemiah Change
Neh 13.9: Den I bring back all da bowls an tings fo da Temple Fo God, an da incense an da wheat fo make
Neh 13.10: peopo bring to da Temple, neva give da Levi ohana guys da tings.
Neh 13.14: No wipe out da good tings I wen do fo da Temple Fo My God an fo take care da place!
Neh 13.26: Even King Solomon wen do bad kine tings, cuz a da wahines from da odda peopos he wen marry!
Neh 13.26: from da odda peopos dat wen make Solomon do bad kine tings.
Neh 13.31: Do good tings fo me.
Est 2.9: Hegai like Esther plenny, an he do plenny nice tings fo her.
Est 2.17: He tink her da bestes an he like do nice tings fo her.
Est 3.1: Afta all dese tings wen happen, King Xerxes wen give plenny powa to Haman,
Est 3.13: Da tings dey wen write, dey give um to da messenja guys, an dey run
Est 8.10: um himself, an stamp um wit da king's ring, an send da tings dey write by messenja guys on top horses dat go fas (cuz
Est 9.2: wea Xerxes stay king, fo go agains da guys dat like do bad tings to dem.
Isa 1.17: Kokua da peopo dat need help Fo da bad tings da bad guys do to dem.
Isa 3.3: wat fo do, All da guys dat get da smarts fo make real nice tings wit dea hands, An all da guys dat undastan how fo make
Isa 5.12: But dey no tink notting bout Yahweh, An da tings he do.
Isa 5.12: Wen he show da tings he make his own self, Dey no see notting.
Isa 5.18: Dey stay do bad tings, Jalike dey stay drag one wagon wit one rope.
Isa 6.7: an tell, “Now dis charcoal wen touch yoa mout, All da bad tings you wen do, stay gone awready.
Isa 7.5: wit da Israel peopo an dea king, Remaliah's boy, fo do bad tings to you.
Isa 8.6: No matta I do good tings fo dem, Jalike I give um da watta Dat run slow inside da
Isa 11.5: He goin be strong, cuz he do da right tings erytime, An you can trus him erytime.
Isa 12.4: Go by all da diffren peopos Fo make shua dey know wat kine tings he can do!’
Isa 14.21: dose king guys, Cuz dea ancesta guys, dey do plenny bad tings.
Isa 15.6: cuz da grass fo da animals stay getting dry, No mo green tings lef dea.
Isa 17.8: build wit dea own hand fo da odda gods An da small kine tings dey make wit dea fingas.
Isa 19.13: Da leada guys fo Zoan town, Dey go do stupid kine tings cuz dey no undastan.
head: Bumbye, God Goin Do Good Tings Fo Da Egypt, Assyria, An Israel Peopos
Isa 25.1: Cuz you wen do awesome kine tings Wen you make plan from long time befo, An us guys can trus
Isa 26.7: You da God dat do da right kine tings.
Isa 28.17: Jalike da builda guys use one strong string fo measure tings, An dey pull one odda string Fo check out if da building
Isa 28.21: Yahweh goin start fo do tings fo you guys, Jalike da time da Israel peopo fight da
Isa 29.11: Fo you guys, da tings dat God show Wen come jalike one paper dat get words on
head: Yahweh Goin Do Good Tings Fo His Peopo
Isa 30.18: how come Yahweh stay wait, Cuz he stay ready fo do good tings fo you guys.
Isa 30.19: Fo shua he goin do good tings fo you.
Isa 31.2: tink, Yahweh know wat fo do erytime, An he can make bad tings happen too.
Isa 32.17: An cuz peopo stay do wass right, Dat goin make tings come good fo erybody.
Isa 33.2: We like you do good tings fo us guys.
Isa 33.5: da judge guys judge da right way An da peopo do right kine tings.
Isa 33.6: He goin do plenny good tings fo you -- Get you outa trouble, Help you know wat fo do
Isa 33.10: But Yahweh, he tell, “Now, I goin stand up an start fo do tings!
Isa 33.24: God goin take away da shame Fo da bad kine tings dey wen do From erybody dat live dea, An let um go.
Isa 37.4: Da tings dat yoa God Yahweh wen hear dat guy tell, maybe God goin
Isa 38.16: Boss, peopo stay live Cuz you do da same kine tings fo dem Dat you wen do fo me!
Isa 38.16: An all da tings you stay do Make me come alive inside too!
Isa 40.2: Da bad tings dey wen do, Dey awready punish fo all dat.
Isa 41.2: I tell um fo come work fo me, Fo make right tings happen!
Isa 41.22: Let dem tell us wat tings wen happen befo time, Fo us guys tink bout um An figga wat
Isa 42.16: All dese tings, I goin do um.
Isa 43.18: No try fo undastan ony da tings from long time ago.
Isa 43.21: dose peopo fo myself So dey can tell story Bout da good tings I stay do.
Isa 43.24: guys wen do fo me, Was, you give me presha Wit all da bad tings you stay do, An you guys make me tired Wit all da tings
Isa 43.24: tings you stay do, An you guys make me tired Wit all da tings you do dat need punish.
Isa 43.25: I no stay tink no moa bout all da bad tings you wen do.
Isa 44.7: I like fo him show da proof Dat he know all da diffren tings Dat wen happen long time ago, Wen I wen make my peopo come
Isa 44.9: “All da guys dat make idol kine tings, Dey no mo notting inside.
Isa 45.8: get peopo outa trouble An same time, do plenny right kine tings, Jalike da clouds send down da rain, An da earth suck um
Isa 45.11: Dis wat he tell: “Bout tings dat goin happen bumbye, You tink you can aks me bout my
Isa 46.10: From long time ago, I tell tings Dat nobody do yet.
Isa 47.9: But one day, same time, two tings goin happen: You goin come one widow, An yoa kids goin
Isa 47.13: But wen da tings dat goin happen, happen, Den let dem get you guys outa
Isa 48.3: Yahweh tell: “Long time befo, I wen tell All da firs tings dat goin happen.
Isa 48.3: Den, wen I stay ready, Right den an dea I do um, An da tings I wen tell, happen.
Isa 48.6: from now, I goin tell you guys new kine stuff, Secret kine tings dat you neva know befo.
Isa 48.9: I like peopo know wat kine God me, An I like dem tell good tings bout me, I goin wait an no come huhu yet.
Isa 49.3: From da tings you goin do, I goin show erybody how awesome I stay.
Isa 51.19: Dese two bad tings wen happen To you Jerusalem guys, No mo nobody fo help you
Isa 52.7: Good tings goin happen!
Isa 52.11: Cuz you guys stay carry da tings fo Yahweh Dat go inside da Temple.
Isa 54.14: Cuz da tings you was scared, No even goin come nea you guys.
Isa 54.16: work wit da iron, An fan da coals fo make fire, An make tings peopo use fo fight.
Isa 54.17: But no matta wat kine tings peopo make Fo fight you guys wit um, Dey no goin win.
Isa 55.11: Dass jalike da tings I tell!
Isa 55.11: my mout, Fo shua, dey goin come back by me An goin change tings.
Isa 55.11: Da tings I tell, goin do wat I like um do, An make happen Wat I
Isa 59.3: punish, An jalike yoa fingas get dirt all ova um From do tings dat need punish.
