Gen 8.5: Da firs day inside da nex month, dey can see da tops a da odda mountains nea dea.
Exo 38.19: fo hold da curtain, dey make um outa silva, an dey cova da tops a da poses an make da straps aroun um wit silva.