Gen 49.17: da road, Jalike one snake wit poison dat stay nex to da trail Fo bite da horses feet So da guy on top da horse fall
Exo 3.4: Yahweh see dat Moses going way from da trail fo go look.
Mat 13.4: Some fall down by da side a da trail, an da birds go eat um up.
Mat 13.19: Dass jalike da seed dat fall down by da trail.
Mrk 4.4: Some fall down by da trail, an da birds go eat um up.
Mrk 4.15: “Da seed dat fall down by da trail, dass jalike wen one guy hear wat God say, an right den an
Luk 8.5: Some seeds fall down by da side da trail.
Luk 8.12: Da seeds dat fall down on top da trail, dass jalike da peopo dat hear.