Isa 59.3: You guys talk all bulai kine tings wit yoa mout.
Isa 59.3: You guys ony talk bout tings dass not right.
Isa 59.6: Da kine tings dey do, ony bad kine.
Isa 59.9: God da Judge no tell Dat us guys stay do da right kine tings, Cuz us no do um.
Isa 59.9: Us like do good tings, But jalike we like find light, but ony stay dark.
Isa 59.12: An us know awready, az true Dat da tings us wen do, gotta need punish.
Isa 59.21: My Spirit stay in charge a you guys, An da tings I give you guys fo tell -- All dat no goin go way from you
Isa 60.8: “Wat dese tings dat look like dey fly jalike da clouds?
Isa 60.10: with you guys An wack you guys, But now, I like do good tings fo you guys An show you pity an love.
Isa 60.21: “Dat time, all yoa peopo goin do da right tings.
Isa 61.6: food From da odda countries, An talk big cuz da awesome tings dey get, You goin get too.”
Isa 61.9: dat see dem goin tell Dat dey da ohana Dat Yahweh do good tings fo dem.
Isa 61.11: Yahweh Goin make peopo get um right wit him An tell good tings bout him In front da peopos from all da diffren countries!
Isa 62.2: Da peopo in all da countries goin see All da right kine tings you guys stay do.
Isa 63.7: Yahweh do Cuz he stay tight wit us guys, An all da good tings us guys can tell bout Yahweh Cuz he do good tings fo us
Isa 63.7: da good tings us guys can tell bout Yahweh Cuz he do good tings fo us guys.
Isa 64.6: All da tings we do fo show we stay do da right ting, Jalike stink an
Isa 64.11: All da nice tings we wen get, All one pile a junk now.
Isa 64.12: So, Yahweh, afta all dis tings happen, You still yet goin hold back, o wat?
Isa 65.7: me shame on top da hills, I goin measure dem Fo all da tings dey wen do befo time, An pay um back plenny fo all dat!”
Isa 65.16: Cuz a dat, whoeva in dis land aks God Fo do good tings fo dem, Dey goin aks me, da God You Can Trus, fo do um.
Isa 66.3: But da odda kine guys, Dey do dea own tings fo do, An feel real good inside Wen dey doing dat kine
Isa 66.4: I goin make tings happen to dem Dat dey stay scared awready goin happen.
Isa 66.15: He goin bring da big fire Fo tell um stop doing bad kine tings.
Dan 1.20: can tell wat da dreams mean, o dat can stop da bad kine tings dat happen to you wen somebody put kahuna on top you.
Dan 2.19: tell God Inside Da Sky mahalo plenny, cuz he do good tings fo him.
Dan 2.23: I like tell you ‘Mahalo plenny,’ An tell good tings bout you.
Dan 2.28: get one God inside da sky dat let peopo know da secret tings.
Dan 2.47: He da One dat show wat tings mean dat stay secret, cuz you wen tell wat dis dream mean.
Dan 3.28: Den King Nebukadnezzar tell, “Erybody gotta tell good tings bout da God dat Shadrak, Meshak, an Abednego pray to.
Dan 4.2: Mo Importan Den All Da Odda Gods, an da awesome an unreal tings he wen do fo me.
Dan 4.27: Throw out all da tings you wen do fo go agains God, an make good to da peopo dat
Dan 4.34: God Dass Mo Importan Den All Da Odda Gods How he do good tings fo me!
Dan 4.34: I tell good tings bout da One Dat Stay Live Foeva, An I tell dat he stay
Dan 5.16: I hear dat you can tell wat tings mean, an figga out hard kine stuff.
Dan 6.10: Daniel go down on top his knees fo tank God cuz he do good tings.
Dan 7.1: Lata, he wen write down da main tings he wen see.
Dan 7.16: one a da guys dat stay standing ova dea, an aks him wat da tings I see, mean fo real kine.
Dan 8.23: pau, an da peopo dat go agains God do all da bad kine tings dey can do, one king wit one scary kine face, dat know how
Dan 9.5: But us guys wen go buckaloose an do bad kine tings.
Dan 9.11: “Az why, jalike you wen drop on top us guys, all da bad tings dat Moses yoa worka guy wen write down inside da rules.
Dan 9.11: You wen make promise dat dese bad tings goin happen if us guys no do da tings we wen make deal fo
Dan 9.11: promise dat dese bad tings goin happen if us guys no do da tings we wen make deal fo do.
Dan 9.15: But us guy do bad kine tings.
Dan 11.8: dea god statues dat dey melt metal fo make um, an dea nice tings, dea silva an gold stuffs, an take um Egypt side.
Dan 12.3: Da ones dat know how come dese tings happen, dey goin shine jalike da sky get plenny light.
Dan 12.3: An da ones dat help plenny peopo fo do da right kine tings, dey goin shine jalike da stars foeva an eva.
Dan 12.13: pau, you goin come back alive an get yoa share a da good tings God get fo his peopo.
Amo 3.7: Da Talka Tell Wat Kine Bad Tings Goin Happen “Tink!
Amo 3.6: Weneva bad tings happen inside one town, Was Yahweh dat wen make um happen
Amo 4.12: Yahweh say dis: “Cuz a dat, I goin make all kine bad kine tings happen to you Israel peopo, Jalike I wen tell you guys
Amo 5.13: “Fo shua, weneva tings stay lidat, Da smart peopo dat you guys hate, Dey goin say
Amo 6.3: You tink goin be long time Befo bad tings goin happen to you guys!
Amo 7.9: Bad Tings Goin Happen One time, had one a da main pries guys dat
Amo 7.10: Da tings dis guy stay tell, no good fo da peopo inside our land fo
Amo 8.7: promise lidis: ‘Fo shua, I no goin foget Da bad kine tings da Israel peopo wen do, eva!’-”
Amo 8.11: Me, Yahweh, I talking bout dis: Dey goin like hear all da tings I wen tell befo, Cuz dey goin come hungry fo hear all dat
Amo 9.4: I goin watch fo make shua dat bad tings happen to dem, Not good tings.
Amo 9.4: watch fo make shua dat bad tings happen to dem, Not good tings.
Amo 9.11: down, I goin fix dat wall dat was all bus up An put up da tings dat wen broke.
Jon 3.2: Tell da peopo ova dea all da tings I stay telling you now.
Jon 3.8: Erybody gotta pau do bad kine tings!
Jon 3.9: He no take da kine tings us guys stay doing, but maybe he goin show pity an change
Jon 3.10: an see dat dey wen change how dey ack an pau do bad kine tings, he wen change his mind bout doing bad tings to dem, da
Jon 3.10: do bad kine tings, he wen change his mind bout doing bad tings to dem, da way he wen say befo time dat he was goin do.
Jon 4.2: I know dat you da kine God dat like do good tings fo peopo an show pity fo dem.
Mal 1.9: ‘Maybe Yahweh, Da God Ova All Da Armies, goin do good kine tings fo us guys,’ aah?
Mal 1.12: Da tings you guys tell, dass wat make um pilau.
