Exo 35.11: da cova, da hooks an da boards, da bars an da poses, an da bases dat go undaneat, da Box Fo Rememba Da Deal, wit da poles,
Exo 35.17: da cloth dat go aroun da yard, wit da poses an da bases dat go undaneat, an da thick cloth so no can see inside da