head: Paul See Someting Jalike One Dream Inside Troas Town
Act 16.8: So den dey wen pass by Mysia an wen go Troas town.
Act 16.11: We wen sail from Troas strait to Samotrace.
Act 20.5: Dem guys wen go ahead an wen wait fo us inside Troas.
Act 20.6: Five days afta dat we wen go by da guys inside Troas, an we wen stay ova dea one week.
head: Da Last Time Paul Go Troas
head: Paul Sail From Troas To Miletus
head: Why Paul Worry Wen He Stay Troas Town
2Co 2.12: Dat time, I wen go Troas, an da Boss Up Dea wen let me teach da Good Stuff From
2Co 2.13: So I wen tell da Troas peopo bye, an wen go Macedonia.
2Ti 4.13: Wen I was Troas side, I wen leave my heavy coat by Carpus -- bring um wen