Mal 2.2: Erytime you guys tell da peopo, ‘Yahweh goin do good tings fo you guys,’ I goin make eryting come bad fo dem.
Mal 2.5: I wen give dem good kine life, an make tings come out good fo dem.
Mal 2.6: Da tings dey tell, no mo notting bad.
Mal 2.6: Dey do da right kine tings, an dey stay tight wit me.
Mal 2.9: Cuz wit you guys, no mo nobody do da tings da way I tell um fo do um!
Mal 3.10: windows inside da sky An pour down fo you guys plenny good tings, Too plenny fo you guys handle!
Mal 3.11: Dey no goin wipe out da tings dat grow outa da groun.
Mat 5.20: I telling you guys, if you no do da right tings, mo den da teacha guys dat teach God's Rules an da
Mat 5.45: An he send rain fo da guys dat do da right tings, an fo da guys dat no do da right tings.
Mat 5.45: dat do da right tings, an fo da guys dat no do da right tings.
Mat 10.25: dey goin call his ohana ‘Da Devil Guys’ an even mo worse tings.
Mat 10.26: Da tings dey cover an hide, everybody goin know an see.
Mat 11.6: An if da tings I do no bodda you, den you goin feel good inside.
Mat 11.19: Da guy who get da smarts from God, da tings he do, goin make proof dat he right.
Mat 12.5: da Bible how da pries guys inside da temple gotta do tings on da Rest Day dat go agains da God's Rules?
Mat 12.50: Cuz whoeva do da tings my Fadda in da sky say, dey my brudda, an my sista, an my
Mat 13.17: who wen talk fo God an plenny guys who wen do da right tings like see da stuff you guys see, but neva see um.
Mat 13.22: He no can do da right tings, jalike one plant inside da kine bushes wit kukus dat no
Mat 13.23: He do da right tings, jalike da good plant dat give wheat.
Mat 13.43: Den da guys dat doing da right tings goin stay wit dea Fadda da King, an be awesome an shine
Mat 18.21: an say, “Eh, Boss, how much times my brudda can do bad tings to me, an I gotta let him go?
Mat 23.39: We like God do plenny good tings fo him!
Mat 24.35: Da world an da sky goin pau, but da tings I say no goin pau, eva.
Mat 24.45: guy dat da boss can trus cuz da guy tink plenny how fo do tings right.
Mat 26.44: one mo time, an talk to God one mo time, an he say da same tings jalike befo.”
Mat 26.54: But gotta happen dis way, so dat da tings da Bible wen say befo time, goin happen.
Mrk 4.19: So all dat stuff choke out all da tings God say dat was inside him.
Mrk 4.19: He no can do da right tings, jalike one wheat plant dat no can give wheat, growing
Mrk 4.20: He do da right tings, jalike da good plant dat give wheat.
Mrk 7.13: You guys do plenny odda tings lidat, an teach da odda peopo fo do um too.
Mrk 8.38: Anybody dat stay shame a me an da tings I say, kay den, wen I come back, I goin be shame a dem.
Mrk 10.13: fo put his hands on top dea heads an aks God fo do good tings fo dem.
Mrk 10.16: put his hands on top da kids heads, an aks God fo do good tings fo dem.
Mrk 11.18: Dey scared a him, cuz da tings he teach, blow da peopo's minds.
Mrk 13.31: Da sky an da world goin pau, but da tings I say neva goin pau.
Luk 1.1: Aloha, my friend Teofilus, Plenny guys wen write down da tings dat wen happen wit us.
Luk 1.6: Zekariah an his wife wen do da right tings da way God see um.
Luk 1.17: goin make dem tink right jalike da peopo dat do da right tings.
Luk 1.46: Mary wen say, “My heart say good tings bout da Boss Up Dea Inside Da Sky, My spirit stay good
Luk 1.49: stuffs fo me, Cuz God get power An wen do plenny importan tings fo me.
Luk 1.64: Right den an dea Zekariah wen start fo talk an say good tings bout God.’-”
Luk 1.68: Zekariah, he wen tell stuff from God, lidis: “Tell good tings bout da Boss Up Dea Inside Da Sky, Da God fo da Israel
Luk 2.19: But Mary wen put all dese tings inside her heart, an tink plenny how spesho dey stay.
Luk 2.34: Simeon aks God fo do good tings fo dem too.”
Luk 2.40: He come akamai, an God wen do good tings fo him.
Luk 3.7: Who wen tell you guys fo run away from da bad tings dat goin happen?
Luk 4.19: peopo da time wen da Boss Up Dea In Da Sky Goin do spesho tings fo dem.
Luk 6.28: Aks God fo do good tings to da peopo dat put kahuna on top you, an pray fo da peopo
Luk 7.23: An if da tings I do no bodda you, den you goin stay good inside too.
Luk 7.35: But da good guy who get da smarts from God, da tings he do, goin make proof dat he right.’
Luk 9.26: If one guy stay shame a me an da tings I say, den me, da Guy Dass Fo Real, I goin be shame a him
Luk 9.52: He send some messenja guys befo him so dey can get tings ready fo him.
Luk 11.42: But same time, no bodda you guys if you no do da right tings, an you guys no mo love an aloha fo God.
Luk 11.42: Mo betta, make shua you do da right tings, an get love an aloha fo God, an no foget da ten percent
Luk 12.56: How come you no can figga da tings dat stay happening now?
Luk 13.35: come fo da Boss Up Dea In Da Sky, an we like God do good tings fo him!
Luk 14.14: good fo wat you wen do, wen da peopo dat wen do da right tings come back alive.
Luk 16.29: “Abraham say, ‘Yoa bruddas get Moses Rules, an da tings da odda guys dat talk fo God wen write down inside da
Luk 17.1: Jesus tell da guys he teaching, “Tings dat make peopo do bad kine stuff goin happen, but auwe fo
Luk 18.3: town dat stay come by da judge fo beg him, ‘Please, make tings right fo me!
Luk 18.5: fo da peopo, dis widow stay bodda me, so I goin make tings right fo her, so she no come no mo an wear me out!’
Luk 18.7: You guys tink God no goin make tings right fo da ones he wen pick, wen dey stay beg him day an
Luk 18.8: I telling you, he goin make tings right fo dem right away.
Luk 21.5: da temple, how da temple get da awesome stones an da odda tings da peopo wen give fo God.
Luk 24.50: He hold up his hands an aks God fo do good tings fo dem.
Luk 24.51: Same time wen Jesus stay aksing God fo do good tings fo dem, he start fo go up inside da sky.
Jhn 5.17: tell dem, “My Fadda still yet stay doing da kine good tings, an I do da same ting too.
Jhn 5.20: He goin show me even mo betta tings den dis, an dat goin blow yoa minds!
Jhn 5.22: I da one dat suppose to say if dey wen do good tings o bad tings.
Jhn 5.22: I da one dat suppose to say if dey wen do good tings o bad tings.
Jhn 5.36: Da tings I do show who me, an make proof dat da Fadda wen send me.
Jhn 10.25: Da tings I stay doing cuz my Fadda wen give me da right fo do um,
Jhn 10.32: Den Jesus wen tell dem, “I wen show you guys plenny good tings dat I wen do fo my Fadda.”
