head: Da Babylon Peopo Get Big Head An Build One Towa
Gen 11.4: We make one big towa dea dat go up inside da sky wea God stay!
Gen 11.5: he wen go down by dea town fo look, an fo check out da towa dat da peopo build.
Gen 11.6: Wit dis towa, dis peopo ony starting fo do stuff!
2Ki 18.8: dea towns wit strong walls an small towns wit only watch towa too.
Neh 2.8: fo him give me da wood fo make da beams ova da gates fo da towa, an fo da walls aroun da town, an fo da house wea I goin
Neh 3.1: fo make dat place spesho fo God, from da gate to da Towa Fo Da Hundred Army Guys an da Hananel Towa.
Neh 3.1: da gate to da Towa Fo Da Hundred Army Guys an da Hananel Towa.
Neh 3.11: an Hasshub Pahat-Moab's boy fix anodda part, an dey fix da Towa Wea Get Ovens too.
Neh 3.13: Dey fix da wall 500 yards from da Towa Dat Get Ovens, all da way to da Opala Gate.
Neh 3.25: boy fix da odda side wea da wall stick out an wea da towa stay on top da house wea da King wen live befo time, da
Neh 3.26: fix da wall ova on da eas side, across da Watta Gate an da towa dat stick out from da wall.
Neh 3.27: town guys fix anodda part a da wall from across da big towa dat stick outa da wall, to da Ofel Hill wall.
Neh 12.38: I go behin dem wit half da peopo, above da Towa Wit Ovens, to da Wide Wall, above da Efraim Gate an da Ol
Neh 12.39: Efraim Gate an da Ol Gate, an da Fish Gate an da Hananel Towa an da Towa Fo Da Hundred, to da Sheep Gate, an den we stop
Neh 12.39: an da Ol Gate, an da Fish Gate an da Hananel Towa an da Towa Fo Da Hundred, to da Sheep Gate, an den we stop by da