head: God Trow Out Adam An Eve From Da Place He Wen Make
Gen 3.23: Dass why da God Yahweh trow dem outa Eden, da place he wen plant da trees.
Gen 4.14: So den, today you goin trow me out from da land an no let me work da groun no moa, an
Gen 37.20: Den we trow da body inside one a da big holes dat get aroun hea.
Gen 37.22: Ony need trow um down inside dat big hole ova hea inside da boonies.
Gen 37.24: Den dey take Joseph by da big hole an trow um down inside.
Gen 37.31: Dey trow Joseph fancy robe inside da blood.
Gen 39.20: He take Joseph an trow um inside da jail wea da guys dat da king say gotta go.”
Gen 40.15: But ova hea Egypt side, I neva do notting bad fo make um trow me inside dis prison ova hea!