Jhn 12.16: Den, dey wen rememba dat da Bible wen say all dis tings bout him.
Jhn 15.7: If you guys stay tight wit me, an stick wit da tings I stay telling you guys, den you guys can aks God fo
Jhn 17.13: I say dis tings hea inside da world so my peopo can stay good inside to da
Jhn 19.13: So, wen Pilate hear da tings dey saying, he bring Jesus outside, an he sit down on top
Jhn 19.35: I tell da tings I wen see, an I tell da trut.
Jhn 20.31: But da tings I wen write, I write um so you guys goin believe dat Jesus
Act 2.17: Yoa young guys goin see spesho tings.
Act 4.30: We like you make da sick guys come good an show awesome tings wit yoa power wen us guys use yoa name, cuz a wat yoa Good
Act 4.31: An dey wen tell da tings God say wit power, an dey neva come scared.
Act 6.8: Stephen, he one guy dat God do plenny good tings fo, an he get plenny power from God.
Act 7.46: God wen do plenny good tings fo David.
Act 9.36: Everytime she do good tings an help da poor peopo.
Act 11.23: Wen he come, he see dat God wen do plenny good tings fo dem.
Act 13.43: wen tell um fo stay tight wit da God dat do so plenny good tings fo dem.
Act 14.3: Dey say dat da Boss get aloha fo do plenny good tings fo da peopo.
Act 15.11: wat da Rules say, but cuz da Boss Jesus wen do plenny good tings fo us, jalike he wen do fo da peopo dat not Jews.
Act 16.2: bruddas an sistas inside Lystra an Iconium stay talk good tings bout Timoty.
Act 18.27: help da peopo dat wen trus God cuz God wen do plenny good tings fo dem.
Act 19.24: He make silva tings dat look jalike da temple fo da idol kine wahine god
Act 19.39: If you get mo tings you like fo say agains dem, you gotta come togedda an do
Act 20.24: me fo tell everybody da Good Stuff bout how plenny good tings God do fo us.
Act 20.32: tell you fo lissen to wat God say bout how he like do good tings fo peopo.
Act 24.15: We trus dat da guys dat stay doing da right tings an da guys dat no do wass right, dey all goin come back
Rom 1.5: Dass how Jesus stay, an dass why God like do good tings fo us guys.
Rom 1.18: Da peopo ack jalike God no matta, an dey do da kine tings dey not suppose to do.
Rom 1.18: Inside dem, dey know wass true, but dey stay do da kine tings dey not suppose to do.
Rom 2.1: he doing bad kine stuffs, no foget you doing da same kine tings jalike him.
Rom 2.5: So, you stay making tings mo worse fo yoaself.
Rom 3.1: tink da Jewish guy who get da cut skin mark get mo spesho tings den da guy dat not Jew?
Rom 3.5: But if we do da wrong tings, an dat goin show everybody even mo dat God stay doing da
Rom 3.5: goin show everybody even mo dat God stay doing da right tings, den wat we goin say bout dat?
Rom 3.12: No mo nobody dat do good tings, No mo even one guy!
Rom 4.16: God like do plenny good tings fo da peopo who trus him.
Rom 6.23: Dis da deal: wen you do da tings you not suppose to do, den you cut yoaself off from God.
Rom 7.9: Den bumbye, I wen find out dat God wen say dat get tings I not suppose to go do -- an right den an dea, jalike all
Rom 7.9: bad kine stuff inside me wen wake up an make me go do dose tings!
Rom 7.15: Cuz, eh, I no do da tings I like do.
Rom 7.15: I do da tings dat I no like.
Rom 7.16: If I do da tings I no like do, den I know dat da Rules stay good.
Rom 8.2: Cuz get two tings dat stay fo real: First ting, if you stick wit God's
Rom 8.3: kine stuff -- how he wen live, he wen show proof dat da tings da peopo was doing was bad fo shua.
Rom 8.19: All da tings dat God wen make, jalike dey ony stay watching real hard,
Rom 8.20: All da tings God wen make, he wen figga, first, everyting gotta come
Rom 8.21: Right now, all da tings dat God wen make, dey stay stuck hamajang kine, an stay
Rom 8.21: But bumbye, God goin do awesome tings fo get um outa dat, so dey can come jalike suppose to be.
Rom 8.21: Same time, God goin do awesome tings fo get all his kids outa da pilau kine stuff too.
Rom 8.22: Us guys know, from befo time till now, all da tings God wen make stay making noise jalike dey get big pain,
Rom 8.26: But God's Spirit, he go take ova an aks God fo do good tings fo us, no matta we jalike get big pain inside dat make us
Rom 8.27: An God, he know all da tings dat us guys like say inside our heart, an he know how his
Rom 8.39: down dea inside da groun, no matta get all kine odda kine tings dat God wen make -- no mo notting dat can hemo us from
Rom 10.16: No mo nobody dat like go trus Da tings dat dey wen hear from us guys!
Rom 10.17: So den: Fo trus God, gotta lissen to da tings he say.
Rom 10.18: Da tings dey say, wen go all ova da place wea get peopo.
Rom 11.6: If he gotta pick um cuz a da good tings dey wen do, den he no give um chance fo real kine, an he
Rom 11.12: wen mean, da odda peopo all ova da world get all kine good tings from God.
Rom 11.17: Jalike da odda branches, you get da same kine good tings from God, jalike da Jewish peopo.
Rom 11.33: No mo nobody dat can figga how God tink Fo do da tings how he like!
Rom 11.35: An no mo nobody dat give God tings Dat goin make God pay him back!
Rom 12.3: An cuz God wen do plenny good tings fo me, az why I telling all you guys dis: No ack jalike
Rom 12.6: I mean: God give all us guys da power fo do diffren kine tings, cuz he like do good tings fo us.
Rom 12.6: da power fo do diffren kine tings, cuz he like do good tings fo us.
Rom 12.14: Aks God fo make good tings happen to da guys dat make you suffa.
Rom 12.14: I mean good tings!
Rom 12.21: Mo betta do good kine tings.
Rom 13.3: If you do da right tings how suppose to, no need be scared a da guys dat stay in
Rom 13.7: All da peopo dat stay doing good tings, go tell odda peopo dat dey doing good tings.
Rom 13.7: doing good tings, go tell odda peopo dat dey doing good tings.
Rom 13.9: Fo do all da tings da Rules say, ony gotta lissen dis Rule: “Get love an
Rom 13.12: da army guys use fo fight fo wat stay good, an do da good tings peopo do wen get light!
Rom 13.13: way, so everybody goin see an know dat we doing good kine tings.
Rom 14.12: So den, all us guys gotta tell God how come we wen do da tings dat we wen do.
Rom 14.13: Mo betta figga lidis: no good we do tings dat goin make our bruddas an sistas mess up.
Rom 14.17: If you stay da King's guy, you do da right tings, an yoa heart stay rest inside, an you stay good inside.
Rom 15.1: No good we ony do da tings dat make us guys stay good inside.
Rom 15.4: we goin know fo shua dat bumbye God goin do plenny good tings fo us.”
