1Ki 17.1: Get one guy Elijah from Tishbe town, Gilead side.
1Ki 21.17: Den Yahweh give dis message fo Elijah da Tishbe guy: “Go down fo meet Ahab, da king fo da Israel peopo.”
1Ki 21.28: Den dis message come from Yahweh fo Elijah da Tishbe guy: “You see how Ahab make himself come notting in front
2Ki 1.3: But one angel from Yahweh tell Elijah from Tishbe town, “Go up meet da messenja guys from da Samaria king,
2Ki 1.8: Da king tell, “Az Elijah from Tishbe!”
2Ki 9.36: An he tell, “Az wat Yahweh wen tell, da time Elijah da Tishbe guy talk fo him: On top da groun Jezreel side, da dogs