Exo 19.13: Ony afta da peopo hear one long trumpet sound from da sheep horn, den dey can go up da mountain.
Exo 20.17: Dey all hear da sheep horn trumpet an see da smoke all ova da mountain.
1Ki 1.41: General Joab, he hear da trumpet noise, an he tell, “Eh!
2Ki 9.13: Den dey blow da sheep horn trumpet an yell, “Jehu, da king!’-”
2Ki 11.14: side, an all da peopo inside da land stay happy an blowing trumpet.
Neh 4.18: Da guy dat blow da sheep horn trumpet, he stay by me.
Neh 4.20: Any place you hear da trumpet noise, dass da place you gotta go fo meet us.
Isa 27.13: Dat time, one big sheep horn trumpet goin blow.
Isa 58.1: Jalike one trumpet, make um loud!
Dan 3.5: Wen you guys hear da sound from da trumpet, da flute, da big harp, da small harp, da local kine
Amo 2.2: Da Moab peopo goin mahke, Goin get war an yelling an trumpet noise.
Mat 24.31: Da trumpet goin make big noise, an I goin send my angel messenja guys
1Co 15.52: Goin happen bumbye, wen time fo blow da last trumpet.
1Co 15.52: Goin get da noise from da trumpet.
1Th 4.16: angel guy goin call um out, an somebody goin blow God's trumpet.
Heb 12.19: An you guys, you neva hear da trumpet noise, o da awesome voice, jalike da Israel peopo wen
Rev 1.10: I wen hear one loud voice behind me, dat sound jalike one trumpet.
Rev 4.1: da same voice I wen hear befo time, dat sound jalike one trumpet.
Rev 8.2: stand in front God all da time, an he wen give um seven trumpet.
head: Da Seven Trumpet
Rev 8.6: Den da seven angel guys dat get seven trumpet wen get ready fo blow um.
Rev 8.7: Da first angel guy wen blow his trumpet.
head: Da Numba Two Trumpet
Rev 8.8: Da numba two angel guy wen blow his trumpet.
head: Da Numba Three Trumpet
Rev 8.10: Den da numba three angel guy wen blow his trumpet.
head: Da Numba Four Trumpet
Rev 8.12: Da numba four angel guy wen blow his trumpet, an someting wen hit thirty percent da sun, thirty percent
Rev 8.13: on top da earth wen da odda three angel guys goin blow dea trumpet!
head: Da Numba Five Trumpet
Rev 9.1: one dream, I wen hear da numba five angel guy blow his trumpet, an I wen see one star fall down from da sky to da earth.
head: Da Numba Six Trumpet
Rev 9.13: one dream, I wen hear da numba six angel guy blow his trumpet.
Rev 9.14: Da voice tell da numba six angel guy dat get da trumpet, “Let um go, da four angel messenja guys dat stay all tie
Rev 10.7: Wen da numba seven angel guy stay ready fo blow his trumpet, den God goin do da secret ting jalike he wen plan, jalike
head: Da Numba Seven Trumpet
Rev 11.15: Den da numba seven angel guy wen blow his trumpet.
Rev 18.22: No mo guitar, flute, trumpet.