Rom 15.5: I like him help you guys figga da same tings wit each odda, jalike how Jesus Christ like you guys fo
Rom 15.8: trut an he do wat he say, an fo make um come true all da tings God wen promise our ancesta guys fo happen.
Rom 15.15: You know, I no shame fo write you guys dese tings, cuz az fo help you guys rememba dem one mo time.
Rom 15.18: I ony talk bout da tings Christ wen do, an I help him fo do um.
Rom 15.18: Da diffren peopos lissen to Christ now, cuz a da tings I wen tell an do.
Rom 16.1: I like tell you guys some good tings bout our sista Febe.
Rom 16.10: Da tings dat wen happen to him, dass jalike one test fo make proof
Rom 16.17: Da stuff dey tell you guys go agains da tings us guys wen teach you.
Rom 16.18: Dey ony working fo get tings dat dey like fo demself.
Rom 16.26: But now, da tings dat da guys dat wen talk fo God befo time wen write down
Rom 16.26: wen make um so dat now, all da diffren peopos can know da tings dat was secret befo time.
1Co 1.5: An he make you guys rich inside wit all kine good tings, cuz you guys stay tight wit Christ.”
1Co 1.7: So, you guys awready get all da good tings God give his peopo.
1Co 1.10: so you guys know how fo tink da same way, an can figga out tings da same way!
1Co 2.9: stay hide from befo time, jalike da Bible wen tell, “Get tings you neva see, Get tings you neva hear bout, You no can
1Co 2.9: jalike da Bible wen tell, “Get tings you neva see, Get tings you neva hear bout, You no can even tink how unreal dis
1Co 2.13: But us guys, we put togedda da tings dat come from God's Spirit fo da peopo dat stay tight wit
1Co 4.5: He goin show all da tings dat dey tinking inside dea heart.
1Co 4.5: Den God goin talk good bout da good tings everybody wen do.
1Co 4.12: dey talk any kine to us, we tell um, “We like God do good tings fo you guys.
1Co 7.11: to marry again, o she gotta go back wit her husban an make tings good.
1Co 7.34: He get two diffren kine tings fo tink bout.
1Co 8.5: Get plenny kine tings inside da sky an inside da world, dat da peopo say dey
1Co 9.23: I stay doing all dis tings so everybody can trus da Good Kine Stuff From God, an all
1Co 9.23: Stuff From God, an all us guys can get all da good kine tings dat God like give us.
1Co 11.34: An all da odda tings you guys wen aks bout, bumbye I goin tell you guys how fo
head: Da Tings Dat God's Spirit Give Us Guys Da Power Fo Do
1Co 12.1: Eh, bruddas an sistas, I like you guys know bout da tings dat God's Spirit give us guys da power fo do.
1Co 12.4: Spirit give diffren peopo da power fo do all diffren kine tings, but all dat come from da same Spirit.”
1Co 12.6: God make all diffren kine tings happen fo all da diffren peopo, but get da same God dat
1Co 12.22: Get tings inside da body dat us guys figga not so strong, but eh!”
1Co 12.23: Get odda tings inside da body dat us guys figga not importan, but eh!
1Co 12.23: An get tings inside da body, we figga dey not fo show, so we make um so
1Co 12.24: Da tings inside da body dat look okay, no need do notting fo dem.
1Co 12.24: wen put everyting togedda fo make da body, he wen take da tings dat not so importan an make um importan, cuz he no like da
1Co 12.28: Odda peopo can put tings togedda strait.
1Co 13.8: Da guys dat talk fo God, bumbye no need fo da tings dey say.
1Co 13.11: Now, I big, dass why I no do da tings da same way da small kids do um.
1Co 13.13: So now, get three tings dat stay: we can trus God, an we can know everyting goin
1Co 13.13: From da three tings, da love an aloha kine, dass da main ting, an da bestes
head: Diffren Kine Tings Dat God's Spirit Let Peopo Do
1Co 14.1: geev um so God's Spirit give you da power fo do all kine tings.
1Co 14.24: da diffren kine language, dat guy goin lissen to da tings everybody telling.
1Co 14.25: Cuz da secret kine tings dat da guy no like nobody know, he try hide um inside his
1Co 15.10: But no was me -- was God, you know, dat wen do all da good tings fo me, an he stay working inside me still yet.
1Co 15.19: Us guys stay shua dat Christ goin do good tings fo us.
1Co 15.39: Jus cuz you call plenny kine tings “one body,” dat no mean dey all da same kine ting.
1Co 15.40: An get diffren kine tings inside da sky an inside da world.
1Co 15.40: Da tings inside da sky, dey stay awesome, but dey diffren den da
1Co 15.40: inside da sky, dey stay awesome, but dey diffren den da tings inside da world.
1Co 15.40: An da tings dat get body hea inside da world, dey all awesome too, but
1Co 15.40: da world, dey all awesome too, but dey diffren den da tings inside da sky.
1Co 16.23: I like fo our Boss Jesus do plenny good tings fo you guys.
2Co 1.2: like God our Fadda an Jesus Christ our Boss do plenny good tings fo you guys an make everyting come okay fo you guys.
2Co 3.11: But dose tings dat stay foeva, dat kine stuff stay mo awesome still yet.
2Co 5.17: Da old tings no stay no moa!
2Co 5.17: Da new tings wen come.
2Co 6.3: make anybody any kine, so nobody can talk stink bout da tings we do fo God.
2Co 6.17: Stay away from da tings dat make you so you no can pray.”
2Co 7.2: do anyting wrong to nobody, we neva make nobody do bad tings, we neva bulai nobody.
2Co 7.14: I wen tell Titus good tings bout you guys, an now you guys neva make me shame.
2Co 8.1: My bruddas an sistas, we like you guys know da plenny good tings God wen do fo da church peopo dat come togedda fo him all
2Co 8.6: Befo time, Titus wen start tings fo help you guys, so dat you can kokua God's peopo dat get
2Co 8.7: stuff you guys know, how you guys go all out fo do all da tings you guys do, an da plenny love an aloha dat you guys get
2Co 8.9: You guys know dat our Boss Jesus Christ wen do plenny good tings fo you guys.
2Co 9.8: you guys goin need someting, you guys goin get mo den nuff tings fo do every good ting.
2Co 9.11: God goin give you guys mo choke tings den you guys goin need, so you guys can everytime kokua
2Co 9.14: like see you guys mo an moa, cuz God do choke plenny good tings fo you guys.
2Co 10.4: We no use da same kine tings fo beef, jalike da peopo inside dis world use.
2Co 10.7: You guys ony like look at da tings on da outside.
2Co 11.6: No matta I no can talk fancy kine, but I know plenny tings, an everytime I wen show you guys everyting an every way.
2Co 11.26: Plenny tings wen almos kill me: da big rivers, da robber guys, my peopo
2Co 12.9: But he wen tell me, “I do plenny good tings fo you, an dass all you need.
2Co 12.18: Me an Titus, we do da same kine tings cuz we tink da same way, you know.
2Co 13.3: Christ no stay jalike he no mo power wen he do tings fo you guys, but he get plenny power.
2Co 13.14: I like da Boss Jesus Christ do plenny good tings fo you guys.
Gal 1.3: like God our Fadda an da Boss Jesus Christ do plenny good tings fo you guys, an make you guys hearts rest inside.
