1Ki 14.17: So Jeroboam wife get up an go home Tirzah side.
1Ki 15.21: he stop building Ramah side, an he go stay inside Tirzah town.
1Ki 15.33: Ahijah boy Ba`asha come da king fo all da Israel peopo, Tirzah town.
1Ki 16.6: Da peopo bury him wit his ancesta guys inside Tirzah town.
1Ki 16.8: He stay king Tirzah town, two year.
1Ki 16.9: Dat time, Elah go Tirzah side, Arza house, da guy dat stay in charge a da Tirzah
1Ki 16.9: go Tirzah side, Arza house, da guy dat stay in charge a da Tirzah palace, an he stay drink an come drunk ova dea.
1Ki 16.15: wen Asa stay king fo da Judah peopo, Zimri wen come king Tirzah town -- but ony seven days.
1Ki 16.17: him wen go way from Gibbeton town, an go all aroun outside Tirzah town fo attack um.
1Ki 16.18: Wen Zimri see da Israel army goin take ova Tirzah town, he go inside da place wit real strong wall inside da
1Ki 16.23: Da firs six year, he stay Tirzah town.
2Ki 15.14: Den Menahem, Gadi's boy, go up from Tirzah to Samaria.
2Ki 15.16: Dat time, Menahem start from Tirzah town, an attack Tifsah town, an erybody dat live aroun