Gen 24.20: dea, she wen pour all da watta she get awready inside da trough wea da animals drink, an den she run back to da puka, an
Gen 30.38: put da sticks wit da white stripes standing up inside da trough fo watta, right in front da place wea da girl kine sheeps
Gen 30.41: heat, Jacob put da sticks wit da stripes inside da watta trough wea da animals can see um good, so dey breed ova dea in
Exo 2.16: Dey pull up watta outa da puka an fill up da trough fo give watta to dea fadda guy sheeps an goats.