Gal 2.21: I no goin make no good, all da good tings God wen do fo us.
Gal 6.14: on top da cross, az why fo me, jalike all da bad kine tings inside da world stay mahke, an dey no mo power ova me.
Gal 6.14: goin like do um, cuz jalike I stay mahke die dead fo dem tings.
Gal 6.18: an sistas, I like our Boss Jesus Christ do plenny good tings inside you guys.
Eph 1.2: our Fadda God an our Boss Jesus Christ do plenny good kine tings fo you guys, an make yoa hearts rest inside.
head: Da Good Tings God Goin Do fo Us Wen We Stay Tight wit Christ
Eph 1.3: God everytime do good kine tings fo us, cuz he put all kine good stuff inside our hearts,
Eph 1.6: God like his kids tell how awesome all da good kine tings he stay do fo us.
Eph 1.6: God do good kine tings fo us, cuz we stay tight wit Christ, an he get plenny love
Eph 1.8: He know how everyting stay, an he know da right tings fo do.
Eph 1.9: God, he know da tings he like do.
Eph 1.9: He wen go make plan fo all da tings dat he wen like do, an he wen pick Christ fo do um.
Eph 1.11: An cuz we his kids awready, he stay give us all da tings he get fo us.
Eph 1.18: Den dey goin start fo wait fo da tings you wen promise, cuz you wen tell dem fo come be yoa guys.
Eph 1.21: odda peopo wat fo do, an all da guys dat get power fo do tings to odda peopo, an all da bosses, an all da guys dat get
Eph 2.3: But God neva take da kine tings we was doing.
Eph 2.9: Da tings you do by yoaself, eh, no talk big, cuz no worth notting.
Eph 2.10: wen make ready all da plans fo us guys fo do all dose good tings.
Eph 4.16: make us guys get love an aloha fo each odda, jalike get tings inside our body dat make all da parts work togedda good.
Eph 5.4: Mo betta tell da tings God wen do fo you guys, dat make you guys like tell God
Eph 5.13: But God show all da tings dat stay wrong, jalike how da light show how everyting
Eph 6.24: I like God do plenny good kine tings fo all da peopo dat hang in dea wit love an aloha fo our
Php 1.11: you stay, an dey goin all out fo tell all da good kine tings bout you!
Php 2.2: All you guys, try tink bout tings da same way.
Php 2.3: Mo betta, figga peopo lidis: da odda peopo get tings dey can do mo betta den you.
Php 2.4: No good you ony tink bout da tings you tink stay importan -- make shua you tink bout da tings
Php 2.4: tings you tink stay importan -- make shua you tink bout da tings da odda peopo tink dat stay importan too.
Php 2.13: God, you know, he da One making you guys so you like do da tings dat he like, an helping you guys fo go do um.
Php 2.16: You guys tell everybody da tings God wen tell you, dat can make peopo come alive inside fo
Php 2.20: Timoty, he da ony guy ova hea by me dat tink bout tings jalike me.
Php 4.23: I like da Boss, Jesus Christ, do plenny good tings inside you guys.
Col 1.6: dat go stay trus dis Good Stuff, an dat make um do good tings fo each odda, jalike da first time wen you guys wen hear
Col 1.9: We aks God fo give you guys all da tings you guys need fo find out wat he like you guys fo do.
Col 1.10: Den everytime you guys do someting, you guys can do good tings, an know God mo betta, an get mo strong inside from God's
Col 1.14: wen go cut us guys loose, so we no gotta do any kine bad tings no moa.
Col 1.16: wen make everyting -- Inside da sky an inside da world, Da tings we can see an da tings we no can, Da kings, da bosses, Da
Col 1.16: da sky an inside da world, Da tings we can see an da tings we no can, Da kings, da bosses, Da leadas, da peopo wit
Col 2.3: fo get, an he teach you how fo use da smarts fo good kine tings.
Col 3.1: So den, go all out fo make importan da tings dat God like.
Col 3.2: Tink plenny bout da tings dat God like.
Col 3.2: No make big deal bout da tings down hea inside da world, Now God take care you guys, cuz
Col 3.5: So, throw way all dese tings inside you dat come from dis world.
Col 3.7: You guys wen stay do da same tings jalike dem.
Col 3.24: Cuz you guys know dat bumbye you guys goin get da good tings da Boss goin give his kids.
1Th 1.6: You guys wen trus da tings we wen tell you guys.
2Th 1.9: No way dey eva goin see da awesome kine tings he get da power fo do.
2Th 1.12: Den, wen you guys make lidat, everybody goin say good tings bout our Boss Jesus, cuz dey goin know how awesome he
2Th 1.12: An cuz a him, dey goin say good tings bout you guys too.
2Th 2.4: all da religious kine stuff, an agains all da diffren tings dat peopo call gods.
2Th 2.16: us guys good kine words an helping us wait till da good tings happen.
2Th 3.8: We wen make lidat cuz we neva like make tings hard fo nobody, dass why.
2Th 3.18: We like our Boss Jesus Christ do plenny good tings fo all you guys.
1Ti 1.13_1: Our Boss, he wen do choke plenny good tings fo me.
1Ti 2.1: Aks him fo do good tings fo odda peopo.
1Ti 3.2: He tink befo he do tings.
1Ti 3.2: He akamai an he do tings good.
1Ti 3.7: Gotta be dat da peopo dat no go church say good tings bout him cuz a da way he ack.
1Ti 4.1: bumbye befo da world pau some peopo no goin trus any mo da tings we trus.
1Ti 4.6: Try help da bruddas an sistas rememba dis tings.
1Ti 4.7: Mo betta, do da kine tings God like everytime.
1Ti 4.8: work out fo make his body come strong, dass good fo some tings.
1Ti 4.8: But gotta do da tings dat God like.
1Ti 4.10: Us guys go fo broke an work real hard fo make all dis tings happen.
1Ti 4.15: Try do all dose tings everytime ova an ova.
1Ti 5.10: wit one husban, if everybody say she wen do good kine tings, if she wen take care her kids, if she wen let peopo she
1Ti 5.10: get hard time, an she wen go all out fo do all kine good tings.
1Ti 5.21: an da angel guys God wen pick, I tell you dis: Do all dis tings.
1Ti 6.9: Dey goin like do plenny stupid an bad kine tings dat goin hurt um.
1Ti 6.18: rich peopo fo do good kine stuff, fo do plenny good kine tings fo odda peopo, fo like share dea stuffs, an fo kokua da
2Ti 1.2: Fadda, an Jesus Christ our Boss, I like dem do plenny good tings fo you, an give you chance, an make yoa heart stay rest
2Ti 1.3: wen do, an inside my heart, fo shua I know I doing good tings.”
2Ti 1.9: you know, But cuz he wen make one plan, An he like do good tings fo us guys.
2Ti 1.10: now God stay show us guys his plan, An how he like do good tings fo us guys.
2Ti 1.16: all da peopo from Onesiforus ohana, I like da Boss do good tings fo dem, cuz plenny times dea leada guy Onesiforus wen come
2Ti 1.18: Bumbye wen da Boss come back, I like him do plenny good tings fo Onesiforus.
