Isa 60.5: All da kine stuffs da trader guys bring From da odda side da ocean, Goin go fo you, an
Mat 13.45: “Wen God in da sky stay King, dass jalike one trader guy dat looking fo good kine pearls.
Rev 18.3: An da trader guys all ova da world Wen come rich from all kine rich
Rev 18.11: Same ting, da trader guys, dey goin cry an come sad inside, cuz no mo nobody
Rev 18.14: Da trader guys goin say, “All da fancy kine stuff you wen like get
Rev 18.15: Da trader guys dat wen sell da Babylon peopo dat stuff an come rich,
Rev 18.23: Yoa trader guys was da mos importan guys inside da world!