2Ti 2.1: Spesho Guy God Wen Send, Jesus Christ, an he stay do good tings fo you, so you can come strong inside.
2Ti 2.2: I mean, pick peopo dat can teach odda peopo da same tings I wen teach you.
2Ti 2.17: Da tings dey say make everyting come all pilau.
2Ti 2.19: An on top dat foundation, get one sign dat say two tings.
2Ti 3.15: From small kid time, you know awready da tings da peopo from befo time wen write inside God's Spesho
2Ti 4.8: dat da Boss goin give to all da peopo dat do da right tings.
Tit 1.4: I like God an Jesus fo do plenny good tings fo you, an make yoa heart rest inside.
Tit 1.7: to be real strait too, cuz he get da job fo take care tings fo God, an den, nobody can poin finga him.
Tit 1.8: He feel good inside wen he see good tings happen.
Tit 1.11: every house dey go, dey mess up everybody dea wit da kine tings dey teach.
Tit 1.11: Dey teach da kine tings dey not suppose to.
Tit 2.3: um no make lidat, but tell um fo teach ony da good kine tings, so den dey can teach da younga wahines fo tink how fo
Tit 2.5: So den, if dey do dis, nobody goin talk bad bout da tings dat God say.”
Tit 2.12: He teach us fo take charge a how we live, fo do da right tings, an fo do da kine stuff dat he like, hea inside da world
Tit 2.15: All dis stuff, dass da kine tings you suppose to teach.
Tit 3.3: All da time, we wen do bad tings to peopo, an stay jealous a dem.
Tit 3.8: So den, dey goin tink hard an make shua dey do good tings all da time.
head: Da Last Tings Paul Tell Dem
Heb 1.1: An dey wen tell um plenny tings plenny diffren ways.
Heb 1.3: Da tings God's Boy say, get choke power Fo make everyting hang
Heb 2.3: dat wen hear him, an dey wen show us guys proof dat da tings he wen say was fo real.
Heb 2.4: an Spesho Spirit, so dat diffren peopo can do diffren kine tings.
Heb 4.7: write down inside da Bible wat God wen say, da same kine tings I jus wen tell you guys.
Heb 4.13: An God, he da One we gotta tell why we wen do da tings we wen do.
Heb 5.13: Anybody dat donno wat God say bout doing da right tings, dey jalike one small baby.
Heb 6.2: da hands on top peopo fo show you like God do plenny good tings fo dem, no need teach everytime bout how da mahke peopo
Heb 6.9: But we stay shua dat mo betta tings goin happen to you guys, cuz God stay taking you guys outa
Heb 6.18: Wen God wen do dat, he wen do two tings dat no goin change eva: he wen make one strong promise, an
Heb 7.3: God goin do plenny good kine tings fo you.
Heb 7.25: dass how he get da power fo hemo dem good from all da bad tings dey stay in.
Heb 7.27: Dose guys, first dey gotta make sacrifice fo all da bad tings dey wen do, an den dey make sacrifice fo all da odda
Heb 8.12: I goin pity dem an give um chance, No matta dey wen do tings dat no stay right.”
Heb 9.6: guys wen go all da time inside da first room, fo do da tings dey suppose to do dea, cuz dass dea job.
Heb 9.8: God's Spesho Spirit wen give us all dose tings fo show dat all da time da first tent stay, no way we can
Heb 9.10: an all da kine ways dey suppose to wash diffren kine tings.
Heb 9.23: So den, all da tings I stay telling you guys, dey ony was copies a da real
Heb 9.23: I stay telling you guys, dey ony was copies a da real tings up da wit God inside da sky.
Heb 9.23: Fo make dose tings come clean fo use, gotta make dose kine sacrifices.
Heb 9.23: But da tings up dea inside da sky dat stay fo real, dey even need mo
Heb 10.1: shadow, dey not even jalike one good picha a da good kine tings dat goin happen bumbye.
Heb 10.6: Dey kill animals cuz dey sorry dey wen do bad kine tings, So dey burn da whole animal fo make sacrifice, But dat no
Heb 10.8: Wen dey kill animals Cuz dey sorry dey wen do da bad kine tings, An wen dey burn da whole animal fo make sacrifice, Dat no
Heb 10.29: talk any kine to God's Spesho Spirit dat do plenny good tings fo dem.
Heb 11.3: He neva make wat we see from da odda tings we see.
Heb 11.20: da time he tell Jacob an Esau, “I like God do plenny good tings fo you Jacob, an I like God do plenny good tings fo you
Heb 11.20: good tings fo you Jacob, an I like God do plenny good tings fo you Esau.
Heb 11.20: Wen he say dat, he talking bout da tings dat goin happen bumbye.
Heb 11.21: grankids, Joseph's two boys, “I like God do plenny good tings fo you Efraim, an fo you Manasseh.
Heb 11.39: Still yet, dey neva get da tings God wen promise um.
Heb 12.17: be da leada fo dea ohana, an tell him dat God goin do good tings fo him, his fadda no can, no matta Esau wen cry plenny.
Heb 13.9: Wen we let God do good tings fo us, our hearts come mo strong inside.
Heb 13.15: guys wen make sacrifice fo show dey like say plenny good tings bout God.
Heb 13.15: Dass why us guys can say plenny good tings all da time bout how God stay.
Heb 13.16: No foget fo do good tings fo odda peopo.
Jas 1.8: no can make up his mind da way he tinking bout doing tings.
Jas 1.17: But God no change jalike da tings inside da sky.
Jas 1.18: From all da tings he wen make hea inside da world, he make us guys spesho
Jas 1.21: He wen put da tings he say inside you guys awready, an dass strong nuff fo
Jas 1.22: An no ony lissen to da tings God say, now.
Jas 2.9: But if you make nice to some peopo, an not to oddas, da tings God tell his peopo dey gotta do, show dat you doing wrong,
Jas 2.18: But somebody goin say: “You trus God, but I do plenny good tings.
Jas 2.18: dat you trus God, if you ony talk, but you no stay do good tings.
Jas 2.18: you goin know dat I stay trus God -- wen I stay do good tings!
Jas 2.20: If you trus God, but den, you no do good tings, az wase time.
Jas 2.22: An da tings he wen do wen help him fo trus God all da way.
Jas 2.26: Same ting, if you ony trus God, but you no do good tings, den eh!
Jas 3.6: Da tings we say wit da mout can make us come bad inside.
Jas 3.12: No good if da good kine tings an da bad kine tings come outa da same mout.
Jas 3.12: No good if da good kine tings an da bad kine tings come outa da same mout.
Jas 3.17: Everytime dey make good tings happen.
Jas 4.6: But God like do even mo plenny good tings still yet.
Jas 4.13: We goin stay ova dea one year, an buy an sell tings, an make plenny money.
Jas 4.17: Da guy dat know how fo do good tings, but still yet he no do um, same ting, jalike he still do
Jas 4.17: yet he no do um, same ting, jalike he still do bad kine tings.
Jas 5.16: if you wen do someting bad, go tell each odda wat kine tings you wen do.
Jas 5.20: off from God, an God goin hemo all da shame fo da bad kine tings dat guy wen do, an let um go.
1Pe 1.2: I like God do plenny good tings fo you guys, an help you guys hearts fo rest inside.
1Pe 1.4: leave stuffs fo his kids wen he mahke, Jesus wen make good tings ready fo us in da sky.
1Pe 1.11: tell um how Christ goin suffa, an afta dat, all da awesome tings dat goin happen.
1Pe 1.13: back, cuz dass wen God goin give you guys all good kine tings.
1Pe 2.12: Make shua you guys do da right tings in front da peopo dat donno God, so dat, no matta dey poin
head: You Guys Goin Suffa Cuz You Do Da Right Kine Tings
1Pe 3.9: If somebody do da bad kine tings to you, no do da bad kine tings back.
1Pe 3.9: If somebody do da bad kine tings to you, no do da bad kine tings back.
1Pe 3.10: An be jalike dat every day, He gotta pau say da bad kine tings, An no bulai an scam nobody, He betta not do da bad kine
1Pe 3.12: Cuz da Boss Up Dea get aloha fo da peopo Dat do tings jalike dey suppose to, An he lissen good wen dey pray to
1Pe 3.14: No scared da same tings dat scare dem, an no come all mix up.
1Pe 3.18: den he wen mahke fo all da peopo dat stay doing wrong kine tings.
1Pe 5.2: No make shame fo get tings fo yoaself, but make yoa heart go all out fo help God's
2Pe 1.4: An same time, we can hemo from all da rotten pilau tings da peopo all ova da world do, cuz dey make any kine how
2Pe 1.19: An dat make all us guys mo shua bout da tings we wen learn from da guys dat wen talk fo God befo time.”
2Pe 2.10: An da peopo dat ony like do all da pilau tings dey like do jus cuz dey peopo, God know how fo make dem
2Pe 2.16: fo God, but he wen like make money so bad, he wen go do tings dat no stay right.
2Pe 2.21: an den you change yoa mind, an no do da good an spesho tings God wen tell you fo do.
2Pe 3.10: Same ting, da world an all da tings dat peopo do hea, goin burn up.”
2Pe 3.11: If fo shua, all dese tings going burn up lidat, den eh!
2Pe 3.12: Dat time, da sky goin burn up, an all da tings inside da sky goin come burning hot an melt.
2Pe 3.18: I like everybody say awesome kine tings bout Jesus now, an foeva!
1Jn 2.3: how we stay shua we know God fo real kine: cuz we do da tings he tell us fo do.
1Jn 3.7: Whoeva stay do da right kine tings, dey stay right, jalike Christ stay right.
1Jn 3.10: Whoeva no do da right kine tings, not God's kids.
1Jn 3.12: Cuz Cain wen do bad kine tings, an his brudda wen do da right kine tings.
1Jn 3.12: wen do bad kine tings, an his brudda wen do da right kine tings.
1Jn 3.18: but gotta show da kine love dass fo real, an do good kine tings fo everybody.
1Jn 4.5: Dass why da tings dey say come from dis world, an da peopo inside da world
head: Three Tings Dat Tell Bout Jesus
1Jn 5.7: So, get three tings dat tell da trut bout Jesus, da Spirit, da water, an da
1Jn 5.14: Everytime we aks God fo do da tings he like make happen, we know fo shua dat he hear us.
1Jn 5.15: fo wateva we aks him, den we know dat we goin get da tings we wen aks him fo do.
1Jn 5.16: I talking bout da bad kine tings dat peopo do, but dat no make um mahke.
2Jn 1.3: I like God da Fadda an his Boy Jesus Christ do plenny good tings fo us guys, an give us chance, an make our hearts rest
2Jn 1.6: Dis wat he wen tell us, you guys gotta do all da tings he wen tell us fo do, jalike you guys wen hear from da
3Jn 1.3: stick wit da trut, an you still stay doing da true kine tings, all dat wen make me stay real good inside.
3Jn 1.4: to da max: wen I hear dat my kids stay doing da true kine tings.
Jud 1.4: Dey take all da good tings our God stay doing, an try change all dat so dey can go
Jud 1.10: Jalike da wild animals, dey no tink wen dey do tings.
Jud 1.16: bout da odda peopo, fo make da odda peopo do good kine tings fo dem.
Rev 1.2: Me, I stay telling wat I wen see an hear -- da tings God wen say, an da stuff Jesus Christ wen tell.
Rev 1.4: I like God do plenny good tings fo you guys, an make yoa heart rest inside.
Rev 1.4: da seven spirits in front God's throne, I like dem do good tings fo you guys too.
Rev 1.5: da Spesho Guy God Wen Send, I like him do plenny good tings fo you guys.
Rev 1.19: So den, write down everyting you see -- da tings dat stay happen now, an da tings dat goin happen bumbye.
Rev 1.19: everyting you see -- da tings dat stay happen now, an da tings dat goin happen bumbye.
Rev 2.16: den, you guys gotta come sorry, an no do all da bad kine tings you doing no moa.
Rev 2.24: dey call “da deep secrets from da Devil”: I no goin make tings mo hard fo you guys.
Rev 4.6: In da middle, aroun da throne, had four tings dat stay alive, an dey get eyes all ova da front an back.
Rev 4.8: Da four tings dat stay alive, dey all get six wings, an day get eyes all
Rev 4.9: Da four tings dat stay alive, dey show respeck fo him, an tell him
Rev 5.6: All aroun him had da four tings dat stay alive, an da older leada guys.
Rev 5.8: Afta he take um, da four tings dat stay alive, an da twenty-four older leadas, dey wen go
Rev 5.8: Da incense, dass jalike all da tings da peopo dat stay spesho fo God wen aks him fo do.
Rev 5.11: come togedda in one circle aroun da throne, an aroun da tings dat stay alive, an da older leada guys.
Rev 5.13: Guy, We tell um dey good heart cuz dey do plenny good tings, An give um plenny respeck, An tell how awesome dey stay,
Rev 5.14: Den da four tings dat stay alive wen say, “Dass right!”
Rev 6.1: Den I wen hear one a da four tings dat stay alive talk wit one loud voice dat sound jalike
Rev 6.6: dat sound jalike one voice dat stay come from da four tings dat stay alive.”
Rev 7.11: throne, an aroun da older leada guys, an aroun da four tings dat stay alive.
Rev 8.9: Thirty percent da tings dat stay alive inside da sea, dey wen all mahke.
Rev 14.3: sing one new song in front da throne, an in front da four tings dat stay alive, an da older leadas.
Rev 15.4: Cuz dey wen see all da good an right tings You wen do!
Rev 15.7: Den one a da four tings dat stay alive wen give seven gold kine bowl to da seven
Rev 16.3: Den all da tings dat stay alive inside da ocean wen mahke.
Rev 18.5: I know all da tings dey wen do dat no stay right.
Rev 19.4: Den da twenty-four older leadas an da four tings dat stay alive, dey go down an show love an respeck fo
Rev 19.8: white an clean linen clotheses mean, all da good an right tings dat da peopo dat stay spesho fo God do.”
Rev 21.4: Nobody goin stay sore inside, O cry, o suffa, Cuz da way tings wen happen befo, All dat goin pau.